Antropologija tekstila

Naziv
Antropologija tekstila
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51734
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij daje pregled stanja istraživanja i pristupa, te istraživača odijevanja u hrvatskoj etnologiji. Studenti dobivaju uvid u vrste i suvrstice tradicijskoga odijevanja na području Hrvatske. Pregledom je obuhvaćeno seljačko odijevanje, odijevanje u malogradskim sredinama, kao i odijevanje nekih etničkih skupina. Promatrat će se uporaba termina nošnja i narodna nošnja, te nastanak konstrukta termina narodna nošnja i narodne umjetnosti u Hrvatskoj u prvoj polovici 19. stoljeća od razdoblja Ilirskoga preporoda do danas. U okviru predmeta pokazat će se uloga nošnje u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga).Razmatrat će se razni utjecaji na odijevanje kao i utjecaj Seljačke sloge između dva svjetska rata. Osobita pozornost usmjerit će se na funkcije i ulogu odjeće. Prikazuju se uloga i mogućnosti korištenja raznolikih izvora za povijest odijevanja kao npr. likovniih prikaza, putopisa, i sl. Studenti će biti upućeni u metode i pristupe, u potrebitu interdisciplinarnost kao i u suvremena istraživanja tekstila. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij na nov način promišlja ulogu tekstila u seljačkoj svakodnevici, te tradicijsko seljačko odijevanje i odijevanje ostalih slojeva stanovništva u Hrvatskoj u razdoblju 19. i 20. stoljeća. Ovakav pristup istraživanju treba pomoći studentima u povezivanju znanja raznih struka i disciplina u okviru Filozofskoga fakulteta (i drugih fakulteta), interdisciplinarnosti, gdje se upravo i nalaze interesantna znanstvena pitanja i odgovori.Svrha je kolegija studentima dati temeljna znanja o tekstilu i odijevanju, ali i utjecajima, kao i suvremene promjene i utjecaje, današnji život, naročito nošnje, kao dio tzv. druge egzistencije folklora, u raznim svečanim prigodama (pa i političkim), uporabe na sceni i dr.
Sadržaj
 1. Sadržaj predavanja: Na uvodnom predavanju nastavnik studentima predstavlja predmet, način i organizaciju predavanja, seminara i specijalnih aktivnosti. Nastavnik predstavlja literaturu. Seminar: U okviru uvodnoga sata seminara definiraju se i dogovaraju studentski zadaci i obveze. Studenti se predstavljaju nastavniku.
 2. Istraživači i istraživanja odijevanja u Hrvatskoj Uvodno predavanje o nekoliko temeljnih izdanja s pregledima odijevanja, pregled istraživača i pristupa u istraživanju odijevanja Seminar - naputci za pisanje, odabir tema.
 3. Temeljni pojmovi u odijevanju U okviru predavanja obrazlažu se temeljni pojmovi (nošnja, narodna nošnja, moda) njihova uporaba i značenje, te nastanak konstrukta termina narodna nošnja i narodne umjetnosti u Hrvatskoj od prve polovice 19. stoljeća do danas. U okviru predavanja pokazat će se uloga nošnje u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga). Pristupi obrade seminarske teme, upute o radu.
 4. Utjecaji na oblikovanje odijevanja Govori se o faktorima koji djeluju na oblikovanje odijevanja. Stilski utjecaji u narodnoj nošnji. Društvena, politička i gospodarska situacije u Hrvatskoj u razdoblju između dva rata, utjecaji Hrvatske seljačke sloge na očuvanje seljačke kulture i odijevanja. Odijevanje i identitet. Nošnja na sceni, nošnja u muzeju. Komentiranje seminarske literature i odabir.
 5. Moda i modni stilovi Povijesni pregled odijevanja i modnih stilova. Seminarska literatura - komentiranje.
 6. Izvori za proučavanje odijevanja Pregled važnijih književnih i likovnih izvora u istraživanju odijevanja. Mogućnosti korištenja i opasnosti. Modni časopisi u Hrvatskoj, razlike: propagirano i nošeno. Seminar - prikupljanje relevantne literature i izvora.
 7. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u panonskoj zoni Seminar - prikupljanje relevantne literature i izvora.
 8. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u dinarskoj zoni. Seminar - prikupljanje relevantne literature i izvora.
 9. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u jadranskoj zoni Seminar - obrada podataka i priprema tekstova.
 10. Pregača u tradicijskom odijevanju Prikaz raširenja ženskih i muških pregača, naglasak na ženskim pregačama s obzirom na kroj, materijal i nazivlje, te funkcijama pregača. Seminar - obrada podataka i priprema tekstova.
 11. Oglavlja u tradicijskom odijevanju Pregled osnovnih tipova ženskih i muških oglavlja na području Hrvatske. Oglavlje i identitet. Seminar - obrada podataka i priprema tekstova.
 12. Obuća Pregled tradicijske obuće. Povijest obuće i značenja obuće u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Seminar - završni komentari uz seminare.
 13. Nakit Vrste nakita, tehnike izrade, nakit i identitet. Seminar - priprema završnih tekstova.
 14. Sažetak predavanja, javno iznošenje seminara
 15. Sažetak predavanja, javno iznošenje seminara

Ishodi učenja
 1. - identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 2. - opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 3. - prepoznati i imenovati temeljne znanstvene metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 4. - izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja u okviru predmeta
 5. - osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 6. - poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 7. - prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 8. - javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 9. - samostalno i odgovorno profesionalno djelovati u društvu
 10. -
 11. - koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 12. - koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 13. - primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 14. - navesti i opisati važnija razdoblja u istraživanju tekstila i odijevanja u Hrvatskoj
 15. - nabrojati osobe, ustanove i institucije značajne za istraživanja tekstila i odijevanja u Hrvatskoj
 16. - navesti, opisati i usporediti različite istraživačke pravce, politike prikupljanja i prezentacije tekstila i odijevanja
 17. - navesti i opisati faktore koji utječu na oblikovanje odijevanja
 18. - definirati i usporediti osnovne elemente u tekstilu i odijevanju prema etnografskim zonama
 19. - definirati temeljne kulturnoantropološke pojmove vezane uz tekstil i odijevanje
 20. - identificirati i vrednovati izvore za istraživanje tekstila i odijevanja
 21. - izdvojiti i obraditi relevantnu istraživačku temu iz antropologije tekstila
Metode podučavanja
Oblik nastave: predavanja uz ppt prezentacije i filmove i seminar. Predmet se izvodi u opsegu od 60 sati (4 sata tjedno) i to kao 2 sata predavanja i 2 sata seminara. Očekuje se da će studenti kroz predavanja i seminare dobiti uvid u širinu problema, ovladati poviješću, teorijama i metodologijom, te vještinama znanstvenog istraživanja ove tematike. Uz pojedine cjeline predviđena je i terenska nastava, odlazak u muzeje i na izložbe, kao i na razne folklorne manifestacije (ovisno o ponudi). U okviru seminara studenti će dobivati širi uvid u teme (odabir i rad na literaturi i izvorima).
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje i rad u seminaru. Studenti polažu pismeni ispit odgovarajući na pitanja otvorenoga tipa. Ocjena se može povećati usmenim ispitom. U okviru seminara studenti su obvezni sudjelovati u diskusiji, a seminarski rad se usmeno prezentira i predaje nastavniku u pisanom obliku. Predani seminarski rad uvjet je za pristupanje ispitu. Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu u odnosu: 1. Redovitost pohađanja nastave 10% 2. Izrada i prezentacija seminarskog rada 40% 3. Polaganje pismenog ispita 50%

Obavezna literatura
 1. BONIFAČIĆ, Vjera: Antun Radić and Ethnological Research of Clothing and Textiles in Croatia: 1896 to 1919, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 161 – 179.
 2. BONIFAČIĆ, Vjera: Ethnological Research in Croatia: 1919 to 1940, Narodna umjetnost, 33/2, Zagreb, 1996, 239 – 263.
 3. BONIFAČIĆ, Vjera: O polisistemskoj etnologiji, folklorizmu i suvremenim pristupima istraživanju tekstila, Narodna umjetnost 34/2 Zagreb, 1997., 137 – 151.
 4. MURAJ, Aleksandra: Odijevanje, u: Etnografija, Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, MH, Zagreb, 1998., 109 – 150.
 5. PETROVIĆ, Tihana: Research on Textiles and Clothing in 19 th Century Continental Croatia, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 235 – 245.
 6. RADAUŠ-RIBARIĆ, Jelka: Narodne nošnje Hrvatske, Zagreb (Spektar), 1975.
 7. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Narodna nošnja i moda, u: Etnologija naše svakodnevice, Zagreb, 1988, 107 – 115.
 8. VOJNOVIĆ-TRAŽIVUK, Branka: Nošnja splitskih Varošana u procesu nacionalne identifikacije, Ethnologica dalmatica, vol. 11, Split, 2002.
Dopunska literatura
 1. Balog, Zdenko: Modne slike u zagrebačkoj «Luni», Počeci moderne žurnalistike u Hrvatskoj, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 15 – 24.
 2. Balog, Zdenko: Parižka moda, Razvitak modnog žurnala od ilustrirane revije do I. svj.rata, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 25 – 30.
 3. Bajić, Svetlana: Koja je moja košulja? Bosanskohercegovačka ženska duga košulja XIX i XX stoljeća, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2008. (k.i.)
 4. Bausinger, Hermann: Zu den Funktionen der Mode, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 68/69, (1972/73), 89 – 106.
 5. Belaj, Vitomir: Prožimanje visoke mode i pučkoga odijevanja u lepoglavskome kraju, u: Čipka u kulturi tekstila i odijevanja, Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 2003.,61 – 75.
 6. Bogatyrev, Petr: The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia, (Approaches to Semiotics, 5), The Hague/Paris, 1971.
 7. Burckhardt-Seebass, Christine: Trachten als Embleme, Materialen zum Umgang mit Zeichen, in: Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981.), 209-226.
 8. Burke, Peter: Očevid, Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2002.
 9. Boucher, Franocois: A History of Costume in the West, Thames and Hudson Ltd. 1987.
 10. Brenko, Aida: O modi i narodnoj nošnji, u: Zagrebačke uspomene, Etnografske slike grada, Zagreb,1994., 21 – 35. (k. i.)
 11. Brenko, A., Maglica, N., Mileusnić,Z., Zorić, V.,:Koje dobre šuze! Šetnja kroz povijest obuće, Etnografski muzej, Zagreb, 2006. (k.i.)
 12. Cvitan-Černelić, Mirna; Bartlett, Djurdja; Vladislavić, Ante Tonči (prir.): Moda, Povijest, Sociologija i teorija mode, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 13. Dorfles, Gillo: Moda, Golden marketing, Zagreb,1999.
 14. Gavazzi, Milovan: Iz biologije narodne nošnje, Zagreb, 1935.
 15. Gušić, Marijana: Stilski utjecaji u narodnoj nošnji, Fiskovićev zbornik, Split, 1980., 685 –698.
 16. Kristić, Karmela: Seljačka sloga i narodna nošnja ( u razdoblju od 1926. do 1929. i od 1935. do 1940.), Studia ethnologica croatica, 14/15, 2004., 89 – 143.
 17. Köstlin, Konrad: Gemaltes Trachtenleben, Volkslebensbilder in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Kieler Blätter zur Volkskunde 13 (1983), 41-68.
 18. Lechner, Zdenka: Tradicijska kultura Slavonije, Baranje i Srijema, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)
 19. Leček, Suzana: Seljačka sloga, Osnivanje i prestanak djelovanja (1920./1925. – 1929.), u: Spomenica Ljube Bobana, Zagreb, 1996., 285 – 295.
 20. Lönnqvist,Bo: Symbolic Values in Clothing, in: Ethnologia Scandinavica 1979., 92 – 105.
 21. Lönnqvist,Bo: Volkstracht als Museale Illusion, Ein Projektbericht, in: Ottenjann, 1985, 37 – 42.
 22. Maruševski, Olga: «Da nam naše krasne prionu uz naš list...», Kaj (Časopis za kulturu i prosvjetu – Zagreb), Umjetničke znamenitosti Zagreba II, Zagreb, 1978, 73 - 95.
 23. Ottenjann, Helmut (Hrsg.): Mode – Tracht – regionale Identität, Historische Kleidungforshung heute, Referate des Internationalen Symposions. Redaktion: Gitta Böth, Cloppenburg, 1985. (odabrana poglavlja)
 24. Pederin, Ivan: Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemačkim putopisima, NZ MH, Zagreb, 1991.
 25. Prošić - Dvornić, Mirjana: Istraživanje prošlosti i pitanje izvora u etnologiji – memorijalna i putopisna građa, Etnološke sveske, VIII, 1987., str. 41 – 49.
 26. Radauš – Ribarić, Jelka: Odjeća likova na freskama u Bermu u odnosu prema istarskoj narodnoj nošnji, Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU, god. I (serija III), br. 1/1977.
 27. Radauš – Ribarić, Jelka: Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvata, Mundi melioris origo, Marija u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983.g., Teološki radovi 18, Zagreb, 1988., 251 – 261.
 28. Radauš – Ribarić, Jelka: Oko običaja odijevanja kipova B. D: Marije, Zbornik Kačić, XXV, Split, 1993, 545 –557.
 29. Radauš – Ribarić, Jelka: Ženska narodna nošnja u Istri, Pazin, 1997.
 30. Radauš – Ribarić, Jelka: Ukrasno nabiranje na košulji u ženskom tradicijskom ruhu zapadne Istre, Traditiones, 28/1, Ljubljana, 1999., 343-359.
 31. Petrović Leš, Tihana: Milko Cepelić – istraživač hrvatskoga seljačkog tekstila, u: Zbornik muzeja Đakovštine. Đakovo 2001., 61-76.
 32. Sarti, Raffaella: Živjeti u kući, Stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekoj Europi, (1500.-1800.), Ibis grafika, Zagreb, 2006.
 33. Schneider, Marijana: Narodne nošnje u slikarstvu i grafici 19. stoljeća, Katalog muzejskih zbirki V, Zagreb, 1971.
 34. Schneider, Jane: The antropology of cloth, Annual Review of Antropology 16, 1987., 409 – 448.
 35. Weiner, B. Annette&Schneider, Jane (ed.): Cloth and Human Experinece, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar