Islamska civilizacija (I)

Naziv
Islamska civilizacija (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
47056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s povijesnim pretpostavkama nastanka i širenja islama te s temeljnim pojmovima i kulturno-povijesnim karakteristikama islama i islamske civilizacije.
Sadržaj
 1. Predavanje: Opće napomene. Temeljni pojmovi: kultura, civilizacija, islamska civilizacija. Povijesni i geografski okviri islamskog svijeta. Veliki islamski narodi i države. Arapi, Perzijanci, turkijski narodi i Turci.
 2. Predavanje: Semiti – Arapi; Iranci – Perzijanci; Turkijski narodi – Turci. Porijeklo, jezici i pisma. Periodizacija opće i kulturne povijesti Arapa, Perzijanaca i Turaka.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 3. Predavanje: Materijalna i duhovna kultura Arapa, Iranaca i Turaka prijeislamskog perioda (kratak historijski pregled; stanovništvo, uređenje države, privreda; vjerovanje, materijalna i duhovna kultura)Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 4. Predavanje: Arapski poluotok uoči pojave islama. Pojam “džahilijja”; stanovništvo (sjedilačko i nomadsko); društveni odnosi, pleme, način privređivanja, vlasnički odnosi; “Arabljanski dani”; gradovi (Meka, Medina, Taif); materijalna i duhovna kultura, vjerovanja.Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 5. Predavanje Muhamed: život i djelovanje; poslanik i državnik; mekanski period, hidžra i medinski period; prva muslimanska zajednica; Medinska povelja (ustav).Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Predavanje: Kur’an: mekanske i medinske sure; podjela, karakteristike.Sadržaj Kur’ana i osnovne dogme islamskog vjerovanja. Kur’an i Biblija: islam u kontinuitetu “abrahamovskih” vjerovanja.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Predavanje: Islam: a) monoteistička religija; b) oblik arapske samorealizacije; c) temelj političkog zajedništva; d) nova svjetska civilizacija.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Predavanje: Period vladavine četvorice “pravovjernih halifa” (kratak historijski pregled, do 660.). Reforme: izrastanje zajednice u državu, njena organizacija i vlast; halifa i halifat.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Predavanje: Društveno-politički pokreti: haridžiti, šiiti, suniti i dr.; političke ideje i religijsko utemeljenje njihovog učenja. Posljedice.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Predavanje: Arapska ekspanzija i Omejadska država (660. – 750.): kratak historijski pregled; stanovništvo i njegovo raslojavanje; organizacija vlasti i uređenje države; privreda, vlasnički odnosi i poreski sistem.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Predavanje: Omejadski period: vjerovanje i značajnije sekte u islamu (nastavak): počeci asketizama i islamskog misticizma.Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Predavanje: islamski misticizam (sufizam) i širenje mističkih redova (tarikata).Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Predavanje: Utemeljenje i razvoj znanost. Tradicionalne i racionalne znanosti: egzegeza Kur’ana (tefsir), korpus tradicije (hadis), dogmatika (aka’id) i spekulativna teologija (ilm al-kelam), Vjerozakon (šeriat) i islamsko pravo (fikh), jezikoslovlje (gramatika i leksikografija). Najznačajnij predstavinici i djelaSeminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Predavanje: Gradovi: Meka, Medina, Jeruzalem, Damask, Kairo, Basra, Kufa – povijest i arhitektura. Zaključno predavanjeSeminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Priprema za pismeni ispit.Seminar: razgovor, usmena izlaganja.

Ishodi učenja
 1. Navesti i objasniti temeljne pojmove islama i islamske civilizacije.
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiziranje odabrane literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); seminarski radovi (10%) i njihova usmena prezentacija (15%) i završni pismeni ispit – test (30%) i usmeni (15%). Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)
 2. Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.
 3. Kur’an s prijevodom na bosanski jezik. Preveo s arapskog jezika Esad Duraković. Svjetlost, Sarajevo, 2004. (Ili neko drugo izdanje s arapskim tekstom i prijevodom: Enes Karić ili Besim Korkut).
 4. Armstrong, Karen, Islam: kratka povijest, Alfa, Zagreb, 2008.
 5. Du Ry, Carel, J. Islamski svijet. Preveo Zvonimir Sušić, Rijeka,1971.
Dopunska literatura
 1. Espositto, John L, Što bi svatko trebao znati o islamu, Zagreb, 2003.
 2. Svijet islama. Vjera – Narodi – Kultura. Priredio: Bernard Lewis, “Jugoslovenska revija” i “Vuk Karadžić”, Beograd, 1979.
 3. Glinka, Joachim, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja?. Preveo Mato Zovkić. (2007)

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar