dr.sc. Tatjana Tkalčec

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail