Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika I.

Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117570
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje usmenog i pisemeng izražavanja, razumijevanja teksta pomoću različitih tipova tekstova i situacija. A magyarországi és a horvátországi aktuális események ismerete, autentikus szövegek értésének fejlesztése televízió-és rádióműsorok órai feldolgozásával is. Íráskészség fejlesztése a legkülönfélébb stílusú szövegek önálló alkotása révén. Olvasáskészség fejlesztése rövidebb szépirodalmi művek önálló feldolgozása által is.
Sadržaj
 1. Čovjekova pojavnost, odijevanje, moda. Frazeološke vježbe: frazemi i poslovice vezane uz odijevanje i boje. Pravopisne vježbe: pitanja pravilnog pisanja gradivnih imenica i imenica s atributnom dopunom.
 2. Slobodno vrijeme: slobodne aktivnosti, hobi, područja interesa. Jezični načini izražavanja trajanja i učestalosti. Frazeologija i problemi pisanja stranih riječi u mađarskom jeziku.
 3. Ljetovanje, odmor. Vježbe iz morfologije: morfološki sustav dometaka u mađarskom jeziku, problematika značenja i primjene tvorbenih nastavaka
 4. Omiljene turističke destinacije i svjetska baština u Mađarskoj. Pravopisne vježbe: pisanje osobnih imena, s posebnim osvrtom na pisanje geografskih naziva.
 5. Crkveni i državni blagdani u Mađarskoj – danas i u prošlosti. Blagdanski običaji i jela. Frazeološke vježbe: poslovice, izrazi (i običaji) vezani uz blagdane. Pitanja reda riječi. Test 1.
 6. Govorne situacije vezane uz različita službena mjesta (prijava boravka, poreza, dozvola boravka). Stilističke vježbe: riječi, stil, tekst službenih dokumenata. Pravopisne vježbe.
 7. Državljanstvo, iseljavanje, useljavanje danas i u prošlosti. Stilističke vježbe: problemi primjene postpozicija. Jezična i frazeološka pitanja službenog dopisa.
 8. Aktualna pitanja zaštite okoliša, prirodne katastrofe. Jezični načini izražavanja posljedice: pravopisni i jezični problemi postpozicija i veznika.
 9. Zaštita okoliša i nacionalni parkovi u Mađarskoj. Živi svijet – razvoj leksika kroz književne tekstove.
 10. Trgovina u 21. stoljeću: trgovački centri i Internet. Naši današnji običaji u kupnji i njihove inačice. Frazeološke vježbe: izrazi i poslovice vezane uz novac i kupovinu. Pravopisni problemi: stvaranje i upotreba kratica i mozaičnih riječi. Test 2.
 11. Jezik računala i interneta i njegov utjecaj na razgovorni jezik. Stilistički, leksički, mofrološki i sintaktički problemi jezika internetskih vrsta (npr. blog)
 12. Štetne navike, ovisnost: pušenje, alkohol, droga, internet. Pravopisne vježbe: problemi upotrebe rečeničnih znakova.
 13. Mađarski školski sustav danas i u prošlosti. Razdioba znanstvenih područja u Mađarskoj. Osnovni, stilistički, leksički, morfološki i sintaktički problemi jezika struke.
 14. Frazeološke, gramatičke i sintaktičke osobitosti govornog jezika i slenga. Promjena značenja u govornom jeziku. Suvremene tendencije u razvoju mađarskog jezika (u leksiku, morfologiji i sintaksi), strani (prvenstveno američki) utjecaji. Pravopisne vježbe: sastavljeno i rastavljeno pisanje.
 15. Učenje stranih jezika. Diskriminacija. Frazeološke vježbe: frazemi i izrazi vezeni uz učenje, znanje. Test 3.

Ishodi učenja
 1. Beszédértés: a hallgató képes a hosszabb, autentikus beszédekben, előadásokon, műsorokban elhangzó,
 2. a témakörök széles skáláját érintő információkat és gondolatokat megérteni.
 3. Beszédkészség: a hallgató képes folyékonyan és spontán módon kifejezni személyes véleményét, pontosan megfogalmazva elképzeléseit.
 4. Rugalmasan és hatékonyan tudja használni a nyelvet társadalmi és szakmai célokra.
 5. Olvasáskészség: képes megérteni különleges információkat és felismerni stílusbeli különbözőségeket,
 6. hosszú és összetett tényszerű és irodalmi szövegekben, amelyek autentikus forrásokból származnak.(újságok, magazinok, szabályzatok, hivatalos levelek és jelentések stb.).
 7. Íráskészség: képes jól felépített leírás és elbeszélés megfogalmazására hosszabb összetett témákban, kifejezve véleményüket adekvát stílusú levélben, esszében vagy jelentésben.
 8. kifejezve véleményét adekvát stílusú levélben, esszében vagy jelentésben.
 9. Közvetítési készség :képesek legyenek igényes lexikájú, elvontabb témákról szóló hallott magyar nyelvű szöveget a
 10. célnyelven közvetíteni, vagy annak tartalmát a célnyelven megfelelő nyelvi eszközökkel szóban összefoglalni.
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 3 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 1. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 2. Hlavacska Edit – Hoffmann István – Laczkó Tibor – Maticsák Sándor: Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak.Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.
Dopunska literatura
 1. M. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2006.
 2. Durst Péter: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani feladatok haladóknak. JATE Press, Szeged, 2001.
 3. Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. Korona, Budapest, 1995.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar