Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova

Naziv
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37159
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s povijesti latinskoga jezika, učenje osnova povijesne fonologije i morfologije latinskoga tekstova i filološkoga pristupa tekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Uvod u Plauta. Rimska komedija. Osnovni indoeuropeistički pojmovi.
 3. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Uvod u povijesnu fonologiju latinskog.
 4. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi I.
 5. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi II.
 6. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Okluzivi vježba.
 7. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Frikativi i laringali. Sonanti.
 8. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Vokali.
 9. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Diftonzi. Vokali vježba.
 10. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Povijesna morfologija imenica.
 11. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Povijesna morfologija glagola (prezent).
 12. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Povijesna morfologija glagola (perfekt).
 13. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Povijesna morfologija glagola (glagolski načini).
 14. Čitanje i interpretacija teksta (Plaut). Latinski i drugi italski jezici.
 15. Rezervni termin.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prevoditi jednostavnije primjere iz Plautovih komedija.
 2. Studenti će moći nabrojiti glavna obilježja Plautova jezika i stila.
 3. Studenti će moći nabrojiti glavne glasovne promjene kojima se latinski razvio iz indoeuropskog prajezika.
 4. Studenti će moći objasniti kako su se izvodile Plautove komedije, tko je to činio, kojim prilikama i u kakvom kulturnom kontekstu.
 5. Studenti će moći objasniti osnovne metode filološke kritike starih tekstova.
 6. Studenti će moći navesti obilježja starolatinskoga jezika i stila.
 7. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o važnosti Plauta za klasičnu filologiju i povijesnu lingvistiku.
Metode podučavanja
Predavanja. Čitanje i analiza teksta (Plautov Miles gloriosus).
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997. 2 izd. 2010.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij