dr.sc. Oksana Timko-Đitko, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
srijeda 8,30-9,30 i 11,00-11,30
Soba
B-202
Telefon
4092-102
E-mail
okditko@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. godine opću lingvistiku i fonetiku. U prosincu iste godine dobila je dvogodišnju stipeniju za proučavanje ukrajinskoga jezika, a 1994. primljena je na poslijediplomski studij na Svučilištu u Užgorodu u Ukrajini, koji je završila 27. listopada 1998. godine obranom magistarskoga rada na temu "Nazvy roslyn i tvaryn u govori bačvans'kyh rusnakiv". Od 1. lipnja 1997. godine radila je kao novinar u Savezu Rusina i Ukrajinaca RH, a 21. veljače 1998. primljena je na radno mjesto urednika časopisa na rusinskom i ukrajinskom jeziku Nova dumka. Akademske godine 1998/1999. počela je honorarno predavati ukrajinski jezik na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1. rujna 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projktu Istraživanje istočnoslavenskih jezika (voditelj prof.dr.sc. Milenko Popović) i na studiju ukrajinistike. Doktorsku disertaciju obranila je 28. veljače 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu "Glagolske kategorije u standardnom ukrajinskom i hrvatskom jeziku". U zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 11. listopada 2006.godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 8. veljače 2007. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2012. godine. U zadnjih pet godina objavila je jednu knjigu (u suautorstvu), sedam izbornih znanstvneih članaka i jedan predledni te tri stručna članka, jedan leksikografski rad i jedan opširni prikaz u nekategoriziranim publikacijama. U tome razdoblju sudjelovala je na šest međunarodnih znanstvenih skupova, od toga 3 u inozemstvu. Suradnica je za područje ukrajinskoga i rusinskoga jezika na znanstvenom projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (voditeljica prof.dr.sc. Dubravka Sesar) Suradnica je i na međunarodnom projektu Identitet jezika i jezičkom planiranju u envorolingvističkom prostoru Vojvodine (voditelj prof.dr.sc. Miroslav Dudok, Filozofski fakultet Novi Sad). Od 1. rujna 2014. suradnica je na projektu Comparative Slavic Linguocultural Themes (voditeljica Neda Pintarić).

Monografije

1. 2017., Timko Đitko, Oksana, Nazvi rošljinoh i životinjoh u ruskim jaziku, Savez Rusina RH, Vukovar, 147 str.
2. 1998., Ботанічна і зоологічна номенклатура бачванських руснаків (Botanična i zoologična nomenklatura bačvans'kyh rusnakiv), Užgorodskyj deržavnyj universytet, Užgorod, Ukrajina: 170.

Rječnik

3. 2010., Međeši, Helena, Timko Đitko, Oksana, Fejsa, Mihajlo. Руско-сербски словнїк. (Rusko-serbski slovn'ik) Novi Sad: Filozofski fakulet, Odsek za rusinistiku, Novi Sad – 3avod za kulturu Vojvođanskih Rusina, Novi Sad, 886 str.

Udžbenik

4. 2017., Tимко-Дітко, Оксана, Юсип-Якимович, Юлія, Історична граматика української мови, 1, FFpress, Zagreb, 182 str.


Izvorni znanstveni radovi

5. 2017., Походзенє прикметнїцких присловнїкох у руским язику // Rusinističke studije 1, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 55-64.
6. 2016., Склад народних назв рослин і тварин у говорі бачванських руснаків // Філологічний часопис 8, Міністерство освіти і науки України, Уманський університет, Умань, стор. 105-227.
7. 2016., Словотвір прилівників у говорі бачванських руснаків // Сучані проблеми мовознавства та літературознавства / Сабадош, І. , Ужгородський національний університет, стор. 146-149.
8. 2016., Glagolske kategorije u suvremenom ukrajinskom i hrvatskom jeziku // Slavenska filologija / Čelić, Ž., Fuderer, T. (ur.), Zagreb, FFpress, Filozofski fakultet, str. 155-164.
9. 2015., Прислівники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови // Традиції і новаторство. Діалектологічні студії / Павло Гриценко, Наталія Гобзей (ur.), Львів. Національна академія наук України, стор. 235-243
10. 2015., Posljeice rusinsko-hrvatske dvojezičnosti // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu / Turza-Bogdan, Tamara, Legac, Vladimir, Kos-Lajtman, Andrijana, Filipan-Žignić, Bla-enka, Blažeka, Đuro (ur.) str. 445-454.
11. 2014., Прислівники у говорі бачванських руснаків (склад і походження) // Studia slovakistica N 26, Užgorod: 78-89.
12. 2013., Rusinska leksikografija // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet: 131-140.
13. 2012., Модели твореня присловнїкох у руским язику // Veličina malih jezičkih, književnih, kulturnih i istorijskih tradicija / prof. dr. Julijan Tamaš (ur.). Novi Sad: Filozofski fakultet, Novi Sad: 273-287.
14. 2011., Sonanti r i l u suglasničkim skupinama u rusinskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II./ Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: 197 – 203.
15. 2011., Standardizacija rusinskog jezika// Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: 119 – 131.
16. 2011., Прикметнїцки присловнїки у руским язику (Prikmetn'icki prislovn'iki u ruskim jaziku) // Studia Ruthenica 16, Novi Sad: 59-66. ISSN 0354-8058
17. 2010., Присловнїки у руским язику: творенє, пременки, класификациї (Prislovn'iki u ruskim jaziku: tvoren'e, premenki, klasifikaciji) // Studia Ruthenica 15, Novi Sad: 64-70. ISSN 0354-8058
18. 2008., Займенники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови (Zajmennyky u govori bačvans'kyh rusnakiv u konteksti pivdenno-zahidnyh govoriv ukrajins'koji movy) // Sučasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva / Sabadoš, I.V. i dr., Užgorod, Ukrajina: UžNU: 190-192.
19. 2008., Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija (na primjerima hrvatskog, ukrajinskog i rusinskog jezika) // Riječ, časopis za slavensku filologiju. 2: 74-80.
20. 2008., Словотвір ботанічної і зоологічної лексики бачванських руснаків (Slovotvir botaničnoji i zoologičnoji leksyky bačvans'kyh rusnakiv) // Studia slovakistica 8, Ужгород, Україна: 370-379.
21. 2006., Oblici prošloga vremena u hrvatskome, ukrajinskome i rusinskome jeziku, Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2; 165-175.

Pregledni znanstveni radovi

22. 2012., Utjecaj hrvatskog jezika na rusinski // Zbornik radova petoga Hrvatskog slavističkog kongresa, str. 89-97

Prikazi i recenzije

23. 2011., Кнїжка як молитва (приказ кнїжки мр.сц. Гелени Медєши Язик наш насушни (Knjižka jak molitva. (prikaz knjižki mr.sc. Heleni Međeši Jazik naš nasušni), Studia ruthenica 16, Novi Sad: 151-154.