Historiografija o Francuskoj revoluciji

Naziv
Historiografija o Francuskoj revoluciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
64118
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Središnji cilj kolegija bit će upoznavanje i proučavanje tradicije istraživanja Francuske revolucije. Pored dodatnog upoznavanja Francuske revolucije i poticanja na raspravu o fenomenu Francuske revolucije, širi je cilj tako koncipiranog kolegija uputiti studentice i studente na važnost i mogućnosti proučavanja povijesti historiografije i kretanja u historiografiji općenito. Pojedinačne zadaće kolegija su predstavljanje pogleda suvremenika na Francusku revoluciju, upoznavanje s proučavateljima Francuske revolucije u 19. stoljeću i pružanje pregleda historijskih pristupa istraživanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (historije mentaliteta, kvantitativne historije, marksističkog pristupa, kritike marksističkog pristupa, historije sjećanja i pamćenja, nove kulturne historije itd.). Na taj će način studentice i studenti, osim navedenog primarnog naglaska na upoznavanju određenog historiografskog korpusa kao i općih kretanja u historiografiji u 19. i 20. stoljeću, neizbježno dodatno upoznavati i neke političke i društvene procese koji su obilježili spomenuta stoljeća. Time se planira ostvariti korelacija s predmetima na kojima se obrađuje povijest i suvremena historiografija, kao i europska i svjetska povijest u 19. i 20. stoljeću. Nadalje, planiranim načinom rada na kolegiju vježbat će se sa studenticama i studentima pažljivo iščitavanje i detaljna analiza odabranih tekstova, zatim problemsko izlaganje i općenito kultura raspravljanja te pismena analiza napose teorijskih i metodoloških aspekata historijskih djela.
Sadržaj
 1. Nakon dogovora o načinu rada, podjele seminarskih zadataka i kraćeg uvoda o povijesti historiografije i razlikovanju pojmova povijest/historija, govorit će se o Francuskoj revoluciji i problemima njezina proučavanja.
 2. Tema: Pogled suvremenika na Francusku revoluciju Izvor: Edmund Burke, Razmišljanja o francuskoj revoluciji, Zagreb 1993.
 3. Tema: Pogled suvremenika na Francusku revoluciju Izvor: Joseph de Maistre, Razmatranja o Francuskoj i drugi spisi, Zagreb 2005.
 4. Tema: Pregledi Francuske revolucije u 19. stoljeću Izvori: F. M. A. Mignet, Poviest francuzke revolucije od godine 1789. do godine 1815., Zagreb 1892. Thomas Carlyle, Francuska revolucija, Zagreb 1918-1919.
 5. Tema: Tumačenja Francuske revolucije u 19. stoljeću Izvor: Alexis de Tocqueville, Stari režim i revolucija, Zagreb 1994.
 6. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (primjer historije mentaliteta) Izvori: Georges Lefebvre, The French Revolution : from its origins to 1793, London – New York 2001. Jacques Revel, Veliki strah, Naše teme, god. XXXIV, br. 1-2, Zagreb 1990, str. 195-200. Georges Lefebvre, The Coming of the French Revolution, 1947.
 7. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (primjer marksističkog pristupa) Izvor: Albert Soboul, Francuska revolucija, Zagreb 1989.
 8. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (primjer marksističkog pristupa) Izvori: Eric Hobsbawm, Doba revolucije, Zagreb 1987. Eric Hobsbawm, Echoes of the Marseillaise : two centuries look back on the French Revolution, 1990.
 9. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (kritika marksističkog pristupa) Izvori: François Furet, O francuskoj revoluciji, Sremski Karlovci 1990 (ćir.; Fransoa Fire); Misliti francosko revolucijo, Ljubljana 1989. François Furet, Teror, Naše teme, god. XXXIV, br. 1-2, Zagreb 1990, str. 182-194.
 10. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (primjer historije mentaliteta i kvantitativne historije) Izvor: Michele Vovelle, Revolucija protiv crkve : od Razuma do Najvišeg Bića, Beograd – Zagreb 1989.
 11. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (primjer historije sjećanja i pamćenja) Izvor: Paul Connerton, Kako se društva sjećaju, Zagreb 2004 (primjer Francuske revolucije).
 12. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (pristup nove kulturne historije) Izvor: Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, 1984.
 13. Tema: Pristupi proučavanju Francuske revolucije u 20. stoljeću (pristup nove kulturne historije) Izvor: Roger Chartier, The Cultural Origins of the French Revolution, 1991.
 14. Tema: Prijepori prigodom 200. godišnjice Francuske revolucije. Sumiranje dosega proučavanja Francuske revolucije. Ispitivanje recepcije i značenja Francuske revolucije u socijalističkoj Jugoslaviji. Izvori: Michel Vovelle, Historiografija o francuskoj revoluciji uoči dvjestogodišnjice, Historijski zbornik, god. 41, Zagreb 1988, str. 299-310. Mirjana Gross, O dvjestogodišnjici francuske revolucije, u: Suvremena historiografija: korijeni, postignuća, trajanja, Zagreb 1996, str. 266-270. Nikola Vi
 15. Tema: Novi pristupi i pravci proučavanja Francuske revolucije u 1990-im i 2000-im godinama. Završni zaključci izbornog kolegija. Izvor: Kates Gary (ur.), The French revolution : Recent debates and new controversies, 1998, ²2006.

Ishodi učenja
 1. poznavanje tradicije istraživanja Francuske revolucije
 2. razumijevanje važnosti proučavanja povijesti historiografije i poznavanja suvremene historiografije
 3. prepoznavanje različitih historijskih poddisciplina i teorijskih i metodoloških pristupa
 4. razumijevanje utjecaja političkih i društvenih procesa na historiografiju
 5. primjenjivanje pažljivog iščitavanja i detaljne analize relevantnih tekstova
 6. primjenjivanje vještine problemskog izlaganja i argumentiranog raspravljanja
 7. analiziranje teorijskih i metodoloških aspekata historijskih djela
 8. vrednovanje kvaliteta historijskih tekstova i djela i uočavanje mjesta njihove ideologiziranosti
 9. sintetiziranje prethodno navedenih kompetencija u problemski koncipiranom seminarskom radu
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja. Raspravljanje i razgovor sa studentima. Analiza historijskih djela.
Metode ocjenjivanja
Redovito polaženje nastave i čitanje zadanih tekstova, aktivnost na nastavi, pisanje seminarskog rada.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar