dr.sc. Maja Zeman, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
ponedjeljkom i srijedom, 10,30-12,30
Soba
C-124
Telefon
01/4092-407
E-mail
mzeman@ffzg.hr

Rođena je 1979. g. Diplomirala je studij povijesti umjetnosti i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. g. Titulu doktora znanosti stekla je 2014. g. na Poslijediplomskom doktorskom studiju medievistike, istog fakulteta. Godine 2014. zaposlena je u suradničkom zvanju više asistentice pri Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu (Katedra za antiku kasnu antiku i rani srednji vijek). Od 2008. g. zaposlena je u suradničkom zvanju asistentice na istom Odsjeku, te kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200.’ u europskom kontekstu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (voditelj projekta: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.). Od 2008. do 2014. pomoćnica je urednika (u svojstvu znanstvene novakinje-mlade urednice) međunarodnog znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium, a do 2010. suradnica na seriji pubikacija Dissertationes and Monographiae i Corpus Architecturae Religiosae Europae Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2012. bila je članica Organizacijskog odbora Godišnjeg međunarodnog simpozija Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007 do 2009. surađivala je na projektu IRCLAMA (FP6 Okvirni program, EU komisije), primarno kao asistentica Izdavačkog programa (časopis Studia Varvarina I), te kao asistentica Edukacijskog programa (Bribir-Skradin) i programa Arheološki park Bribirska glavica. Sudjelovala je u nizu međunarodnih suradnji pri aheološkim istraživanjima MICKAS-a, te je 2010. g. sudjelovala na projektu Transferts et circulations artistiques en Europe à l‘ époque gotique (XIIe-XVIe siècles), Institut national d’histoire de l’ art / INHA, Université Libre de Liège and Université de Toulouse Il-Le-Mirail.