Interpersonalni i unutargrupni odnosi

Naziv
Interpersonalni i unutargrupni odnosi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
52595
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Upoznati procese koji su u osnovi interpersonalnih ponašanja, te osobine, strukturalne karakteristike i procese koji se odvijaju unutar grupa.
Sadržaj
 1. Agresivno ponašanje, teorijska objašnjenja i socijalni utjecaji. Okolnosti koje povećavaju vjerojatnost agresije.
 2. Upravljanje agresivnim ponašanjem.
 3. Nasilje u obitelji: partnersko nasilje, intervencije za zaštitu članova obitelji od nasilja.
 4. Prosocijalno ponašanje i altruizam: glavni teorijski pristupi i modeli. Situacijski prediktori pružanja pomoći.
 5. Atraktivnost i socijalna interakcija. Bliski odnosi: prijateljstvo i ljubavne veze.
 6. Formiranje grupe i njena struktura. Unutargrupna dinamika.
 7. Grupna kohezija i norme. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalna facilitacija i inhibicija. Socijalni pritisak i konformizam; grupna zasljepljenost.
 8. Grupni uradak i postignuće, socijalno zabušavanje.
 9. Odlučivanje u grupama. Poslušnost i pokoravanje. Autoritet i vodstvo. Suradnja i natjecanje.

Ishodi učenja
 1. Vrednovati intervencije koje se temelje na unutargrupnim procesima.
 2. Kritički interpretirati literaturu iz područja interpersonalnih i unutargrupnih odnosa.
 3. Opisati uzroke i posljedice interpersonalni ponašanja, posebno agresivnog i prosocijalnog.
 4. Analizirati elemente dinamike nasilja u obitelji.
 5. Povezati interpersonalne procese s osobnim iskustvom.
 6. Objasniti stukturalne karakteristike grupa
 7. Analizirati faktore koji utječu na ponašanje u grupi i procese koji se u njoj odvijaju.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, samostalni zadaci, terensko opažanje, mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Aktivnost na nastavi 5%, izvještaj s terenskog opažanja 8%, dva grupna seminarska zadatka 12%, dva pisana kolokvija ili pisani ispit s mogućnošću izlaska i na usmeni ispit 75%.

Obavezna literatura
 1. Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R. M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate Poglavlja: 8 (Konformizam, 251-296), 10 (Međusobna privlačnost, 337-378)
 2. Ajduković, M. i Pavleković, G. (Ur.) (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Dopunska literatura
 1. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2003.) Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
 2. Brown, R. (2006) Grupni procesi. Jastrebarsko: Naklada Slap Poglavlja: 1 (Realnost grupa, 2-21), 2 (Elementarni procesi u grupama, 24-65), 3 (Strukturalni aspekti grupa, 69-121), 4 (Realnost grupa, 124-166)
 3. Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A., Kobaš, V. (2006) Bolje spriječiti nego liječiti – prevencija nasilja u adolescentskim vezama. Zagreb: Cesi.
 4. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike
 5. Pećnik, N. (2003). Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Naklada Slap.
 6. Ajduković, D., Löw, A. i Sušac, N. (2011). Rodne razlike i prediktori partnerskog nasilja u mladenačkim vezama. Ljetopis socijalnog rada, 18 (3), 527-553.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar