Indijska filozofija 2

Naziv
Indijska filozofija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51271
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim konceptima i tematskim okvirima pojedinih filozofskih disciplina unutar klasičnih sustava indijske filozofije.
Sadržaj
 1. Uvod u klasične sustave indijske filozofije
 2. Žanrovska i tematska obilježja klasične indijske filozofije
 3. Brahmanistički filozofski sustavi: Uvod.
 4. Počeci sustavne epistemologije i logike: nyaya
 5. Nyaya o instrumentima ispravne spoznaje (pramana) i prirodi predmetnoga svijeta.
 6. Nyayin nauk o inferencijalnom zaključivanju, analogiji i verbalnom svjedočanstvu.
 7. Vaišešika i racionalna metafizika: nauk o kategorijama.
 8. Pluralistička i dualistička metafizika samkhye - njezin utjecaj na Bhagavadgitu
 9. Klasična yoga (Patanjali): metodička kontemplacija (yogi-pratyakša) kao sredstvo spoznaje.
 10. Filozofija jezika škole mimamsa
 11. Egzegeza upanišadskog nauka (škola vedanta): Nauk Šamkare
 12. Formiranje zasebnih buddhističkih filozofskih škola: Uvod
 13. realizam i reduktivizam sarvastivade i sautrantike
 14. Mahayanske filozofske škole (madhyamaka i yogacara): nauk o praznini i svijesti.
 15. Klasični indijski skepticizam (Jayaraši)

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne filozofske pozicije (realizam, idealizam, skepticizam) pojedinih sustava klasične indijske filozofije.
 2. Student će moći objasniti razlike u epistemološkim polazištima pojedinih sustava indijske klasične filozofije.
 3. Student će moći interpretirati realistička i idealistička tumačenja generiranja znanja i njegov status.
 4. Student će moći povezati razvoj klasične buddhističke filozofije s obzirom na njezina ishodišta u Buddhinom nauku.
 5. Student će moći usporediti ontološke i epistemološke pozicije među različitim buddhističkim filozofskim školama.
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, ispit

Obavezna literatura
 1. Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.
 2. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 3. Bhikkhu Njanađivako, Budizam, Beograd: Prosveta, bibl. Zodijak, 1977. (s tekstovima)
 4. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).
Dopunska literatura
 1. Fjodor Ščerbatski, Koncepcija buddhističke nirvane, Zagreb: Demetra, 2004. (preveo i priredio G. Kardaš)
 2. Fjodor Ščerbatski, Središnja koncepcija buddhizma i značenje riječi dharma, Zagreb: Demetra, 2005. (preveo i priredio G. Kardaš)
 3. Fjodor Ščerbatski, Buddhistička logika, sv. I-II, Zagreb: Demetra, 2005.
 4. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji). Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.
 5. Čedomil Veljačić, Filozofija istočnih naroda I-II, knjiga I: Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1958. (kasniji pretisci).
 6. Borislav Mikulić, Karmayoga. Studije o genezi ideje ‘praktičkog’ u ranoj indijskoj filozofiji, Sarajevo: Veselin Masleša, bibl. Logos, 1988.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij