dr.sc. Orsolya Žagar Szentesi, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 12.00-13.00
Soba
B 002
Telefon
6120 045
E-mail
ozagar@ffzg.hr

Životopis dr. sc. Orsolye Žagar Szentesi 1969. - Rođena sam u gradu Békéscsaba (Mađarska). Osnovnu školu i gimnaziju pohađala sam u Budimpešti. 1988. – Maturirala sam i upisala sam se na studij hungarologije i serbokroatistike na budimpeštanskom Sveučilištu Eötvös Loránd. 1994. – Diplomirala sam iz oba studija. 1994-1997. - Vodila sam tečajeve za mađarski kao strani jezik pri Centru za strane jezike i u raznim državnim poduzećima u Zagrebu. 1995. - Uključila sam se u rad novootvorene Katedre za hungarologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao vanjska suradnica. 1996-1997. - Stekavši hrvatsko državljanstvo, bila sam zaposlena kao prevoditeljica u Odjelu za međunarodne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova.. 1996-2002. – Bila sam redovna studentica doktorskog studija Filozofskog fakulteta budimpeštanskoga Sveučilišta Eötvös Loránd. 1999-2005. – Bila sam suradnica na projektu «Hrvatski u dodiru sa šest europskih jezika» koji se vodio u Institutu za jezikoslovna istraživanja HAZU. 1997. - Stupila sam u stalni radni odnos kao mlađi asistent na Katedri za hungarologiju Filozofskog fakukteta Sveučilišta u Zagrebu. 2003. - Obranila sam doktorsku disertaciju summa cum laude («Mađarske prevedenice u hrvatskoj poštanskoj i željezničkoj terminologiji») na budimpeštanskom Sveučilištu Eötvös Loránd (smjer jezikoslovlja, grana slavistika), pod mentorstvom akademika Istvána Nyomárkaya. 2004. - Izabrana sam u zvanje višeg znanstvenog asistenta pri Katedri za hungarologiju. 2004. – Počela sam raditi i kontinuirano radim kao regionalna suradnica za Hrvatsku u međunarodnoj istraživačkoj mreži „Termini“ vođenoj pri Institutu za mađarsko jezikoslovlje Mađarske akademije znanosti 2005. - izabrana sam u zvanje docenta. Iste sam godine imenovana za predstojnicu Katedre za hungarologiju, koju funkciju od tada kontinuirano obnašam. 2005-2007, 2009-2011, 2013-2015 – obnašala sam funkciju pročelnice Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 2007. – počela sam voditi iste godine akreditirani istraživački projekt „Mađarski i hrvatski jezik u kontrastivnom pristupu“ u potpori MZOŠ-a. 2007-2009., 2011-2013 – obnašala sam funkciju zamjenice pročelnika pri matičnom Odsjeku. 2009. – u okviru stipendije „MOB“ usavršavala sam se na Sveučilištu ELTE u trajanju po tri mjeseca. 2011. i 2013. - u okviru stipendije „MOB“ usavršavala sam se na Reformatorskom Sveučilištu Karoly Gaspar u Budimpešti u trajanju po tri mjeseca. 2013 – 2015. - voditeljica sam međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta Mađarski jezik u Hrvatskoj, u potpori Mađarske akademije znanosti

Prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti dr. sc. Orsolye Žagar Szentesi

Znanstvena djelatnost:

Kvalifikacijski rad:
- Doktorsku disertaciju obranila „summa cum laude” iz teme hrvatsko-mađarskih jezičnih kontakata s naslovom Mađarske prevedenice u hrvatskoj poštanskoj i željezničkoj terminologiji (smjer jezikoslovlja, grana slavistika) na budimpeštanskom Sveučilištu Eötvös Loránd, gdje mi je mentor bio akademik István Nyomárkay.

Rad na projektima:
- Upućenost u kontekst hrvatsko-mađarske jezične kontaktologije dalje sam produbljivala radeći kroz šest godina kao suradnica na projektu Hrvatski u dodiru sa šest europskih jezika pri Zavodu za lingvistiku HAZU, pod vodstvom akademika Rudolfa Filipovića. Kao rezultat tog projekta 2005. objavljena je monografija „Hrvatski u dodiru s europskim jezicima“ u kojoj sam napisala poglavlje o adaptaciji mađarskih posuđenica u hrvatskom jeziku.
- Od 2004. kontinuirano radim kao regionalna suradnica za Hrvatsku pri međunarodnoj istraživačkoj mreži Termini ( http://ht.nytud.hu ) u potpori Instituta za mađarsko jezikoslovlje te Instituta za istraživanje manjina Mađarske akademije znanosti čiji je cilj sustavno istraživanje manjinskih varijanti mađarskog jezika izvan granica s glavnim naglaskom na leksičkom utjecaju većinskih jezika u pojedinim izvangraničnim regijama. U sklopu te suradnje sudjelovala sam u izradi i redovito radim na proširivanju elektronske baze podataka „većinskojezičnih“ kontaktnih elemenata u manjinskim mađarskim registrima (http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage). Trenutno mi je u tisku jedna studija iz te teme.
- 2007-2013. bila sam voditeljica na projektu Mađarski i hrvatski jezik u kontrastivnom pristupu, u sustavu potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (broj 130-1300869-0793). U sklopu projekta suradnica (zasada jedina) i ja dosada smo objavile sedam publikacija koje se fokusiraju ne samo na sustavno lingvističko kontrastiranje dvaju jezika, nego djelomice i na problematiku usvajanja mađarskoga kao stranog jezika u hrvatskom okruženju, i obrnuto. Zbog takve usmjerenosti jednog dijela rada na projektu, rezultati istraživanja uvelike pridonose podizanju znanstvene i stručne kvalitete nastave na jezikoslovnim kolegijima studija hungarologije. Finalni je cilj projekta izrada kontrastivne gramatike mađarskog jezika u kontekstu hrvatskog jezika.
- Od 2013. vodim međunarodni znanstveno-istraživački projekt u potpori Mađarske akademije znanosti pod naslovom „Mađarski jezik u Hrvatskoj“ čiji je cilj egzaktno oslikati sociolingvistička, uporabna i gramatička svojstva manjinske varijante mađarskog jezika kojom se služe Mađari u Hrvatskoj. Ovo se istraživanje organski ugrađuje u kružno istraživanje svih manjinskih varijanti mađarskog jezika provedeno u okolnim zemljama gdje živi mađarska manjina, pa tako se odvija preslikavanjem iste metodologije koja je bila primijenjena na drugim područjima s mađarskim stanovništvom (Rumunjska, Slovačka, Ukrajina, Srbija, Austrija i Slovenija). Istraživanje će završiti objavljivanjem samostalne monografije u jezičnom stanju Mađara u Hrvatskoj.


Sudjelovanja na skupovima:

Dosada sam s referatom sudjelovala na dvadesetak znanstvenih ili stručnih skupova, od toga tri su bila pozvana izlaganja.

- Drugi hrvatski Slavistički Kongres u Osijeku, 1999. - Skupine modalnih glagola u hrvatskom i mađarskom jeziku
- Svečani kolokvij uz 10. godina Katedre za hungarologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 11-12. studenog 2004. Aktualni zadaci jezikoslovne hungarologije u Hrvatskoj.
- XIII Međunardni slavistički kongres, Ljubljana, 2003. - Hungarizmi u hrvatskom jeziku - teškoće u rekonstruiranju adaptacije
- Međunarodni simpozij «A határon túli magyar tudományosság intézményrendszere - lehetőségek, problémák, fejlesztési irányok az Alpok-Adria és a Duna-Dráva-Mura régióban» /Organizacije mađarskih izvangraničnih znanstvenih institucija – mogućnosti, problemi, razvojni pravci u regijama Alpe-Jadran i Dunav- Drava- Mura/, Pečuh 2004. - Többségi nyelvi kontaktuselemek megoszlása a vajdasági, horvátországi és a muravidéki magyar nyelvváltozatban. /Distribucija kontaktnih elemenata iz većinskog jezika u mađarskim jezičnim varijantama u Hrvatskoj, Vojvodini i Prekomurju./
- VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 22-26. 08. 2006. Rendszertani különbözőségek - funkcionális átfedések a magyar és a horvát nyelv igenévi kategóriái között. /Sistemka razlikovanja i funkcionalna preklapanja između kategorija glagolskih pridjeva i priloga u mađarskom i u hrvatskom jeziku/
- Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság horvátországi kihelyezett ülése, 2008. szeptember 26. A Zágrábi Egyetem Hungarológia Tanszéke - oktatás és tudományművelés a bolognai rendszerben. /Katedra za hungarologiju na Sveučilištu u Zagrebu – relacija obrazovanja i istraživanja u bolonjskom sustavu/
- „Šokačka rič 6.“ 13-15 studenog 2008. Vinkovci. Slavonski jezični prostor iz hungarološkog aspekta
- „Kanon doma i vani“, 02. travnja 2009. Budimpešta, pod pokroviteljstvom Katedre za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta u Budimpešti i Hrvatske samouprave II. okruga. Terminološke dileme stvaranja inojezičnih ekvivalenata za nazive „jel“ i „rag“.
- „XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus“, 16-18 travnja 2009, Eger (Mađarska). A magyar nyelv igenevei – kihívás a magyar mint idegen nyelv tanításában és a fordításban. /Nonfinitni glagolski oblici mađarskoga jezika – izazovi u nastavi mađarskog kaop stranog jezika i u prevođenju/
- „Nomadi margine”, 24. ožujka 2010. Budimpešta, u organizaciji Katedre za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta „Loránd Eötvös” u Budimpešti. Mala hrvatsko-mađarska jezična imagologija.
- „Hrvatski sintaktički dani, Osijek“ 11-13. studenog 2010. Logičko-gramatičko ustrojstvo konstrukcije dati (se) + infinitiv u hrvatskom jeziku
- „Multilingualism in Europe. Prospects and practices in East-Central Europe“, Budapest, 25-26. O3. 2O11. Contributions to the examination of mother tongue use of Hungarians in Croatia (Eastern-Slavonia) /u koautorstvu s Leom Kovács/
- „Methoden der Kultur- und Sprach-vermittlung Wissenschaftliche Tagung” (http://www.methods-berlin.de/ deutsch/tagungsprogramm_DE.htm), Berlin, 25-27. 11. 2011. Hungarian causative verbs in a Croatian context – presented through the analysis of a translation .
- „Magyarul az egyetemtől az óvodáig“ , Osijek, 28. 4. 2012. Küldetés és lehetőségek – hungarológiai képzés a Zágrábi Egyetemen / Mission and possibilities – hungarian studies at Zagreb University/
- „20-lecie Filologii Węgierskiej na UAM - Sympozjum naukowe“, Poznan, 8-9.5. 2O13. Az igenemek tanításának nehézségei a magyar mint idegennyelv oktatásában.
- „A magyar mint idegen nyelv napja” / Dan mađarskog kao stranog jezika /. Budimpešta, Reformatorsko Sveučilište Karoli Gaspar, 14.12.2O13. Magyar nyelvtani terminológia a külföldi egyetemi oktatásban. Egy készülo" szakszótár elé.

Pozvano predavanje:
- Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága Kihelyezett Ülése - A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális megközelítése. Lendva, 27-28. 06. 2006. A Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszékének helye a horvát tudományosságban. /Mjesto Katedre za hungarologiju Sveučilišta u Zagrebu u hrvatskom znanstvenom miljeu/.
- Godišnja konferencija gostujućih profesora i lektora mađarskog kao stranog jezika, Institut Balassi, Budimpešta. 21-22 .kolovoza 2oo7. A bolognai rendszer alkalmazásának kezdeti tapasztalatai a Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszékén. /Prva iskustva primjene bolonjskog sustava u nastavi na studiju hungarologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu/
- Drugi znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik”, 20. - 22. rujna 2007.Zagreb. Ispitivanje ovladanosti mađarskim kao stranim jezikom u sklopu državno akreditiranih ispitnih sustava u Mađarskoj.


Gostovanja:

- Predavanje na Zagrebačkom lingvističkom krugu s naslovom Kontaktološke posebnosti hrvatsko-mađarskih jezičnih dodira – u svjetlu naših hungarizama. 17. travnja 2007.
- Predavanje na Sveučilištu Károli Gáspár pod naslovom Zágrábi hungarológus hallgatók képe a magyar mint idegen nyelvről – magyar-délszláv kontrasztív kitekintéssel / Slika zagrebačkih studenata hungarologije o mađarskom jeziku – u kontekstu mađarsko-hrvatskog jezičnog kontrstiranja. 8. travnja 2011.

Znanstveno usavršavanje:
Tijekom 2009. u trajanju od tri mjeseca boravila sam na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti kao stipendistica mađarske zaklade MÖB.
2011. i 2013. u istom aranžmanu provela sam dva puta po jednu tromjesečnu stipendiju na Reformatorskom Sveučilištu „Károli Gáspár“ u Budimpešti.

Organizacija:
članica organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Régi és új – párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszénszban” / „Staro i novo – paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi”, 21-23. 11. 2012. zagreb, Filozofski fakultet.

Ostalo:
Od 2009. članica sam uređivačkog odbora renomiranog mađarskog lingvističkog časopisa Magyar Nyelvőr.
Od 2008. članica sam Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj.
Od 2010. članica sam tzv. vanskog javnog tijela MTA (Mađarska akademija znanosti, Budimpešta).
Od 2o12. članica sam Mađarskog udruženja primijenjenih lingvista i profesora stranih jezika (MANYE).
Od 2o14. članica sam Skupštine Međunarodnog društva za mađarsku filologiju.
U registar znanstvenika Republike Hrvatske pri MZOŠ-u ubilježena sam pod matičnim brojem 228 413.


Nastavna djelatnost:

U redovni nastavnički rad na netom otvorenoj Katedri za hungarologiju uključila sam se u ak. godini 1995/96. kao vanjska suradnica – voditelj seminara iz raznih područja mađarskog jezikoslovlja (u početku iz fonologije i morfologije mađarskog jezika, po 3o sati semestarski). Popunjavanjem viših studijskih godina na studiju hungarologije, od 1996/97. (otkada sam i u radnom odnosu na Katedri za hungarologiju) pored dva spomenuta kolegija počela sam voditi i seminar iz sintakse (30 sati semestarski), kao iz leksikologije i tvorbe riječi (30 sati semestarski). Koncepciju i silabe za navedene predmete postupno sam samostalno izradila, što je iziskivalo znatan trud, ponajviše zbog nepostojanja primjerenih hungarološko-jezikoslovnih udžbenika i drugih nastavnih pomagala (ne samo na hrvatskom, nego i na drugim jezicima) za „nemađare“, to jest zbog relativne novosti podučavanja mađarske lingvistike za strance.
Stjecanjem znanstveno-nastavnog zvanja (od 2005.) nositeljica sam i držim predavanja i seminare iz većine obaveznih jezikoslovnih predmeta na studiju hungarologije, a to su
- Fonologija mađarskog jezika (30 sati semestarski),
- Uvod u opću i glagolsku morfologiju mađarskog jezika (45 sati semestarski),
- Sintagmatika mađarskog jezika (30 sati semestarski) ,
- Sintaksa mađarskog jezika (30 sati semestarski)/.
Za reformirani program hungarologije prema bolonjskim načelima samostalno sam izradila koncepciju dvaju obaveznih kolegija koje kontinuirano izvodim. To su:
- Uvod u mađarsko jezikoslovlje (15 sati predavanja semestarski, izvodi se od akademske godine 2005/06., a namijenjen je studentima prve godine preddiplomskog studija hungarologije, odnosno, kao izborni predmet, svim studentima Filozofskog fakulteta);
- Kontrastivni morfosintaktički opis mađarskoga jezika (30 sati predavanja i seminara, izvodi se od ak. god. 2008/09, namijenjen je studentima diplomskog studija hungarologije).

- U nastavu na doktorskom studiju bila sam uključena s blok-nastavom iz teme hrvatsko-mađarskih jezičnih dodira, i to na Doktorskom studiju “Europski studiji: jezici i kulture u dodiru” Filozofskog fakulteta Zadarskog Sveučilišta, na predmetu “Hrvatski u dodiru s europskim jezicima”. u ljetnom semestru akademske godine 2005/2006.
- Akademske godine 2o13/14. održala sam izborni kolegij „Kontrastivna lingvistika“ kao vanjska suradnica na diplomskom studiju hungarologije (podprogram primjenjena lingvistika) Reformatorskog sveučilišta Karoly Gaspar u Budimpešti.
- Pod mojim mentorstvom obranjene su dosada više od petnaest diplomskih radova.
- Pod mojim mentorstvom obranjena je doktorska disertacija dr.sc. Krešimira Međeral-Sučevića pri doktorskom studiju lingvistike na Sveučilištu u Zadru, pod naslovom „Kontrastivna analiza glagolskih prefikasa u mađarskom i u hrvatskom jeziku“.

Prema anketiranju studenata o kvaliteti nastave koje se provodi od ak.god. 2008/09. moji su kolegiji ocijenjen visoko pozitivno.

Stručni rad:

Iz svog stručnog rada izdvajam sljedeće važnije stavke:

- Proteklih godina izradila sam brojne recenzije za znanstvene publikacije na molbu uredništava časopisa Suvremena lingvistika, Fluminensia, te Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. , kao i za razne zbornike
- Stručna sam bila recenzentica pri izdavanju zbornika:
Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda-UMIZ-Imre Samu Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Alsóőr, 2011. pp.156
- U sastavljanju novoizdanog Pravopisa za hrvatski jezik u izdanju Matice hrvatske sudjelovala sam s izradom transkripcijskih pravila za mađarska vlastita imena.
- Na molbu stručnog kolegija za organiziranje ispite iz stranih jezika Centra za strane jezike sastavila sam ispitno gradivo za pismeni i usmeni ispit iz mađarskog jezika za testiranje znanja mađarskog jezika na nivou C1 prema CEF-ovoj skali obavezno (prema uputama Ministarstva pravosuđa ) za buduće sudske tumače.
- G. 2013. bila sam stručna recenzentica velikog Hrvatsko-mađarskog rječnika u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
- U četiri sam navrata recenzirala nastavne programe iz mađarskog jezika i književnosti za potrebe manjinskog obrazovanja na mađarskom nastavnom jeziku, po molbi Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za školstvo, te Nacionalnog vijeća za vanjsko vrednovanje (Nastavni program iz mađarskog jezika iz književnosti za osnovne škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku, Okvirni nastavni plan i program za mađarski jezik i književnost u gimnaziji i srednjim školama na području Republike Hrvatske, Ispitni katalog za državnu maturu iz mađarskog jezika i književnosti za ak. god. 2o11/12, Okvirni nastavni plan za njegovanje materinjeg jezika u sklopu manjinskog obrazovanja prema modelu C).
- Prema imenovanju Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu protekle dvije godine bila sam tri put članica stručnih povjerenstava za davanje mišljenja pri izboru u znanastveno-nastavnog zvanja (dva kandidata za Filozofski fakultet u Osijeku, jedan kandidat za Filozofski fakultet u Zagrebu).
- 2o12. odabrana sam kao recenzentica za davanje stručnog mišljenja o izmijenjenom i dopunjenom studijskom programu mađarskog jezika i književnosti koji se izvodi na Filozofskom fakultetu J.J. Strossmayera u Osijeku.
- U organizaciji Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj održala dva znanstveno-popularna predavanja (2o13. Tribina o mađarskom jeziku, u sklopu serija predavanja „Jezična raznolikost u Hrvatskoj“ – projekt Gradskog poglavarstva grada Zagreba, te 2o14. Uporaba mađarskog kao manjinskog jezika Mađara u Hrvatskoj u zrcalu dvojezičnosti u sklopu „Mađarske znanstvene tribine“).

- Koordinirala sam prevoditeljske radove na relaciji mađarskog i hrvatskog jezika pri objavljivanju međunarodnog zbornika Susreti dviju kultura, Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti (Zbornik radova, urednici: Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner). Matica hrvatska, Zagreb, 2012.
- U smislu stručnog prevođenja objavila sam prijevode nekoliko mađarskih znanstvenih tekstova relevantnih za hrvatsku filologiju i kulturu, prema narudžbi pojedinih urednika ili voditelja projekata:

- Oszkár Asboth: Senjski glagolski misal iz 1494. Senjski zbornik. god. 23. 1996.
- László F. Földényi: Melankolija (odlomci). Nova Istra. god. IV. sv. XII. br. 1. 1999. 189-2oo.
- Dr. Pál Berényi: Djela baruna Nikole Škrleca. Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799., sv.2., Zagreb, 2000.
- Péter Hajdu: Uskrnuće sigetskog junaka /Mikszáth i njegov roman „Nova Zrinijada“
Susreti dviju kultura, Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti (Zbornik radova, urednici: Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner). Matica hrvatska, Zagreb, 2012., 491-501.