Hrvatska povijest 1918. - 1945.

Naziv
Hrvatska povijest 1918. - 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51075
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U središtu su proučavanja temeljni problemi položaja i razvitka Hrvatske i hrvatskog naroda od sloma Austro-Ugarske i stvaranja prve jugoslavenske države 1918. do propasti Kraljevine Jugoslavije 1941., zatim Drugi svjetski rat (1941.-1945.), stvaranje NDH i antifašistički pokret. Težište je na međuodnosu unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su presudno utjecale na razvoj hrvatskog društva u višenacionalnoj državnoj zajednici, s posebnim obzirom na politički, društveni i kulturni razvoj.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.
 2. Posljedice Prvog svjetskog rata u hrvatskom društvu. Propast Austro-Ugarske. Nastanak i organizacija prve jugoslavenske države.
 3. Gubljenje hrvatskog državnopravnog identiteta, centralizam i unitarizam. Različita gledišta o rješavanju nacionalnog pitanja, najvažnije političke stranke i njihovi programi.
 4. Seljački pokret do smrti Stjepana Radića. Seljačko-demokratska koalicija.
 5. Uspostava i značajke diktature kralja Aleksandra. Utjecaj međunarodnih čimbenika na položaj hrvatskog naroda i Hrvatske u međuratnom razdoblju.
 6. Ekonomska kriza tridesetih i njen utjecaj na hrvatsko društvo.
 7. Nastanak, razvoj i djelovanje ustaškog pokreta do početka Drugog svjetskog rata
 8. Razvitak urbanih središta i kulturni razvoj hrvatskog naroda; položaj i djelovanje Crkve u međuratnom razdoblju.
 9. Položaj manjina na hrvatskom prostoru u međuratnom razdoblju. Političko organiziranje Srba. Svetozar Pribičević.
 10. Banovina Hrvatska.
 11. Slom Kraljevine Jugoslavije. Uspostava Nezavisne Države Hrvatske, uloga stranih faktora u njenom nastanku. HSS u novim prilikama.
 12. Ustroj NDH i njeno funkcioniranje. Stvaranje sustava terora; gospodarska potčinjenost silama Osovine.
 13. Nastanak i djelovanje antifašističkog pokreta. Utjecaj talijanske kapitulacije na zbivanja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na Istru i Dalmaciju. Puč Vokić-Lorković.
 14. Završna faza Drugog svjetskog rata na hrvatskom prostoru. Stvaranje druge Jugoslavije na novim državnim, nacionalnim i društvenim osnovama, položaj Hrvatske i hrvatskog naroda u njoj.
 15. Demografske i materijalne posljedice rata.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje znanja o temeljnim procesima hrvatske povijesti u drugoj polovini 20. i prvom desetljeću 21. stoljeća
 2. Razvijanje sposobnosti sagledavanje hrvatske suvremene povijesti u širem europskom i svjetskom kontekstu.
 3. Razvijanje vještine kritike izvora i njihova tumačenja.
 4. Razvijanje vještine prezentacije podataka usmenim izlaganjem i pismenim radom.
 5. Razvijanje vještine kritičkog vrednovanja totalitarnih režima i društvenih sustava.
Metode podučavanja
Nastava se ostvaruje na predavanjima i u seminarima. Seminarski rad predviđa aktivno sudjelovanje studenata radom na raznim tipovima izvornog gradiva i literature. Studenti izrađuju manje pisane radove i vrše usmene interpretativne intervencije. Seminarski rad izborom tema i analiziranih izvora izravno korespondira sa predavanjima predviđenim za isti radni tjedan, i omogućuje aktivno sudjelovanje studenata te uvid u njihovo savladavanje predviđenog programa.
Metode ocjenjivanja
Predviđena je provjera znanja putem pismenog kolokvija u desetom radnom tjednu. Na kraju semestra se pismeno i usmeno polaže ispit. Za izlazak na usmeni dio ispita potrebno je položiti pismeni dio.

Obavezna literatura
 1. BANAC, Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Porijeklo, povijest, politika, Globus, Zagreb 1988.
 2. BOBAN, Ljubo, Hrvatske granice 1918-1993., Školska knjiga-HAZU, Zagreb, 1995., str. 1-51.
 3. DUKOVSKI, Darko, Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeće (1918-1947), Leykam international, Zagreb, 2010.
 4. GOLDSTEIN, Ivo, Hrvatska 1918-2008., EPH Liber, Zagreb, 2008., 3-406.
 5. MATKOVIĆ, Hrvoje, Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled, P.I.P. Pavičić, Zagreb 1998., str. 27-270.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar