Iz povijesti hrvatske usmene književnosti

Naziv
Iz povijesti hrvatske usmene književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
69868
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju studentica i studenata u povijesnoknjiževnim istraživanjima unutar povijesnog tijeka hrvatske književnosti i posebice usmene književnosti. Osposobiti ih za samostalan rad, za nastavak studija i znanstvena istraživanja. To će se potvrditi i izradom seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Na predavanju: uvodne napomene o kolegiju i obavezama. Govornički oblici (opis, žanrovi, povijest zapisivanja), a na seminaru:uvod u istraživački rad (terensko istraživanje)
 2. Na predavanju: poslovični oblici (opis, žanrovi, povijest zapisivanja), a na seminaru:obrada primjera govorničkih oblika iz Poslovice, zagonetke i govornički oblici (priredio Josip Kekez, Zagreb, 1996.) (pročitati predgovorni tekst priređivača za nastavu, str. 281-289)
 3. Na predavanju: agrafijska faza kulture. Načela kontinuiteta. Usmena književnost. Povijest zapisa usmene književnosti. Usmena književnost u povijestima književnosti.Hrvatska usmena književnost i srednji vijek 1.;a na seminaru: obrada primjera poslovičnih oblika iz Poslovice, zagonetke i govornički oblici (priredio Josip Kekez, Zagreb, 1996.) (pročitati predgovorne tekstove priređivača za nastavu: str. 13 – 53; 205 -217)
 4. Na predavanju: hrvatska usmena književnost i srednji vijek. Interferencije, suodnosi, intertekstualnost, intermedijalnost.Na seminaru obrada predložaka ( npr. stihovana legenda o sv. Katarini, stihovana legenda o sv. Nikoli, Prokleta topola i jasika)
 5. Na predavanju: zapisi i spominjanja usmene književnosti u 15. i 16. stoljeću (J. Šižgorić). Usmeno u pisanom: P. Hektorović, P. Zoranić, M. Držić.Na seminaru: analize odabranih tekstova (seminar): (npr.: Kraljević Marko i brat mu Andrijaš, Radosav Siverinac i Vlatko Udinski, Naš gospodin poljem jizdi; A ti divojko šegljiva, I kliče devojka).
 6. Na predavanju: zapisi i spominjanja usmene književnosti u 15. i 16. stoljeću (J. Šižgorić). Usmeno u pisanom: P. Hektorović, P. Zoranić, M. Držić.Na seminaru: analize odabranih tekstova (seminar): (npr.: Kraljević Marko i brat mu Andrijaš, Radosav Siverinac i Vlatko Udinski, Naš gospodin poljem jizdi; A ti divojko šegljiva, I kliče devojka).
 7. Na predavanju: zapisi usmene književnosti u 17. stoljeću. (Odnos prema usmenom: J. Baraković, F. K. Frankopan, P. R. Vitezović; motivi)Na seminaru analiza odabranih tekstova (npr.: Majka Margarita, Kuliko je u Lici gradova, Popevka od Svilojevića).
 8. Na predavanju: zapisi usmene književnosti u 17. stoljeću. (Odnos prema usmenom: J. Baraković, F. K. Frankopan, P. R. Vitezović; motivi)Na seminaru analiza odabranih tekstova (npr.: Majka Margarita, Kuliko je u Lici gradova, Popevka od Svilojevića).
 9. Na predavanju: usmena književnost u 18. stoljeću (recepcija Asanaginice, polemika Lovrić – Fortis, A. B. Krčelić, M.. P. Katančić, M. A. Relković, T. Babić, L. Šitović i njihov odnos prema usmenom); na seminaru: analiza odabranih tekstova i autora.(npr.: Asanaginica, Jakšići kušaju ljube, Spava Janko pod jablankom)
 10. Na predavanju: usmena književnost u 18. stoljeću (recepcija Asanaginice, polemika Lovrić – Fortis, A. B. Krčelić, M.. P. Katančić, M. A. Relković, T. Babić, L. Šitović i njihov odnos prema usmenom); na seminaru: analiza odabranih tekstova i autora.(npr.: Asanaginica, Jakšići kušaju ljube, Spava Janko pod jablankom)
 11. Na predavanju: usmena književnost u 19. stoljeću (odnos prema usmenom, pozivi na zapisivanje, povlašteni žanrovi; M. Vrhovac, I. Kukuljević Sakcinski, M. Pavlinović, M. K. Valjavec); a na seminarima rad na odabranim tekstovima: npr. Vila v zlatom gradu, Hajduk cura, Djevojka i vile)
 12. Na predavanju: usmena književnost u 19. stoljeću (odnos prema usmenom, pozivi na zapisivanje, povlašteni žanrovi; M. Vrhovac, I. Kukuljević Sakcinski, M. Pavlinović, M. K. Valjavec); a na seminarima rad na odabranim tekstovima: npr. Vila v zlatom gradu, Hajduk cura, Djevojka i vile)
 13. Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu Antuna Radića i njezin utjecaj na prikupljanje građe i smjerova folklorstičkih istraživanja u 20. stoljeću; na seminarima analiza studentskih istraživačkih radova.
 14. Analiza studentskih istraživačkih radova.
 15. Analiza studentskih istraživačkih radova. (2. kolokvij 15. tjedan)

Ishodi učenja
 1. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove usmene hrvatske književnosti u njihovu povijesnom trajanju
 2. analizirati, interpretirati i vrednovati interferencije usmenoknjiževnih tekstova sa tekstovima hrvatske pisane književnosti
 3. razviti vlastita teorijska tumačenja usmenoknjiževnih tekstova i fenomena interferencije s pisanom književnosti
 4. predstaviti povijesne tekstove i zapise iz vizure suvremenih književnoznanstvenih i folklorističkih paradigmi
 5. razviti vještine osmišljavanja, provođenja i predočavanja samostalnoga terenskoga istraživanja
 6. uspostaviti odnos vlastitoga zapisivačkoga doprinosa s kontinuiranim zapisivanjem hrvatske usmene književnosti
Metode podučavanja
Metoda usmenog predavanja; pripreme za samostalno terensko istraživanje; metoda rada na tekstu (filološka, folkloristička, književnopovijesna i kulturnoantropološka analiza); interpretiranje kanonskih tekstova hrvatske usmene književnosti; primjena odgovarajućih audiovizualnih primjera.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (koji se može položiti kroz 2 kolokvija tijekom semestra), usmeni ispit, izrada seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Maja Bošković-Stulli. Usmena književnost u: Maja Bošković-Stulli - Divna Zečević, Usmena i pučka književnost, PHK, knj.1, Zagreb, 1978., str. 68 – 353.
 2. Josip Kekez, Hrvatski književni oikotip. Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta, Zagreb, 1992.
 3. Stipe Botica, Povijest hrvatske usmene književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2013.
 4. Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996.
 5. Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997.
 6. Foklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), 1996.
 7. Poslovice, zagonetke i govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996.
 8. Usmene epske pjesme (priredio Davor Dukić) Zagreb, 2004.
Dopunska literatura
 1. Stipe Botica, Lijepa naša baština. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998.
 2. Maja Bošković-Stulli, Priče i pričanje. Stoljeća usmene hrvatske proze. Zagreb, 2006.
 3. Josip Kekez, Prva hrvatska rečenica: pogledi na suodnos usmene i pisane hrvatske književnosti. Matica hrvatska,, Zagreb, 1992.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar