Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava

Naziv
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124215
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Po završetku kolegija studenti će imati dobro poznavanje tematike kojima se bave tekstovi slični onima koje su prevodili u kolegiju, sposobnost prepoznavanja prijevodnih problema i odabira prikladnih prijevodnih postupaka i terminoloških rješenja.
Sadržaj
 1. Uvod: – opis kolegija, ciljeva i studentskih obveza
 2. Političke institucije i prevođenje za potrebe tih institucija
 3. Pregled političkog sustava RH.
 4. Pregled političkih sustava Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
 5. Specifičnosti prevođenja za državnu upravu i nevladine organizacije- Najčešći prevodilački problemi u ovom tipu tekstova- Prevođenje različitih tipova tekstova (govori, izvješća, itd.)- Izrada prijevoda u oba smjera, revidiranje prijevoda drugih prevoditelja
 6. Revidiranje prijevoda drugih prevoditelja
 7. Pregled pravosudnog sustava RH
 8. Pregled pravosudnih sustava Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
 9. Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja službenih dokumenata
 10. Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja pravnih tekstova i specifičnostima jezika prava
 11. Izrada zadataka i revidiranje tuđih prijevoda
 12. Komparacija obrazovnih sustava u relevantnim društvima
 13. Glavni problemi u prevođenju različitih dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja
 14. Izrada prijevoda
 15. Revidiranje prijevoda dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja

Ishodi učenja
 1. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 2. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 3. moći razlikovati različite žanrove političkih i pravnih tekstova
 4. razlikovati primjerene funkcionalne stilove na hrvatskom i engleskom jeziku
 5. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
Metode podučavanja
Nastava u kolegiju se odvija u obliku predavanja i lektorskih vježbi. Predavanja pružaju pregled relevantnih političkih i pravosudnih sustava te osnovne spoznaje o žanrovskim i jezičnim specifičnostima političkih i pravnih tekstova. Praktična se nastava oslanja na rad na projektima koje studenti izrađuju pojedinačno i u grupama, djelomice i u virtualnom okruženju, na http://omega.ff.zg.hr. Studente se potiče da koriste elektroničke i tiskane izvore, izrađuju vlastite korpuse paralelnih tekstova, glosare, da surađuju sa stručnjacima za pojedina područja i iskusnim prevoditeljima koji dolaze kao gostujući suradnici da bi podijelili svoje profesionalno iskustvo. Studenti također revidiraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega i drugih prevoditelja.
Metode ocjenjivanja
Studenti redovito izrađuju različite domaće zadaće koje nastavnik pregledava. Za ocjenu tijekom semestra pišu dva kolokvija (koja se sastoje od testa i prijevoda koji se izrađuju u učionici) i izrađuju dva opsežnija prevodilačka zadatka - projekta u kućnim uvjetima. Konačna je ocjena zbir postignutih ocjena.

Obavezna literatura
 1. Alcaraz, Enrique, Hughes, Brian and Pym, Anthony: Legal Translation Explained. (2001) – odabrana poglavlja
 2. Mauk, David i John Oakland: American Civilzation. (2009). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
 3. Mayoral Asensio, Robert: Translating Official Documents. (2003) – odabrana poglavlja
 4. Oakland, John: British Civilization. (2010). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Zakošek, Nenad: Politički sustav Hrvatske (2002). Zagreb: Fakultet političkih znanosti – odabrana poglavlja
 2. Vidaković – Mukić, Marta: Opći pravni rječnik (2006). Zagreb: Narodne novine. – odabrane natuknice
 3. Wilson, James, Dilulio, John Jr. i Bose Meena: American Government: Institutions and policies (2011). Cengage Learning – odabrana poglavlja

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij