dr.sc. Boško Zenić, v. pred.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail