Istrorumunjski

Naziv
Istrorumunjski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117749
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s istrorumunjskim kao jezikom bez vlastitih institucija. Pregled strukture glasova, gramatičkih oblika, osnovnih sintaktičnih shema i ustroja rječnika, glavne pojave hrvatsko-istrorumunjskih i talijansko-istrorumunjskih interferencija u fonetici, gramatici i leksiku, pregled osnovnih povijesnih podataka o Istrorumunjima, izbor komentiranih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija.
 2. Nastanak rumunjskog. Povijesni dijalekti rumunjskog jezika.
 3. Podrijetlo „Istrorumunja“.
 4. Balkanski Vlasi.
 5. Fonetika i fonologija istrorumunjskoga.
 6. Morfologija istrorumunjskoga. Pregled oblika. Imenice.
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 8. Morfologija istrorumunjskoga. Pridjevi. Član.
 9. Morfologija istrorumunjskoga. Zamjenice. Glagol.
 10. Leksik istrorumunjskoga.
 11. Istrorumunjski prema ostalim rumunjskim narječjima.
 12. Čitanje i tumačenje tekstova (Sjever).
 13. Čitanje i tumačenje tekstova (Jug).
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. prepoznati razlike i sličnosti istrorumunjskoga prema ostalim varijetetima rumunjskoga
 2. prepoznati glavne značajke istrorumunjskog leksika
 3. prepoznati i navesti glavne značajke utjecaja hrvatskog na istrorumunjski
 4. interpretirati tekstove na istrorumunjskome
 5. navesti najvažnije činjenice vezane uz četiri povijesna dijalekta rumunjskog jezika
 6. navesti najvažnije podatke o tzv. balkanskim Vlasima i podrijetlu govornika istrorumunjskog
 7. navesti glavne jezične značajke (fonološke i morfolosintaktičke) istrorumunjskoga
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kovačec, A., Istrorumunjsko-hrvatski rječnik (s gramatikom i tekstovima), Znanstvena udruga Mediteran, Pula, 1998.
 2. Kovačec, A. (Coord. V. Rusu) Istroromâna u Tratat de dialectologie românească., Scrisul Românesc, Craiova, 1984.
 3. Odabrani članci koje će studenti dobiti tijekom predavanja.
Dopunska literatura
 1. Filipi, G., Istrorumunjski lingvistički atlas, Znanstvena udruga Mediteran, Pula, 2004.
 2. Puşcariu, S., Studii istroromâne, 1-3, Bucureşti, 1906.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij