dr.sc. Marko Tadić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
srijedom, 10:00-11:00
Soba
B024
Telefon
01 4092066
E-mail
marko.tadic@ffzg.hr

TADIĆ, Marko, jezikoslovac, sveučilišni profesor, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Rijeka, 28. kolovoza 1963.). Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1981.). Studirao na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu opću lingvistiku, fonetiku, latinski i društveno-humanističku informatiku te diplomirao 1987. Doktorirao (1994.) na istome fakultetu disertacijom Računalna obradba morfologije hrvatskoga književnoga jezika. Od 1988. radi kao asistent u Zavodu za lingvistiku, a na Odsjeku za lingvistiku istoga fakulteta postaje docentom (1998.), izvanrednim profesorom (2004.) i redovitim profesorom (2009.). Predstojnik je Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku (2001.-), a bio je pročelnikom Odsjeka (2003.-2007.). Voditelj je više domaćih znanstvenih projekata: Hrvatska suradnja u ELAN projektu (1999.-2000.), Računalna obradba hrvatskoga jezika (2000.-2001.), Hrvatsko-slovenski paralelni korpus (2000.-2001.), Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (2002.-2006.), Hrvatski jezični resursi i njihovo obilježavanje (2007.-2012.); znanstveno¬istraživačkoga programa Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik (2007.-2012.); kao i nekoliko projekata primjene informacijske tehnologije u znanosti: Jezične tehnologije za hrvatski jezik (2000.-2001.), Informatička potpora Hrvatskome nacionalnom korpusu (2000.-2001.), Izgradnja hrvatskoga morfološkoga leksikona (2002.-2003.). Bio je ili jest voditelj hrvatskoga sudjelovanja u nekoliko EU projekata: FP7 projekt istraživačkih infrastruktura CLARIN (2008.-2011.), FP7 projekt ACCURAT (2010.-2012.), ICT-PSP projekt LetsMT! (2010.-2012.), ICT-PSP projekt CESAR (2011.-2013.), FP7 projekt XLike (2012.-2014.) i projekt Europskoga socijalnoga fonda HR4EU (2015.-2016.), te suradnik na zajedničkom flamansko-hrvatskom projektu CADIAL (2007.-2009.). Voditelj je Zagrebačkoga lingvističkoga kruga (1995.-1996.), član Upravnoga vijeća CARNet-a (1999.-2000.), član Odbora za leksikografiju HAZU (2000.-), član Područnoga vijeća za humanističke znanosti Nacionalnoga vijeća za znanost (2005.-2013.), član Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu (2005.-) te član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2009.-2013.). Član je Stalnoga odbora za humanističke znanosti (SCH) Europske znanstvene zaklade (ESF) (2009.-2012.). Predsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskoga društva za jezične tehnologije (2004.-), bio je potpredsjednikom udruge NooJ (2013.-2014.), a članom je Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Slovenskoga društva za jezične tehnologije, TELRI udruge (TransEuropean Language Resources Infrastructure), Udruge za računalno jezikoslovlje (Association for Computational Linguistics), Europske i svjetske udruge za strojno prevođenje (EAMT i IAMT) i Svjetske udruge za WordNet (GWA). Predaje predmete s područja morfologije, računalnoga, korpusnoga i općega jezikoslovlja na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na poslijediplomskim studijima lingvistike, glotodidaktike i prevoditeljstva na istome fakultetu. Također je predavao kao pozvani ili gostujući predavač na Sveučilištima u Tübingenu, Grazu, Klagenfurtu, Ljubljani i Zadru. U devedesetak objavljenih znanstvenih, stručnih i enciklopedijskih radova bavi se računalnim jezikoslovljem i računalnom obradbom hrvatskoga jezika. Autorom je knjige Jezične tehnologije i hrvatski jezik (2003.), a suautorom knjiga Hrvatski jezik u digitalnom dobu / The Croatian Language in the Digital Age (2012.), Cesarićev rječnik (2011.), Research Infrastructures in the Digital Humanities (2011.) i Hrvatski čestotni rječnik (1999.). Također je (su)autorom značajnih mrežnih jezičnih resursa za hrvatski jezik kao što su Hrvatski nacionalni korpus (http://hnk.ffzg.hr), Hrvatski morfološki leksikon (http://hml.ffzg.hr), Hrvatska ovisnosna banka stabala (http://hobs.ffzg.hr) kao i portala Jezične tehnologije za hrvatski jezik (http://jthj.ffzg.hr). Osobna mrježovnica: http://hnk.ffzg.hr/mt Popis radova na bib.irb.hr: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=157043 Google Scholar: http://scholar.google.hr/citations?user=zpAvfFwAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGT3v1t_0mYxWXngmNs1pkKZ_DqqNg OrcId: http://orcid.org/0000-0001-6325-820X ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marko_Tadic3 Adademia.edu: https://ffzg.academia.edu/MarkoTadić