Interpretacija baštine

Naziv
Interpretacija baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124341
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima da razumiju ideje i koncepte interpretacije baštine. Osposobiti studente da razumiju razlike i sličnosti u različitim pojavnim formama interpretacije (prirodne i kulturne) baštine. Steći osnovna teorijska i praktična znanja o interpretaciji baštine, te upoznati studente s različitim metodama i tehnikama interpretacije baštine i postojećim i mogućim načinima njene praktične primjene.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - uvod u problematiku, definiranje osnovnih pojmova
 2. Baština u prostoru (geografija baštine, muzeologija izvan muzeja, studiji baštine)
 3. Povijesni razvoj interpretacije baštine
 4. Osnovni ciljevi i motivacija pri interpretaciji baštine; uloga i značaj interpretacije baštine
 5. Principi interpretacije - 6 osnovnih principa, suvremena načela interpretacije baštine
 6. Specifičnosti interpretacije baštine u zadanom kontekstu
 7. Interpretacija u 1. licu, interpretacija u 3. licu, live interpretacija, muzejski teatar, oživljena povijest, uprizorenja, role play, pričanje priče
 8. Centri za interpretaciju, centri za posjetitelje, baštinske rute
 9. Interpretacija baštine i obrazovanje za okoliš
 10. Osnovno planiranje i upravljanje projektom interpretacije baštine
 11. Oblikovanje interpretativnog baštinskog projekta, metode procjene i evaluacije
 12. Profesionalizam i obrazovanje za interpretatore baštine (uključujući turističke vodiče)
 13. Prezentacija projekta - analiza i evaluacija I dio
 14. Prezentacija projekta - analiza i evaluacija II dio
 15. Zaključno predavanje, studentska evaluacija rada na predmetu

Ishodi učenja
 1. razumjeti osnovne ideje i koncepte interpretacije baštine
 2. usvojiti napredna teorijska i praktična znanja o interpretaciji baštine
 3. spoznavati prednosti i manjkavosti različitih metoda, alata i tehnika interpretacije baštine
 4. analizirati, primijeniti i ovladati korištenjem specifičnih metoda, alata i tehnika podesnih za interpretaciju (prirodne i kulturne) baštine
 5. izraditi osnovni plan interpretacije baštine
 6. kvalitetno predstaviti / prezentirati interpretacijski projekt
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno (1+1+0)
Metode ocjenjivanja
praktični rad (izrada interpretativnog projekta) + kolokvij

Obavezna literatura
 1. Blockley M., Hems A. (ur.) Heritage Interpretation. Abingdon : Routledge, 2006.
 2. Pierssené, A. Explaining Our World : Guide to Environmental Interpretation. London : E & FN Spon, 1999.
 3. Beck, L.; Cable, T. Interpretation for the 21st Century. Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture. Champaign : Sagamore Publishing, 2002.
 4. Heritage interpretation centres. // The Hicira handbook / editors Pere Izquierdo Tugas, Jordi Juan Tresserras, Juan Carlos Matamala Mellin. Barcelona : Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions, 2005.
 5. Tilden, F. Interpreting Our Heritage. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1977.
Dopunska literatura
 1. Graham, B.; Ashworth, G. J.; Tunbridge, J. E. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London : Arnold, 2004.
 2. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York: Leicester University Press, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij