dr.sc. Sandra Požar

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F 327
Telefon
E-mail
sudec@stin.hr

Područja istraživanja hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatsko glagoljaštvo, starocrkvenoslavenski jezik, povijest hrvatskoga jezika, morfologija, tvorba riječi Obrazovanje 2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“) 2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike, Filozofski fakultet u Zagrebu 1997. opća gimnazija Stručno usavršavanje 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“ u organizaciji Sveučilišta u Craiovi 1999.–2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu Zaposlenja od ak. god. 2015./2016. Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik ak. god. 2011./12. Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu, vanjski suradnik od 2011. Staroslavenski institut, znanstveni suradnik 2010.–2011. Staroslavenski institut, znanstveni novak, viši asistent 2004.–2010. Staroslavenski institut, znanstveni novak, asistent Znanstveni projekti od 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut 2012./2013. Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku 2008. Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti 2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut Uredništva od 2014. članica uredništva edicije Hrvatskoglagoljski notarijat (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv, Staroslavenski institut) od 2011. članica uredništva časopisa Slovo (Staroslavenski institut); suurednica broja 66 (2016) i 67 (2017) Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova 2012. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Krk, 5. i 6. listopada 2012.) Popularizacija znanosti od 2016. stručna konzultantica na projektu Informacijskoga središta za hrvatsku glagoljicu Društva prijatelja glagoljice 2013. suautorica izložbe Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (Šopron, Mađarska, 2013., Rijeka 2013., Brseč 2014., Beč 2015., Gorizia, Italija, 2016., Marano Lagunare, Italija, 2017., Trnava, Slovačka 2017.) Izlaganja na znanstvenim skupovima u posljednjih pet godina Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk, 2012. Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, 4. hrvatski sintaktički dani, Osijek, 2012. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku, 8. naučen sobir na mladi makedonisti. Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova, Skoplje, Makedonija, 2013. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara, Znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“, Zagreb, 2016. Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara. Međunarodni znanstveni skup „Fenomen glagoljice“, Biograd – Zadar, 2017. Objavljeni radovi u posljednjih pet godina Urednička knjiga Badurina Stipčević, V., S. Požar, F. Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015. Poglavlja u knjizi S. Požar. Pridjevi. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Prir. Milan Mihaljević. Zagreb, 2014., 151-188. S. Požar. Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 439–458. Članci u časopisima S. Sudec. Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka, Slovo 62 (2012), 233-244. S. Sudec. Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2013)/2, 631-644. Članci u zbornicima radova sa znanstvenih skupova S. Sudec. Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova. Ur. M. Turk, I. Srdoč-Konestra. Rijeka, 2012., 61-68. S. Požar. Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015., 615-630. S. Sudec. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku. Osmi naučen sobir na mladi makedonisti: Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova. Dučevska, Aneta, Karapejovski, Boban, Petrevski, Bojan (red.). Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski" – Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje, 2016., 323-337. Prikazi S. Požar. Славянский Апостол: История текста и язык. Составитель Марина Бобрик. Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Washington. 2013. Slovo 65 (2015), 225-231. S. Požar. Jezik „Misala hruackoga“. Studije o jeziku „Misala“ Šimuna Kožičića Benje (1531.). Slovo 66 (2016), 249-256. Potpuna bibliografija dostupna je na adresi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594. 18. listopada 2017.

Znanstveni projekti
od 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (https://zci.stin.hr/), Staroslavenski institut
2012./2013. Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku
2008. Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti
2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut