Istraživanje percepcije govora

Naziv
Istraživanje percepcije govora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131566
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studente za snalaženje u domaćoj i stranoj litereturi iz područja percepcije govora te za osmišljavanje i provođenje istraživanja te izvještavanje o njemu - usmeno i u pisanom obliku (znanstveni članak). Razviti kritičko mišljenje o literaturi i radovima kolega.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, anketa, upitnika, očekivanja studenata
 2. Ključna terminologija; neurobiološke osnove govora i jezika
 3. Teorije i model percepcije govora
 4. Od ideje do istraživanja - teorijski i eksperimentalni radovi, moguće teme
 5. Izbor teme, pretraživanje literature - individualno
 6. Izlaganje teme i polazne literature, upute za pisanje sažetaka
 7. Rasprava o sažecima i prijedlozima istraživanja
 8. Rad na istraživanju + konzultativna nastava
 9. "Progress report" - skupni
 10. "Progress report" - skupni
 11. Rad na istraživanju + konzultativna nastava
 12. "Progress report" - individualni
 13. Pripreme i konzultacije za izlaganja
 14. Studentska izlaganja
 15. Analiza rezultata i kolegija; pripreme za pisanje seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. sažeti i prikazati neurofiziološku osnovu slušanja i percepcije govora
 2. komentirati i kritički prosuđivati pojedine metode istraživanja percepcije govora
 3. predložiti temu istraživačkog rada te osmisliti početne hipoteze
 4. planirati i dizajnirati istraživanje u cjelini
 5. provesti istraživanje
 6. prezentirati preliminarne rezultate u različitim fazama istraživanja te predvidjeti eventualne teškoće u radu
 7. integrirati dobivene rezultate u postojaće rezultate
 8. prezentirati dobivene rezultate
 9. napisati članak sa svim elementima znanstvenog rada
Metode podučavanja
Rasprava u grupi i individualno, prezentacija istraživanja u obliku simpozija, seminarski rad, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Konačnu ocjenu čini ocjena izlaganja (50 %) i ocjena konačno predanog pisanog seminarskog rada (50 %).

Obavezna literatura
 1. Horga, D. (1996). Obrada fonetskih obavijesti. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 2. Mildner, V. (2003). Govor između lijeve i desne hemisfere. Zagreb: IPC grupa.
 3. Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Slap.
 4. Pinel, J. P. J. (2002). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Slap.
Dopunska literatura
 1. Eysenck, M., Keane, M. (2000). Cognitive Psychology. Philadelphia: Psychology Press, Taylor & Francis.
 2. Hardcastle, W., Laver, W. (ur.)(1997). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers.
 3. Lieberman, Ph., Blumstein, S. (1988). Speech physiology, speech perception and acoustic phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Moore, B. (1997). An introduction to the psychology of hearing. San Diego: Academic press.
 5. Relevantni izvori s interneta i članci - ovisno o izabranoj temi istraživanja

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij