Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.

Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
36013
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Stjecanje osnovnih jezičnih kompetencija mađarskog jezika.
Sadržaj
 1. Osnove mađarskog jezika: glasovi, pismo, oblici, rečenice. Mađarska abeceda. Uvježbavanje ortografskih i ortoepskih pravila.
 2. Osnovni oblici pozdravljanja. Predstavljanje. Vokalna harmonija, riječi velarnog, palatalnog i miješanog reda vokala. Određeni član. Glagol biti u rečenici s imenskim predikatom. Osobne i pokazne zamjenice.
 3. Države i gradovi. Nacionalnosti i jezici. Negacija rečenice s imenskim predikatom. Osnovni oblik pridjeva. Konjugacija i funkcijeglagola biti.
 4. Brojevi, zanimanja. Konjigacija pravilnih glagola u prezentu. Sufiksi inessivus i superessivus, priložne oznake mjesta, postpozicije.
 5. Uporabni predmeti u uredu i radnoj sobi. Obitelj. Neodređeni član. Posvojni sufiksi za lica u jednini. Red riječi: pozicija fokusa u rečenici.
 6. Višestruko sufigiranje: mjesto posvojnog sufiksa. Broj ispred imenice. Prezent glagola sa spojnim vokalom. Ponavljanje, uvježbavanje.
 7. Prvi kolokvij. Pomoćni glagol 'tud'. Infinitiv glagola. Red riječi: negacija predikata i drugih dijelova rečenice. Množina imenica.
 8. Vrijeme, dani u tjednu, dijelovi dana. Vremenske odredbe. Mjesto stanovanja. Množina pridjeva.
 9. Mjesta u gradu. Snalaženje u prostoru. Sufiksi: inessivus, supressivus, adessivus. Pomoćni glagol 'lehet'.
 10. Život na selu i u grada. Glagoli kretanja 'megy' i 'jön'. Sufiksi: illativus, sublativus, allativus. Prilozi društva i sredstva, sufiks: instrumentalis. Ponavljanje i uvježbavanje.
 11. Drugi kolokvij. Prometna sredstva. Sufiksi: elativus, delativus, ablativus. Glagoli na -ik.
 12. Kupovina, namirnice i količina. Na tržnici. Što jedemo, što pijemo? Objekt. Prijelazni i neprijelazni glagoli. Prezent glagola na -sz,-s,-z.
 13. Jednostavni recepti. U restoranu. Sufigiranje pokaznih zamjenica. Višestruko sufigiranje. Posvojni nastavci za lica u množini.
 14. Kupovina odjevnih predmeta. Boje. Sufigiranje pridjeva. Red riječi.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje. Završni kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Moći razumjeti osnovne poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu okolinu.
 2. Moći voditi jednostavan razgovor o dobro poznatim temama ako je sugovornik spreman pojednostavniti svoje rečenice i pomoći mi da se izrazim
 3. Moći koristiti jednostavne rečenice i fraze da bi opisao svoju sebe, obitelj, mjesto gdje živim i radim
 4. Moći napisati kratku razglednicu ili čestitku, ispuniti formular osobnim podacima
 5. Moći prepoznati riječi i vrlo jednostavne rečenice u kraćim tekstovima, npr. na oglasima, plakatima, u katalozima
Metode podučavanja
Kontrastivna metoda poučavanja gramatičkoh sadržaja Interaktivna komunikacija - između profesora i studenta, rad u paru ili u grupi. Samostalan rad. Audio-vizualna metoda Rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, kolokviji tijekom semestra Završni pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia - Pelc Katalin: MagyarOk, Magyar nyelvkönyv A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013..
 2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv I., Balassi Intézet, Budapest, 2007.
 3. Durst Péter: Lépésenként magyarul 1, Szegedi Tudományegyetem, 2004.
Dopunska literatura
 1. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv I., Balassi Intézet, Budapest, 2007.
 2. Durst Péter: Lépésenként magyarul 1, Szegedi Tudományegyetem, 2004.
 3. Hadrovics László - Nyomárkay István: Horvát-magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest,1996.
 4. Hadrovics László - Nyomárkay István: Magyar-horvát kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
 5. László Keresztes: A Practical Hungarian Grammar, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar