Indoeuropska morfologija

Naziv
Indoeuropska morfologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37166
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je ovladavanje osnovama poredbeno-povijesne morfologije indoeuropskih jezika, što obuhvaća kako rekonstruirani praindoeuropski jezik, tako i najstarije posvjedočene indoeuropske jezike (vedski i sanskrt, grčki, latinski, staroslavenski, litavski, gotski te dodatno staroirski, hetitski i druge jezike). Obrađuje se morfološka povijest od praindoeuropskoga preko praslavenskoga do hrvatskoga, morfološke se promjene sagledavaju u vezi s fonološkima, a sve se obrađuje u okviru opće dijakronijske tipologije jezičnih promjena.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. o-osnove
 3. eh2-osnove
 4. Indoeuropski deklinacijski obrasci
 5. i-osnove
 6. u-osnove
 7. r-osnove
 8. n-osnove
 9. ostale imenske osnove
 10. prezent
 11. aorist
 12. perfekt
 13. mediopasiv
 14. ostali glagolski oblici
 15. zamjenice i pridjevi

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati morfološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 2. Studenti će moći rekonstruirati morfološke oblike indoeuropskog prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, staroindijskog, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 3. Studenti će moći nabrojati najvažnije morfološke osobitosti iz latinskog, grčkog, staroindijskog, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 4. Studenti će moći moći povezati morfološki i fonološki razvoj indoeuropskih jezika u svjetlu opće dijakronijske tipologije
 5. Studenti će moći stručno argumentirati u raspravama o morfološkim osobitostima navedenih ie jezika
 6. Studenti će moći argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja ie-istike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Eventualno usmeni ispit za višu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.
 2. S. Ivšić, Slavenska poredbena gramatika, MH, Zagreb 1970.
 3. J. Hamm, Staroslavenska gramatika, ŠK, Zagreb 1970.
 4. R. S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics, Benjamins, Amsterdam 1995.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij