Jurica Polančec, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
utorkom 17-18
Soba
B-004
Telefon
01/ 4092-047
E-mail
jpolance@ffzg.hr

Rođen 1989. godine. Diplomirao je lingvistiku (smjer poredbena lingvistika) i francuski jezik 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad o povratnim glagolima u starofrancuskom. Dobitnik je Nagrade Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2011. godine i Rektorove nagrade 2012. godine. Kao stipendist vlade Francuske Republike 2013. godine dva se mjeseca stručno usavršavao na institutu Dynamique du language u Lyonu. Surađivao je kao student na projektima prof. dr. sc. Marka Tadića u Zavodu na lingvistiku FFZG-a. Od 2015. godine student je poslijediplomskog studija Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru, gdje pod mentorstvom akademika Ranka Matasovića izrađuje disertaciju na temu semantičke tipologije glagolskog vida. Radio je od kraja 2014. do početka 2016. kao pripravnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te od ožujka do listopada 2016. u Zavodu za lingvistiku FFZG-a na projektu ESF-a Mrežni portal za online učenje hrvatskog jezika voditelja prof. dr. sc. Marka Tadića. Od siječnja do srpnja 2017. godine bio je zaposlen kao doktorand-asistent na projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) voditelja akademika Ranka Matasovića. Od srpnja 2017. godine radi kao asistent na Odsjeku za lingvistiku FFZG-a, Katedra za poredbenu lingvistiku. Primarna su mu područja interesa poredbenopovijesna lingvistika i lingvistička tipologija, posebno tipologija akcionalnosti i glagolskog vida, jezici sjevernoameričkih Indijanaca te mundski jezici. Ostala su mu područja interesa sintaksa hrvatskog jezika, posebno glagolska sintaksa i relativna rečenica, te korpusna lingvistika. Academia.edu stranica s punim životopisom i popisom radova: https://ffzg.academia.edu/JuricaPolan%C4%8Dec

Puni popis radova dostupan na https://ffzg.academia.edu/JuricaPolan%C4%8Dec

Sudjelovanje na projektima:
2017 (siječanj-lipanj) - Doktorand-asistent na projektu HrZZ-a Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2016 (ožujak-rujan) - Istraživač na projektu ESF-a HR4EU (Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika) u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2014 (veljača-prosinac) - Student suradnik na projektu Cross-lingual Knowledge Extraction (XLike)

Znanstveno usavršavanje:
2016 (srpanj) - Ljetna škola UCREL/CASS Summer School in Statistics for Corpus Linguistics u Lancasteru, UK
2013 (rujan-studeni) - Znanstveno usavršavanje u institutu Dynamique du language u Lyonu, Francuska, pod mentorstvom prof. emer. Denisa Creisselsa (financirano stipendijom Vlade Francuske Republike)
2011 (srpanj) - Ljetna škola The 6th Leiden Summer School in Languages and Linguistics u Leidenu, Nizozemska