Izrada nastavnih materijala 2

Naziv
Izrada nastavnih materijala 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117782
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Analiza, uporaba i izrada materijala u funkciji nastavnog procesa. Priprema studenata za izvođenje nastave španjolskog jezika na različitim stupnjevima učeničke kompetencije i u različitim uvjetima nastave. Razvijanje praktičnih aspekata nastavničke kompetencije kroz osobno iskustvo poučavanja. Razvijanje sposobnosti za samoprocjenu nastavničke kompetencije.
Sadržaj
 1. Ciljevi i zadaci predmeta. Način rada i obveze
 2. Kompetencije i ishodi učenja.
 3. Izrada nastavnih materijala (gramatika)
 4. Izrada nastavnih materijala (gramatika)
 5. Izrada nastavnih materijala (leksik)
 6. Izrada nastavnih materijala (leksik)
 7. Izrada nastavnih materijala (kulturološki sadržaji)
 8. Izrada nastavnih materijala (kulturološki sadržaji)
 9. . Izrada nastavnih materijala (jezične funkcije)
 10. . Izrada nastavnih materijala (jezične funkcije)
 11. Analiza materijala i nastavnih aktivnosti: čitanje
 12. Analiza materijala i nastavnih aktivnosti: slušno i audiovizualno razumijevanje
 13. .Analiza materijala i nastavnih aktivnosti:es: usmeno izražavanje
 14. Analiza materijala i nastavnih aktivnosti: pismeno izražavanje
 15. Samovrednovanje nastavnika

Ishodi učenja
 1. samostalno riješiti zadatke iz pojedinih segmenata podučavanja španjolskog kao stranog jezika
 2. vrednovati ulogu i kriterije odabira nastavnih materijala i pomagala za učenje španjolskog kao stranog jezika
 3. odabrati, izraditi i primijeniti nastavne materijale, sredstva i pomagala
 4. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 5. analizirati i kritički promišljati pojedine aspekte nastave
 6. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja s obzirom na cilj poučavanja
 7. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnog sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 8. odrediti ishode učenja nastavnog sata i pojedinačnih aktivnosti
 9. samostalno planirati/kreirati/izvesti nastavnu jedinicu španjolskog kao stranog jezika na različitim stupnjevima učenja
 10. izgraditi kritički odnos prema svom radu
 11. razviti vještinu rada u timu
Metode podučavanja
Pohađanje nastave, držanje prezentacija, izrada i analiza nastavnih materijala, praksa u školama, vođenje dnevnika prakse, priprema i izvedba oglednih sati.
Metode ocjenjivanja
Analiza i vrednovanje oglednih sati; analiza i vrednovanje prezentacija; vrednovanje portofolija prakse, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Petrović, E: Teorija nastave stranih jezika, Školska knjiga, Zagreb (1998)
 2. Prebeg Vilke, M: Uvod u glotodidaktiku, Školska knjiga, Zagreb (1998)
 3. García Santa Cecilia, A.: El currículo de E.L.E., Edelsa, Madrid (1995)
 4. Cerrolaza, M. y Cerrolaza, O: Cómo trabajar con libros de texto, Madrid. Edelsa (1999)
Dopunska literatura
 1. Alonso, E.: Cómo ser profesor/a y querrer seguir siéndolo, Edelsa, Madrid (1994)

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij