dr.sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
srijeda 12:30-14; četvrtak 12:30: 13:30
Soba
Fond 8
Telefon
60 60 778
E-mail
ttgregl@ffzg.hr

Rođena je 28. svibnja 1954. g. u Zagrebu. Nakon mature na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1972. g. upisala je studij arheologije i engleskog jezika te diplomirala 1977. g. Kao diplomirani arheolog sudjelovala je tijekom 1977. i 1978. g. na zaštitnim arheološkim istraživanjima velikog prapovijesnog naselja u Vinkovcima. G. 1978. radila je kao referent za zaštitu spomenika kulture u Crikvenici, a 1979. kao bibliotekar u knjižnici Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1979. do 1983. zaposlena je u Arheološkom muzeju u Zagrebu kao kustos na prapovijesnoj zbirci. Sudjelovala je na postavljanju nekoliko arheoloških izložbi te u terenskim istraživanjima lokaliteta na području Like. Od siječnja 1983. g. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u Odsjeku za arheologiju, na Katedri za prapovijesnu arheologiju, najprije kao asistent, od 1991. kao docent, od 1997. kao izvanredni profesor, od 2002. kao redovni te od 2008. g. kao redovni profesor u trajnom zvanju. Poslijediplomski studij iz prapovijesne arheologije završila je 1982. g. obranivši magistarski rad “Horizont mlađeg halštata u Slavoniji i Srijemu s posebnim obzirom na njegove veze s Balkanom”. Doktorat iz područja humanističkih znanosti stekla je 1990. g. obranivši na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu rad pod naslovom “Kultura linearnotrakaste keramike i njezina geneza na području sjeverne Jugoslavije”. Od početka svoje djelatnosti na Filozofskom fakultetu drži nastavu (predavanja, seminare, vježbe) i ispite iz predmeta Prapovijesna arheologija I i Uvod u prapovijesnu arheologiju. Od 2005. do 2009. predaje na preddiplomskom bolonjskom studiju kolegije Pregled europske prapovijesti; Uvod u prapovijesnu arheologiju; Neolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe; Eneolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe, a na diplomskom studiju Koncept neolitizacije-modeli prijelaza na poljoprivredu; Arheologija neolitika; Arheologija eneolitika; Religioznost u prapovijesti; Prapovijesno društvo:struktura i odnosi na temelju prapovijesne građe. Od 2009. do 2013. predavala je na preddiplomskom studiju arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predmete Neolit i eneolit; Kameno doba jugoistočne Evrope; Kameno doba Bosne i Hercegovine; Indoevropeizacija Evrope. S predavanjima redovito sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi Odsjeka za arheologiju te na doktorskom studiju arheologije, a sudjelovala je i u poslijediplomskom studiju "Kultura istočne obale Jadrana” Međunarodnog postdiplomskog centra u Dubrovniku. Mentorirala je dva magistarska i četiri doktorska rada. Od 1993. do 1996. pročelnica je Odsjeka za arheologiju, od 2002 do 2014. predstojnica Arheološkog zavoda, a od 2003. Katedre za prapovijesnu arheologiju. Desetak je godina bila član Fakultetskog vijeća, član Povjerenstva za nagrade Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva Filozofskog fakulteta za dodjelu Rektorove nagrade. Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija arheologije i član Vijeća poslijediplomskih doktorskih studija Filozofskog fakulteta. Od 2005. do 2007. član je hrvatske OECD skupine za tematsko vrednovanje tercijarnog – visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Kao suradnica na međunarodnoj ediciji Archäologischer Atlas Europas (1993-1998) načinila je odabir arheoloških nalazišta i literature te priredila karte za područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Aktivno je sudjelovala kao suradnik u realizaciji projekta “Prapovijesno naselje u Hrvatskoj s infrastrukturom” prof. dr. Nives Majnarić-Pandžić (1998-2001). Od 1999-2002 voditeljica je hrvatskog tima na međunarodnom projektu IGCP/UNESCO No.442: Raw materials of the neolithic/aeneolithic polished stone artefacts: Their migration paths in Europe. Voditeljica je domaćeg znanstveno-istraživačkog projekta «Sirovine i tehnologije prapovijesnih kultura u Hrvatskoj» (2002-2007) te 2007.-2013. „Sirovine i tehnologija u gospodarsko-društvenim odnosima prapovijesnih zajednica”(2007-2013), voditeljica je hrvatskog dijela bilateralnog mađarsko-hrvatskog znanstveno-istraživačkog projekta “Arheometrijska istraživanja kamenih sirovina ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt gamma Activation analize, s posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijan” (2007-2009), suradnica je na projektu „Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba“ (2012-2013). Sudjelovala je u istraživanjima arheoloških lokaliteta u Đelekovcu, Novom mestu, Vinkovcima, Crikvenici, Otočcu, Gospiću, Vučedolu te bila suvoditelj arheoloških istraživanja u Starom Čiču i Ozlju. S priopćenjima je sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini. Bila je urednica struke arheologija u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu, članica uredničkog odbora i glavni urednik znanstvenog časopisa Opuscula archaeologica, članica povjerenstva Hrvatskog arheološkog društva za izradu arheološkog stručnog i znanstvenog terminološkog rječnika. Kao članica pročelništva Odjela za etnologiju, arheologiju, povijest umjetnosti i arhitekturu Matice hrvatske organizirala je i vodila veći broj tribina posvećenih problemima arheologije. Dobitnica je nagrade Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo “Prapovijest” (sa suautorima S. Dimitrijevićem i N. Majnarić-Pandžić) za godinu 1998. s područja društvenih znanosti te 2012. godišnje nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu „Uvod u prapovijesnu arheologiju“.

Glavno područje znanstvenog i stručnog interesa je prapovijesna arheologija, poglavito razdoblja neolitika i eneolitika u Hrvatskoj, srednjoj Europi, jugoistočnoj Europi te na Sredozemlju.
Sudjelovala je u istraživanjima arheoloških lokaliteta u Đelekovcu, Novom mestu, Vinkovcima, Crikvenici, Otočcu, Gospiću, Vučedolu, Zemunici kod Biska te bila suvoditelj arheoloških istraživanja u Starom Čiču i Ozlju.
S priopćenjima je sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini.
Znanstveno-istraživački projekti
1999.-2002. suradnik na projektu “Prapovijesno naselje u Hrvatskoj s infrastrukturom” prof. dr. Nives Majnarić-Pandžić; 1999.-2002. voditeljica hrvatskog tima na međunarodnom projektu IGCP/UNESCO No.442: Raw materials of the Neolithic/Aeneolithic polished stone artefacts: Their migration paths in Europe; 2002.-2007. voditeljica je domaćeg znanstveno-istraživačkog projekta «Sirovine i tehnologije prapovijesnih kultura u Hrvatskoj»; 2007.-2013. „Sirovine i tehnologija u gospodarsko-društvenim odnosima prapovijesnih zajednica”; 2007.-2009- voditeljica je hrvatskog dijela bilateralnog mađarsko-hrvatskog znanstveno-istraživačkog projekta “Arheometrijska istraživanja kamenih sirovina ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt gamma Activation analize, s posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijan”; 2012.-2013. suradnica je na projektu „Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba“ (2012-2013).Knjige
Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj. Arheološki zavod, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Disertacije i monografije 2, Zagreb 1993.
Prapovijest (suautori S. Dimitrijević i N. Majnarić-Pandžić). Naklada Naprijed 1998.
Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb, 2011.
Prapovijest hrvatskih zemalja. Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba. Leykam international. Zagreb 2017.

Poglavlje u knjizi
Kronologija Hrvatska – Europa – Svijet (Ur. I. Goldstein). Novi Liber, Zagreb 1996.;
2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Zagreb 2002.
Eneolitik. U (S. Mihelić ur.): Trgovina i razmjena u pretpovijesti. Zagreb 2006, 33-38
Glačana kamena oruđa. U: K. Minichreiter, Galovo – Slavonski Brod, 10 godina istraživanja, Zagreb 2007., 85-103
Planning, governing and regulating the system. U: OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country background Report for Croatia. Republic of Croatia -Ministry of Science, Education and Sports, Zagreb 2006.
Zagrebački “klasičari” u hrvatskoj arheologiji. Thesaurus Archigymnasii. Zagreb 2007.
Prapovijesna arheologija u 20. stoljeću. U Balen&Potrebica ur.:Hrvatska arheologija u XX. stoljeću. Matica hrvatska, 2009, 429-467
Prapovijest. U M. Pelc (ur.): Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici. Zagreb 2010.
Three noted Vinkovci archaeologists. U: Durman, A.(ed.) The oldest town in Europe. Vinkovci: from the Neolithic to this day. Vinkovci. Gradski muzej, Privlačica, 2013., 96-97
Uvod; Kultura linearnotrakaste keramike; Lenđelska kultura u Hrvatskoj. U: Balen, J., Hršak, T., Šošić Klindžić, R. ur.: Darovi zemlje. Neolitik između Save, Drave i Dunava. Zagreb 2014.

Udžbenici
Povijest 5 (suautori D. Čutura i B. Kuntić-Makvić). Alfa, Zagreb 1996.
Povijest 5 – radna bilježnica (suautori D. Čutura i B. Kuntić-Makvić). Alfa, Zagreb 1997.
Povijest 5 – Čitanka (suautori D. Čutura i B. Kuntić-Makvić). Alfa, Zagreb 1998.

Izvorni znanstveni radovi
Vučedoler Kultgeräte aus Vinkovci. Archaeologia Iugoslavica XVI. Beograd 1979., 3-14
Certosa fibule na centralnom japodskom području. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3/XIV. Zagreb 1981., 25-48
Rimske provincijalne fibule iz Arheološke zbirke u Osoru. Arheološka istraživanja na otocima Cresu i Lošinju. Izdanja HAD-a sv. 7. Zagreb 1982., 99-111
Die Funde der Lasinja-Kultur im Becken von Slavonska Požega. Arch. Iug. 20-21. Beograd 1980/81., 33-37
Neolitička i eneolitička antropomorfna plastika iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3/XVI-XVII. Zagreb 1984., 15-48
Novi prethistorijski nalaz iz Jurjeva. Senjski zbornik X-XI. Senj 1984., 3-10
Dva nova groba badenske kulture s Vučedola. Opuscula archaeologica 10. Zagreb 1985., 23-39
Prilog poznavanju metalne produkcije badenske kulture. Opuscula archaeologica 11-12. Zagreb 1987., 73-81
O problemu idoloplastike u badenskoj kulturi. Opuscula archaeologica 13. Zagreb 1989., 11-21
Naselje korenovske kulture u Kaniškoj Ivi. Opuscula archaeologica 15. Zagreb 1992., 1-23
Prapovijesno nalazište Ozalj-Stari grad. Opuscula archaeologica 17. Zagreb 1994., 165-183
Prilog poznavanju neolitičkih naselja i naseobinskih objekata u središnjoj Hrvatskoj. Opuscula archaeologica 19. Zagreb 1996., 11-17
The Lengyel Culture in Northwestern Croatia. Proceedings of XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Forli 1998.,221-229
The Problem of the Lengyel Culture in Northern Croatia. Pamatky archeologicke-Supplementum 13. Praha 2000., 405-413
Glačane kamene rukotvorine neolitičkog i eneolitičkog razdoblja u Hrvatskoj. Opuscula archaeologica 25. Zagreb 2001., 7-27
The Lengyel Culture in Croatia. U: Sites and Stones: Lengyel Culture in Western Hungary and beyond. Veszprem 2001.., 27-37
Veze između kontinentalne i primorske Hrvatske tijekom neo/eneolitika. Opuscula archaeologica 25. Zagreb 2001., 27-39
Polished Stone Implements of the Neolithic Starčevo Culture in Northern Croatia. Slovak geological magazine, vol.7, No 4, Bratislava 2001., 432-436 (s M. Burić)
Područje Jastrebarskog od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka na temelju arheoloških podataka. U: Jastrebarsko 1249.-1999., Jastrebarsko 2001., 77-91 (sa Z. Gregl)
Glačane kamene sjekire starčevačke kulture u Hrvatskoj. Opuscula archaeologica 26. Zagreb 2002., 11-17
Prilog poznavanju neolitičkih obrednih predmeta u sjevernoj Hrvatskoj. Opuscula archaeologica 27, Zagreb 2003., 43-49
Najstariji tragovi naseljavanja na moslavačkom području. Zbornik Moslavine VII-VIII (2004-2005), Kutina 2005., 13-26
Burić, Marcel; Balen, Dražen; Težak-Gregl, Tihomila; Kurtanjek, Dražen; Tibljaš, Darko: A preliminary contribution to the petrography of the polished stone tools of Croatia. Atti della societa per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia. XIV/2003 (2004) ; 149-156
Ozalj-Stari grad, neolitička naseobina. U (M. Guštin ur.): Prvi poljedelci. Koper 2005., 155-162
Montagnari-Kokelj, Emanuela, D'Amico, Claudio; Alberti, Antonio; Bernardini, Federico; Burić, Marcel; Komšo, Darko; Princivalle, Francesco; Težak-Gregl, Tihomila; Velušček, Anton: "Greenstone" shaft-hole axes of North-Eastern Italy, Slovenia, Croatia: a new research project. // Proceedings of the IIPP congress, Firenze 2005.
Proučavanje razdoblja neolitika i eneolitika u zrcalu članaka objavljivanih tijekom 50 godina u časopisu Opuscula archaeologica, Opuscula archaeologica 30, Zagreb 2007.
Ponovo o lasinjskoj bočici iz Vrlovke. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24, Zagreb 2007.
Problem eneolitika u Istri. Histria antiqua 18, Pula 2009., 179-186
Das Grab 3 in Vinkovci – Ein Beitrag zur relativen Chronologie der Starčevo- und Vinča-Kultur. U: Panta rhei. Studies in Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in earlier Prehistory presented to Juraj Pavuk on the Occasion of his 75. Birthday. (Šutekova, Pavuk, Kalabkova, Kovar eds.), Bratislava 2010., 59-67
Kapelica-Solarevac, nalazište starčevačke i korenovske kulture. U: Panonski prapovijesni osviti. Zbornik radova posvećenih Korneliji Minichreiter uz 65. obljetnicu života, Zagreb 2011, 191-209
R. Šošić-Klindžić, T. Težak-Gregl: Pintadera kulture impresso-keramike iz špilje Zemunice. Diadora 26, Zadar 2013.
Šošić Klindžić, Rajna; Radović, Siniša; Težak-Gregl, Tihomila; Šlaus, Mario; Perhoč, Zlatko; Altherr, Rainer; Hulina, Mateja; Gerometta, Katarina; Boschian, Giovanni; Vukosavljević, Nikola; Ahern, James C.M.; Janković, Ivor; Richards, Michael; Karavanić, Ivor: Late Upper Paleolithic, Early Mesolithic and Early Neolithic from the cave site Zemunica near Bisko (Dalmatia, Croatia). // Eurasian Prehistory. 12 (2015)