Izgradnja modela u sociologiji

Naziv
Izgradnja modela u sociologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125556
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s glavnim pristupima u konstrukciji simulacijskih modela, ulogom ekspertnih baza u sociologiji i mogućnostima razvoja i upotrebe ekspertnih baza i simulacijskih modela u sociološkim istraživanjima.
Sadržaj
 1. Tri vala teorije socijalnih sustava u sociologiji 1.1. Talcott Parsons i strukturalni funkcionalizam 1.2. Opća teorija sustava i teorija kaosa 1.3. Emergentizam(samouspostava) i složenost
 2. Teorije i teorijski modeli u sociologiji 2.1. Formalni, matematički i računalni (simulacijski) modeli 2.2. Mapiranje teorija 2.3. Induktivni i deduktivni teorijski modeli
 3. Simulacija kao sociološka metoda 3.1. Povijest modeliranja socijalnih fenomena 3.2. Eksperiment post faktum kao simulacijska metoda 3.3. Validnost i reliabilnost simulacije
 4. Modeli sistemske dinamike 4.1. Povratna sprega i njena uloga u modelu sistemske dinamike 4.2. Analiza modela:Sokolova, golubova i sljedbenika zakona. 4.3. Analiza modela svijeta (Forrester)
 5. Mikrosimulacije 5.1. Mikrobaze i tranzicijski algoritmi 5.2. Statičke i dinamičke mikrosimulacije 5.3. Longitudinalna mikrosimulacija
 6. Modeli slijeda 6.1. Definicija diskretnih događaja 6.2. Korisnici i poslužitelji 6.3. Primjeri modela slijeda (ekosustav, aerodrom, lansiranje shutlla..itd.)
 7. Simulacije s više nivoa 7.1. Socijalna emergenca (samouspostava) 7.2. Sekvencijalna analiza i analiza nivoa 7.3. Simulacija kao most preko teorijskog mikro-makro ambisa
 8. Stanični automati (cellular automata) 8.1. Definicija susjedstva 8.2. Axelrodov model “danka”
 9. Višeučesnički modeli (multi-agent) 9.1. Definicija učesnika 9.2. Modeliranje učesnika 9.3. Artificijelna društva
 10. Uspon i pad umjetne inteligencije_1 10.1. Kibernetika 10.2. Robotika 10.3. Distribuirana inteligencija
 11. Uspon i pad umjetne inteligencije_2 11.1. Neuralne mreže 11.2. Konektivizam kao istraživačka metoda u sociologiji
 12. Uspon i pad umjetne inteligencije_3 12.1. Evolucijski algoritmi 12.2. Genetika i memetika 12.3. Simulacija kulturne evolucije
 13. Uspon i pad umjetne inteligencije_4 13.1. Ekspertne baze 13.2. Internet – portali i vortali 13.3. Prezervacija i upravljanje znanjem
 14. Programski jezici i alati za izradu simulacija
 15. Evaluacija simulacijskih modela

Ishodi učenja
 1. Napisati i argumentirano obraniti pregledni znanstveni rad o određenoj temi iz problemskog okvira izgradnje modela u sociologiji
 2. Analizirati i kritički vrednovati perspektive razvoja i upotrebe simulacijskih modela u sociološkim istraživanjima
 3. Koristiti i kritički promišljati stručne termine i koncepte
 4. Dizajnirati, odnosno na konceptualnoj razini osmisliti autentični simulacijski model
 5. Kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka u interdisciplinarnom okruženju a koje reprezentira specifičan metodološki pristup izgradnje simulacijskih modela
Metode podučavanja
Dijaloška metoda; vođena diskusija; usmeno izlaganje obrazovnih sadržaja; frontalni oblici izvođenja nastave kombinirani s interaktivnim/dijaloškim modalitetima izvedbe nastavnog procesa na kojima je stavljen primarni naglasak; grupni rad, odnosno skupno rješavanje pojedinih problemskih pitanja; konzultacije za izradu seminarskih radova. U izvedbi nastave koriste se suvremena tehnička i elektronska pomagala (računalo, tekst procesor, prezentacije, video materijali), a na dispoziciji je također i elektronička inačica kolegija (na OMEGA-i sustavu) koja reprezentira repozitorij odgovarajućih nastavnih materijala.
Metode ocjenjivanja
Izrada odnosno, pisanje problemskog rada iz određene tematike uz prethodan dogovor s nastavnicima. Alternativna mogućnost je izlazak na pismeni ispit te, ukoliko student/ica nije zadovoljan s postignutim uspjehom, i na usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Afrić, V. (1999). Simulacijski modeli, Polemos 2 1-2: 95-111.
 2. Afrić, V. (2000). Mikrosimulacije i donošenje odluka u društvenim razvojnim procesima, Zbornik: Znanost i društvene promjene, Biblioteka Razvoj i okoliš, Zagreb, 389-406.
 3. Afrić, V. (2000). EUROMOD–mikrosimulacijom do europske perspektive. Kreativno rješavanje zadataka; Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu. Četvrti dio, Zagreb.
 4. Klarić Rodik, P., Penzar, D., Srbljinović, A. (2005). Formalni modeli društvenih sukoba,: Filozofski fakultet , Zagreb
Dopunska literatura
 1. Axelrod R. (1997). The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration, New Jersey: Princeton University Press
 2. Čerić V. Simulacijsko modeliranje. Zagreb: Školska knjiga, 1993.
 3. Beltratti, A., Margarita S., Terna P. (1996). Neural Networks for Economic and Financial Modelling, London: International Thomson Computer Press
 4. Blackmore, S. (1999). The Meme Machine, Oxford:Oxford University Press
 5. Cilliers, P. (1998). Complexity and Postmodernism, London: Routledge
 6. Connectionist Models of Social Reasoning and Social Behavior (1998). Edited by S. J. Read and L. C. Miller, Mahwah(NY): Lawrence Erlbaum Associates,.
 7. Coquillard, P. and Hill D. R. C. (1997). Modélisation et simulation décosystemes: Des modeles déterministes aux simulations ŕ événements discrets, Paris: Masson, Recherche en Écologie
 8. Creating Personalities for Synthetic Actors: Towards Autonomous Personality Agents (1997). Edited by: R. Trappl i P. Petta, Berlin: Spinger-Verlag
 9. Dean, A. (1997). Chaos and Intoxication: Complexity and Adaptation in the Structure of Human Nature, London: Routledge
 10. Holland. J. H. (1998). Emergence: From Chaos to Order, Redwood City, California: Addison-Wesley
 11. Jervis, R. (1997). System Effects: Complexity in Political and Social Life, Princeton (NY): Princeton University Press
 12. Lynch, A. (1996). Thought Contagion: How Belief Spreads through Society, New York: Basic Books
 13. Microsimulation and Public Policy (1996). Edited by:Ann Harding, Amsterdam: North Holland, Contributions to Economic Analysis
 14. Simulating Society (1997). Edited by: R. Conte, R. Hegselmann and P. Terna, Berlin: Springer-Verlag, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
 15. Social Science Microsimulation (1996). Edited by K. G. Troitzsch, U. Mueller, G. N. Gilbert i J. E. Doran, Berlin, Springer-Verlag
 16. Weibull. J.(1995). Evolutionary Game Theory, Cambridge (MA) The M.I.T. Press

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij