Historijska gramatika ruskog jezika 2

Naziv
Historijska gramatika ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
66307
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje razvoja gramatičkog i djelomično sintaktičkog sustava staroruskoga jezika Ovladavanje načinima samostalne primjene teorijskog znanja u analizi tekstova različitih povijesnih razdoblja te u objašnjenju pojedinih pojava u suvremenom ruskom jeziku
Sadržaj
 1. Pregled gramatičkog sustava staroruskoga jezika. Vrste riječi, opča karakteristika. Imenice: osnovne kategorije. Posebnosti u upotrebi broja.
 2. Imenice: sustav deklinacija
 3. Deklinacija imenica – nastavak.
 4. Posebnosti u upotrebi padeža.
 5. Povijest oblika imenica u jednini i množini. Formiranje suvremenog sustava deklinacija.
 6. Povijest vokativa i dvojine u staroruskom jeziku. Zamjenice – opća karakteristika, klasifikacija. Deklinacija osobnih zamjenica. Povijest osobnih zamjenica. Povijest pokaznih zamjenica.
 7. Pridjev – opća karakteristika, vrste pridjeva. Deklinacija dugih i kratkih pridjeva. Povijest pridjeva.
 8. Glagol, opća karakteristika, osnovne kategorije. Sadašnje vrijeme.
 9. Prošla vremena glagola, tipovi. Povijest razvoja aorista i imperfekta.
 10. Perfekt i pluskvamperfekt, povijest razvoja.
 11. Buduća vremena glagola, imperativ i kondicional. Formiranje novoga sustava glagolskih vremena. Kategorija svršenosti i nesvršenosti.
 12. Povijest glagolskih pridjeva. Brojevi.
 13. Prijedlozi. Posebnosti u upotrebi prijedloga. Konstrukcije bez upotrebe prijedloga.
 14. Prilozi. Pregled sintakse staroruskoga jezika.
 15. Osnovne sintaktičke konstrukcije staroruskoga jezika.

Ishodi učenja
 1. poznavati osnovna razdoblja u razvoju gramatike staroruskoga jezika
 2. poznavati i objašnjavati osnovne sintaktičke konstrukcije staroruskih tekstova
 3. uočavati i analizirati zakonitosti u suvremenom ruskom jeziku koje su nastale u starom ruskom jeziku
 4. znati napraviti kompletnu gramatičku analizu ponuđenoga staroruskog teksta
Metode podučavanja
Teorijsko izlaganje, vježbe uz korištenje pisanog materijala i slajdova. Samostalna analiza teksta uz naknadnu provjeru te grupna analiza primjera uz pomoć slajdova.
Metode ocjenjivanja
Polaganje pismenoga ispita (praktični dio) kao i usmena provjera stečenog znanja.

Obavezna literatura
 1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка . «Просвещение». Москва 1990.
Dopunska literatura
 1. . Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка . Сборник упражнений. «Просвещение». Москва 1965.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar