Historijska gramatika ukrajinskoga jezika

Naziv
Historijska gramatika ukrajinskoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51368
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima historijske gramatike te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se uz objašnjenja o nastanku pojedinih oblika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi sa nekadašnjim stanjem. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o razvoju i nastanku ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Predavanje: Predmet proučavanja, komparativno-historijski princip. Slavenski narodi, jezična srodnost, istočnoslavenski jezici. Formiranje ukrajinskog jezika. Ukrajinski jezik - drugi slavenski jezici. najstariji nazivi ukrajinskog jezika (od XVII ruski, od XVIII -maloruski, u XIX. st. malorouski i ukrajinski). Povijest periodizacije ukrajinskog jezika. Termini "protoukrajinski", "davnjoruski", "staroukrajinski". Nastanak i razvoj prisma kod istočnih slavena, pisani spomenici. Povijest proučavan
 2. Predavanje: Fonetika. Formiranje fonološkog sustava protoukrajinskog jezika. Sustam samoglasnih fonema protoukrajinskog jezika. Sustav suglsničkih fonema protoukrajinskog jezika. Struktura loga protoukrajinskog jezika.Vježbe: Uvježbavanje gradiva predavanja fonetskih promjena.
 3. Refelksi fonoloških procesa praslavenskog i praistočnoslavenskog perioda u fonološkom sustavu protoukrajinskog jezika. Najstarije promjene u fonološkom sustavu pralsavenskog jezika. Palatalizacija suglasnika pred samoglasnicima prednjeg reda: tri pralsavenske palatalizacije velarnih suglasnika. Palatalizacija suglasnika ispred j (dj, tj, ktj, gtj). Suglasničke skupine dl, tl. Promjena gv, kv, pred ĕ. Punoglasje. Promjena početnih or, ol. Nazali, najstarije promjene ĕ.Vježbe: Uvježbavanje istočn
 4. Fonetske promjene XI - XIII st. Promjene u izgovoru afrikata. Cjelomično gubljenje palatalizacije suglasnika. Promjena skupina gy,ky, hy u gi, ki, hi. Nestanak poluglasova u slaboj poziciji i njihove promjene u jakoj poziciji.Vježbe Uvježbavanje fonetskih promjena koje razlikuju ukrajinski jezik od ostalih istočnoslavenskih jezika.
 5. Razvoj fonološkog sustava ukrajinskog jezika. Fonetske promjene ukrajinskog jezika. Posljedice nestanka poluglasova u sustavu samoglasnika i u sustavu suglasnika, asimilacija i disimilacija, . Labializacija zvuka e. Pojava epentetskog i. Duljenje suglasnika.Vježbe: Uvježbavanje fonetskih promjena ukrajinskog perioda.
 6. Predavanje: Završno predavanje iz historijske fonologije. Analiza i ponavljanje pređenog gradiva.Vježbe: Pisanje testa iz historijske fonologije.
 7. Predavanje: historijska morfologija. Predmet i zadaci. Imenice. Tvorba. Tipovi promjena imenica. Stvaranje suvremenih imenskih paradigmi. Imenice ženskog roda u jednini. Imenice muškog roda u jednini.Vježbe: Usporedba promjena koje su se desile u paradigmi imenica u odnosu na sadašnje stanje.
 8. Predavanje: Imenice srednjeg roda u jednini. Paradigma imenica u množini. Usporedba sa današnjim stanjem.Vježba Uvježbavanje cjelokupnog gradiva o imenicama.
 9. Predavanje: pridjevi. Paradigma pridjeva, usporedba sa sadašnjim stanjem. Razvoj paradigme dugih i kratkih oblika.Vježbe: Utvršivanje paradigme pridjeva sa posebnim osvrtom na razlike u odnosu ns suvremeni ukrajinski jezik.
 10. Predavanja: zamjenice. Podjela na vrste zamjenica. Usporedba sa današnjim stanjem, razlozi promjena. Razvoj paradigme zamjenica. Paradigma osnovnih vrsta zamjenica.Vježbe: Uvježbavanje pojedinih vrsta zamjenica. Usporedba sa sadašnjim stanjem.
 11. Predavanje: brojevi. Paradigma brojeva.Vježbe: sustav brojeva, uvježbavanje paradigme i utvrđivanje razlika.
 12. Predavanje: glagol - glagolske osnove i oblici. Historija oblika sadašnjeg i prošlog vremena.Vježbe: uvježbavanje oblika vremena. Usporedba sa sadašnjim stanjem.
 13. Predavanje: Historija oblika budućeg vremena, kondicionala, imperativa, glagolskog pridjeva, glagoskog priloga, infinitiva i supina.Vježbe: Uvježbavanje cjelokupnog gradiva o glagolima.
 14. Predavanje: prilozi. Nastanak i razvoj priloga.Vježbe: Sustav priloga. Uvježbavanje gradiva o prilozima.
 15. Predavanje: Završno predavanje iz historijske morfologije. Analiza i ponavljanje pređenog gradiva.Vježbe: Pisanje testa ih historijske morfologije.

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti istočnoslavenske fonetske promjene
 2. Klasificirati fonetske promjene prema njihovoj kronologiji
 3. Nabrojati pisane izvore za proučavanje historijske gramatike ukrajinskog jezika
 4. Izdvojiti općeslavenske fonetske promjene
 5. Nabrojati etape razvoja povijesnih promjena ukrajinskog jezika
 6. Izdvojiti ukrajinske fonetske promjene
 7. Usporediti reflekse fonetskih promjena u suvremenom ukrajinskom i hrvatskom jeziku
 8. Usporediti sadašnje stanje u svakoj vrsti riječi u ukrajinskom jeziku
 9. Opisati promjene unutar gramatičkih kategorija svake vrste riječi
 10. Rekonstruirati razvoj promjena u ukrajinskom jeziku na fonološkoj i morfološkoj razini
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije, uvježbavanje i individualni rad na vježbama.
Metode ocjenjivanja
Pisanje dva testa tijekom semestra. Pisanje ispita i usmeno odgovaranje na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Тимко Дітко, Оксана. Юсип-Якимович, Юлія Історична граматика української мови 1, Загреб, 2017 р.
 2. Крижанівська, О.І. Істория української мови. Історична фонетика. Історична граматика, Київ, 2010 р.
Dopunska literatura
 1. Безпалько О.П., М.;. Бойчук, М.А. Їовтобрюх, С: Самийленко, І.Й. Тараненко Історична граматика української мови, Київ: 1962 р.
 2. Жовтобрюх М.А., О.Т. Волох, С.П. Самийленко, І.І. Слінько Історична граматика української мови, Київ: 1980 р.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar