dr.sc. Tvrtko Vuković, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorkom 9.30-11.00
Soba
B125
Telefon
01 6120 088
E-mail
tvrtkovukovic@yahoo.com

Rođen je u Slavonskom Brodu 1969. Završio je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlio se na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na Katedri za noviju hrvatsku književnost kao asistent 2000 godine. Doktorski rad pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništva: Subjekt, svijet, tekst kao interpretativno iskustvo obranio je 2004. te je stekao akademski stupanj doktora znanosti. 2005. izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta. Od 2005. do 2007. radio je kao viši lektor za hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu Sorbona u Parizu. 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Radove je izlagao na više desetaka međunarodnih znanstvenih skupova i skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Surađivao je u izradi Leksikona hrvatskih pisaca, Leksikona hrvatske književnosti – djela, Enciklopedije hrvatske književnosti te Leksikona Antuna Gustava Matoša Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Radio je na projektima Modeli hrvatskoga pjesništva 20. stoljeća voditelja prof. dr. sc. Cvjetka Milanje, Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma prof. dr. sc. Cvjetka Milanje i Odnos kultura-društvo u hrvatskoj modernizaciji prof. dr. sc. Ivana Rogića. Bio je voditelj projekta Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma, predsjednik Goranova proljeća, središnje nacionalne pjesničke manifestacije, od 2008. do 2010 godine, voditelj književnog smjera Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike, voditelj Zagrebačke slavističke škole, predstojnik Katedre za noviju hrvatsku književnost. Kao gost predavao je na Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznanju, Šleskom sveučilištu u Katowicama, Jagelonskom sveučilištu u Krakowu te Masarykovom sveučilištu u Brnu. Bio je pozvani predavač na seminarima Zagrebačke slavističke škole 2009, 2010, 2011, 2012. godine i lektor za strane slaviste. Objavio je nekoliko znanstvenih knjiga, priređivač je znanstvenih zbornika, kritičkih izdanja i pjesničkih panorama te urednik teorijske edicije Drugi smjer u izdavačkoj kući Meandar. Znanstvene i stručne članke te recenzije redovito objavljuje u periodici.

POPIS RADOVA
Znanstvene knjige
Prije docenture
• Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši. Aporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu, Disput, Zagreb 2005, str. 283.

Poslije docenture
• Ljubi Žižeka svoga! Je li teorijska subverzija zapravo kapitalistička perverzija i druge neodumice o etičko-političkom čudovištu Žižekove misli, Meandar, Zagreb 2009, str. 91
• Tko je u razredu ugasio svjetlo? Predrasude, stranputice i moguće promjene u poučavanju i proučavanju lirike na primjerima Cesarićevih pjesama Voćka poslije kiše i Pjesma mrtvog pjesnika, Meandar, Zagreb 2012, str. 167.
Udžbenici, zbornici i priređene knjige
Prije docenture
• Off line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, [Panorama s pogovorom: U pjesništvu više od njega samog, simptomatologija hrvtaskog pjesništva 90-ih], Quorum, godina XVII, br. 5-6, Zagreb 2001, str. 289.


Poslije docenture
• Iz priče u priču 5, Hrvatska čitanka za peti razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Tanja Vrvilo], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 227 str. ISBN 978-953-12417-2.
• Iz priče u priču 6, Hrvatska čitanka za šesti razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Jasmina Dvorski], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 187 str. ISBN 978-953-12419-6.
• Iz priče u priču 7, Hrvatska čitanka za sedmi razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Tanja Vrvilo], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 237 str. ISBN 978-953-12421-9.
• Iz priče u priču 8, Hrvatska čitanka za osmi razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Tanja Vrvilo], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 257 str. ISBN 978-953-12423-3.
• Muzama iza leđa. Čitanja hrvatske lirike, [Priređivač], Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2010, str. 218.
• Bajke i basne. Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje, [Supriređivač: Ivana Žužul], Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod 2011, str. 511.
Odabrani znanstveni i stručni radovi
Prije docenture
• Leksikon hrvatskih pisaca, autor koncepcije Krešimir Nemec, Školska knjiga, Zagreb 2000. Leksikonske natuknice: Bagola, Božidar Brezinščak, str 29; Babić, Goran, str. 27; Devide, Vladimir, str 169; Gudelj Petar, str. 260; Machiedo, Mladen, str. 440; Pavlović, Vladimir, str. 566-567; Podrug, Toma, str. 584-585; Raos, Mate, str. 612; Schiffler, Ljerka, str. 630-631; Sušac, Gojko, str. 680; Suško, Mario, 680; Šešelj, Stjepan, str. 691; Vidović, Veseljko, str. 760-761; Vučićević, Stojan, str. 787-788; Zidić, Igor, str. 801-802; Zuppa, Vjeran, str. 810; Žužul Marinović, Ante, str. 816.
• Kulturalna vrijednost Slamnigove poezije [Pregledni rad, UDK 82.0 821.163.42-1.09], u: O Slamnigu, Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Osijek 1998, Osijek 2000, Osijek-Pečuh 2001, str. 27-30.
• Paradoks etičkog nagovora. Slamnigova kasnija poezija i suvremena književna teorija u obzoru levinasovske etike [Pregledni rad, UDK 130.2 821.163.42-1.09], u: O Slamnigu, Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Osijek 1998, Osijek 2000, Osijek-Pečuh 2001, str. 123-131.
• Lucija Stamać o Luciji Stamać: Potraga za izgubljenim identitetom, Quorum, godina XVII, broj 2, Zagreb 2001, str. 15-24.
• U pjesništvu više od njega samog, simptomatologija hrvtaskog pjesništva 90-ih, u: Off line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, Quorum, godina XVII, br. 5-6, Zagreb 2001, str. 263-289.
• Drugo lice subverzije. Krleža i lik barda u priči nacionalne književnosti [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163. 42.09 Krleža M.], u: Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća I. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2002, str. 231-242.
• Prostornost Tadijanovićeve poezije: Uvod u spacionalističku analizu, u: Tema Tadijanović, Zbornik o Dragutinu Tadijanoviću u povodu 95. pjesnikova rođendana, Slavonski brod 2002, str. 13-19.
• Disanje fetalne šutnje (Krešimir Bagić: Jezik za svaku udaljenost, Zagreb 2001.), Republika, godina LVIII, broj 7-9, Zagreb 2002, str. 247-249.
• Prema enciklopedističkoj povijesti hrvatske književnosti (Cvjetko Milanja, Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. II. dio, Zagreb 2001.), Republika, godina LIX, broj 3-4, Zagreb 2003, str. 234-237.
• Ljubav je čisti užas: Rešickijeva po/etika opscenoga razdora, Quorum, godina XIX, broj 4, Zagreb 2003, str. 10-17.
• Retorika prekoračenja i politika nametnutog izbora u Pustolovu pred vratima Milana Begovića, u: Zbornik radova i pjesama, 2. Kijevski književni susreti, Kijevo 2003, str. 41-47.
• Što je stvarno u stvarnosnom pjesništvu? Etika čitljivog teksta [Izvorni znanstveni rad, UDK 82.0-1], u: Postmodernizam, iskustvo jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća II. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2003, str. 147-160.
• Nadgledanje gledanja: Poetika i etika vizualne reprezentacije u romanu Klonirana Jelene Čarije [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163..42.09 Čarija J.], u: Mediji hrvatske književnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2003, str. 169-178.
• Žal za neizgubljenim: Pjesništvo Branka Čegeca između melankolije i etike nemogućeg, Quorum, godina XX, broj 1, Zagreb 2004, str. 26-33.
• Strangers in the night. Etika ljudske razjedinjenosti u romanu Izlaz Zagreb jug Ede Popovića, Tema, godina I, broj 1-2, Zagreb 2004.
• Žudnja za užitkom. Aporije uspostave identiteta na primjeru kvorumaškoga pjesništva [Izvorni znanstveni rad], Književna smotra, broj 139, Zagreb 2006, str. 25-36.
• Zazivanje čudovišnog. Učinci apostrofe u kvorumaškome pjesnitvu. [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163.42–1.09 82::50 Quorum], Umjetnost riječi, broj 3-4, Zagreb 2005, str. 281-295.
• Izabelin cvijet i Cvjetina peta. Sublimno i zazorno u Matoševim novelama Cvijet s raskršća i Balkon. [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163.42.09 Matoš, A. G.-32] u: Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća IV. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2006, str. 167-174.

Poslije docenture
• Leksikon hrvatske književnosti – djela, urednica Dunja Detoni-Dumić, Školska knjiga, Zagreb 2088. Leksikonske natuknice: Praksa laži, str. 686-687; Tekst, str. 870-871; Zid i fotografije kraja, str. 976.
• Tko je u razredu ugasio svjetlo? Cesarićeva lirika: (de)konstrukcija reprodukcije discipliniranih tijela u hrvatskom obrazovnom sustavu, [Izvorni znanstveni rad, UDK 008. ISSN 0352-7654], u: Quorum, broj 4, Zagreb 2008, str. 134-162.
• Tko je u razredu ugasio svjetlo? Cesarićeva lirika: (de)konstrukcija reprodukcije discipliniranih tijela u hrvatskom obrazovnom sustavu, II. dio, [Izvorni znanstveni rad, UDK 008. ISSN 0352-7654] u: Quorum, broj 1-2, Zagreb 2009, str. 146-160.
• Pjesma – stroj opkoračenja, [stručni rad], Forum, godina LXXXI, broj 4-6, 2009, str. 702-706.
• Hrvatska književna enciklopedija, glavni urednik Velimir Visković, Zagreb 2010. Leksikonska natuknica: Čegec, Branko, str 306-307.
• Ludost pjesništva: ideja dara u Cesarićevoj “Pjesmi mrtvog pjesnika”, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-953-175-363-0], u: Muzama iza leđa. Čitanja hrvatske lirike, prir. Tvrtko Vuković, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2010, str. 181-205.
• Zamukli majstorov glas: politika hrvatskih pjesničkih poetika sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-953-175-360-9], u: Zbornik radova 38. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2010, str. 161-172.
• Uciszony głos mistrza. Polityka poetyk chrowackiej poezji lat siedemdziesiątych XX wieku, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-83-87819-09-5], u: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura, język, literatura, Uniwersytet Śląski–Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, str. 94-108.
• Melankolija, ulična heterotopija i jezik bez granica: Politika hrvatskog pjesništva osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-953-175-393-7], u: Zbornik radova 39. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2011, str. 111-127.
• Kojem čitatelju? Politika čitanja užitka u Bukoličnom, trijeznom čitaocu, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-953-97787-7-8], u: Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta, Općina Kijevo–Pučko otvoreno učilište Invictus–AGM, Kijevo–Zagreb 2011, str. 11-27.
• Teološki nomadizam. Po/etika i politika zazorne sublimnosti u pjesništvu Delimira Rešickog, [Izvorni znanstveni rad, ISSN 2084-3011], u: Poznańskie Studia Slawistyczne, broj 1, Poznan 2011, str. 271-285.
• Melancholia, uliczna heterotopia i jezyk bez granic. Polityka chrowackiej poezji lat osiemdziesiatych dwudziestego wieku, [Izvorni znastveni rad, ISBN 978-83-63268-01-5], u: Chorwacja lat osiemdziesiatych XX wieku. Kultura, język, literatura, Uniwersytet Śląski–Wydawnictwo Gnome, Katowice 2011, str. 133-151.
• Nečitljivo djetinjstvo: čitanje i nečitljivo u Povratku Filipa Latinovicza, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-953-175-432-3], u: Vila–kiklop–kauboj, čitanja hrvatske proze, prir. Anera Ryznar, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2012, str. 233-248.
• Čitljivost i nečitljivo. Ratno i stvarnosno pjesništvo u devedesetima, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-953-175-431-6], u: Zbornik radova 40. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2012, str. 137-154.
• Unlesbare Kindheit: Lesen und Unlesbarkeit in Povratak Filipa Latinovicza, [Izvorni znanstveni rad, ISBN 978-3-8300-6789-4], u: Zbornik skupa Dijete i maloljetnik u književnosti i filmu Bosne, Hrvatske i Srbije, Graz 2011. (Zbornik je u tisku. Priložena je potvrda o zaprimanju i uvrštavanju rada.)

• Naša zazorna drugost. Čudaci u književnosti hrvatske moderne i rađanje hrvatske građanske kulture. U: Kultura, društvo, identitet – europski realiteti. Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek 20. − 21. ožujak 2013.). Osijek/Zagreb 2014., str. 319-328. (Izvorni znanstveni rad UDK: 821.163.42.09''18''(063) / 316.4(497.5)''18''(063))
• Hermafroditska žena. Retorika spolnosti i femininosti u novelistici A. G. Matoša (na primjeru Cvijeta sa raskršća). U: Poznańskie Studia Slawistyczne, br. 7, Poznanj 2014, str. 247-258. ISSN 2084-3011.
• Studij nacionalne književnosti u doba čudovišta. Politike tjeskobe i neoperativnosti u hrvatskoj znanosti o književnosti. U: Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013. Zagreb 2015, str. 237-255. (Izvorni znanstveni rad ISBN 978-953-175-581-8)
• Izmješteni. Dislocirani subjekt i otpor imobilizaciji značenja u književnosti hrvatskog modernizma. U: Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures, Twelfth International Slavic Studies Conference, Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Sofia 2016, str. 350-355 (ISBN: 978-954-07-4046-1).
• Grdoba napretka. Degeneracija, kultura normalizacije i hrvatska književnost na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. U: Romanoslavica, vol. LII, br. 2, Bukurešt 2016, str. 437-450. ISSN 2537-4214.
• Zašto je književnost važna? Između neourohumanistike i studija književnosti. U: Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope, Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2016, str. 285-292. ISBN 978-80-906183-7-4.
• Moći reći. Što tekstovi Radovana Ivšića mogu reći današnjim čitateljima? U: Književna istorija, vol. XLVIII, br. 159. Beograd 2016, 131-148. ISSN 0350-6428.