Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću

Naziv
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
124435
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim problemima hrvatskog društva i kulture u 20. stoljeću. Naglasak će biti na objašnjavanju slojevitih procesa koji su presudno utjecali na razvoj hrvatskog društva i kulture. Pritom će se navedeni procesi u Hrvatskoj sagledavati u širim regionalnim i europskim kontekstima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.
 2. Migracije na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću
 3. Hrvatsko iseljeništvo
 4. Hrvatsko selo u transformaciji
 5. Gospodarske prilike na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću
 6. Crkva i društvo u Hrvatskoj
 7. Školstvo i obrazovanje
 8. Kazalište i hrvatsko glumište
 9. Glazbeni život i popularna kultura
 10. Likovna umjetnost i strip
 11. Film i hrvatska kinematografija
 12. Sport i kultura tijela
 13. Uloga medija u politici i kulturi 20. stoljeća
 14. Hrvatska i regionalna kulturno-znanstvena suradnja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa
 2. napisati esejistički rad o pojedinim temama vezanim uz istraživano razdoblje
 3. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima
 4. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme
 5. interpretirati pojedine povijesne izvore
 6. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija
Metode podučavanja
Individualni rad sa studentima na seminaru u Hrvatskom državnom arhivu, interpretacije istraživane građe, komparativna metoda.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost studenata na nastavi, ocjena njihovih seminarskih radova, uspjeh na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. BANAC, Ivo, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Svjetlo riječi/Profil, Sarajevo-Zagreb, 2013.;
 2. BATUŠIĆ, Nikola, Na rubu potkove: uspomene, Profil international, Zagreb, 2006
 3. CIPEK, Tihomir, „'Stoljeće diktatura' u Hrvatskoj“, “, Hrvatska politika u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., str. 283-305.
 4. DUGAC, Željko, Kako biti čist i zdrav: zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj, Srednja Europa, Zagreb, 2010.
 5. Hrvatska glazba u XX. stoljeću,Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);
 6. Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);
 7. MATICKA, Marijan, „Hrvatska iskustva s parlamentarizmom u 20. stoljeću“, Hrvatska politika u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., str. 177-190.
 8. NAJBAR-AGIČIĆ, Magdalena, Kultura, znanost, ideologija. Prilozi proučavanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.;
 9. STIPETIĆ, Vladimir: Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva : (1820.-2005.), Zagreb, HAZU, 2012.;
 10. ŠKRABALO, Ivo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896-1997: pregled povijesti hrvatske kinematografije, Zagreb, Nakladni zavod Globus, 1998.;
Dopunska literatura
 1. BATUŠIĆ, Nikola, Gavella: književnost i kazalište, Zagreb, 1983.
 2. BERTOŠA, Miroslav, Kruh, mašta i mast: prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.), Zagreb, 2007.
 3. BOŠKOVIĆ, Ivan, Orjuna, ideologija i književnost, Zagreb 2006.
 4. DUDA, Igor, U potrazi za blagostanjem, O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih godina, Zagreb 2005.
 5. DUDA, Igor, Pronađeno blagostanje: svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb, 2010.
 6. JELASKA MARIJAN, Zdravka, Grad i ljudi: Split 1918.-1941., Zagreb, 2009.
 7. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira (urednik), Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma: Svijet arheologa Stojana Dimitrijevića kroz pisma ženi od 1955. do 1964., Zagreb, 2010.
 8. KOLEŠNIK, Ljiljana, Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina, Zagreb, 2006.
 9. KRUŠELJ, Željko, Igraonica za odrasle: Polet 1976.-1990., Adamić, Rijeka, 2015.
 10. LEČEK, Suzana, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Srednja Europe, Zagreb, 2003.
 11. SENJKOVIĆ, Reana, Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Bibliografija etnografija, Zagreb 2008.
 12. ŠUTE, Ivica, Slogom slobodi! Gospodarska sloga 1935.-1941., Zagreb 2010.
 13. VRANJEŠ-ŠOLJAN, Božena, Gradišćanski Hrvati. Između tradicije i suvremenosti, Educa, Zagreb, 2005.
 14. ŽUPANOV, Josip, Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar