Antroponimija u matičnim knjigama

Naziv
Antroponimija u matičnim knjigama
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
102106
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz hrvatske onomastike s posebnim obzirom na antroponomastiku i upoznati iz s poviješću vođenja matičnih knjiga, a na seminarima ih naučiti iz zapisa antroponimijskih i drugih podataka u matičnim knjigama iščitavati jezične i izvanjezične informacije te ih pripremiti za samostalno istraživanje antroponimije zasvjedočene u matičnim knjigama.
Sadržaj
 1. Onomastika - povijest, podjela, osnovna onomastička terminologija
 2. Povijest antroponomastičkih istraživanja u Hrvatskoj, podjela, antroponomastička terminologija, osnovne značajke pojedinih antroponomastičkih kategorija
 3. Matične knjige - povijest vođenja matičnih knjiga, podjela, struktura zapisa u matičnim knjigama
 4. Primjer raščlambe i tumačenje antroponimijskih i drugih podataka u matičnim knjigama
 5. Izradba i način popunjavanja tablice za unos antroponimijskih i drugih podataka prikupljenih arhivskim istraživanjem
 6. Priprema za arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama krštenih/rođenih
 7. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama
 8. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama
 9. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama
 10. Rad u arhivu: vlastito arhivsko istraživanje antroponimije u matičnim knjigama
 11. Raščlamba i tumačenje antroponimijskih podataka prikupljenih vlastitim arhivskim istraživanjem (1. dio)
 12. Raščlamba i tumačenje antroponimijskih podataka prikupljenih vlastitim arhivskim istraživanjem (2. dio)
 13. Raščlamba i tumačenje antroponimijskih podataka prikupljenih vlastitim arhivskim istraživanjem (3. dio)
 14. Upute za izradbu seminarskoga rada na osnovi prikupljene antroponimijske građe
 15. Pismena provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne (antrop)onomastičke pojmove
 2. Ovladati metodologijom arhivskoga istraživanja
 3. Interpretirati građu prikupljenu vlastitim arhivskim istraživanjem
 4. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
 5. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavačka metoda, induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, statistička metoda, komparativna metoda; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, uspješno obavljeno arhivsko istraživanje, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Bertoša, Mislava. 2005. Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću. Zagreb: Profil international.
 2. Brozović Rončević, Dunja – Čilaš Šimpraga, Ankica. 2006. Tipovi vezanosti imena blizanaca. Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, str. 15-37.
 3. Frančić, Anđela. 1987. Ženska osobna imena u Mariji na Muri. Rasprave Zavoda za jezik, 13, str. 175-189.
 4. Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6, str. 41-62.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar