Jezične vježbe iz ruskog jezika 3

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51370
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Jezične vježbe: Ovladavanje leksičko-gramatičkim znanjima i vještinama u cilju formiranja jezične i komunikativne kompetencije ostvaruje se sklopom raznolikih nastavnih sadržaja. Gramatičko-leksički ciklus vježbi težih dijelova ruske morfologije (deklinacija imena - imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva; glagolske konjugacije po klasama i grupama; glagoli kretanja). Cilj je proširiti vokabular studenata, krug tema o kojima mogu razgovarati i naučiti studente pravilnom izražavanju na ruskom jeziku. Govorne vježbe: Usvajanje novog leksika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjene naučenog materijala u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Materijal koji se obrađuje služi za upoznavanje ruske svakodnevice i usporedbu s našim načinom života. Lektira 3: Čitanjem odabranih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim i sintaktičkim konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje adaptiranih književnih tekstova potiče studente da slobodno razgovoraju na ruskom jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.
Sadržaj
 1. Tema: o sebi – prikaz likova i situacija na tekstu Расскажи мне о себе. Ponavljanje i uvježbavanje lokativa i instrumentala. L: Tekst: «Кот-Ворюга» (по рассказу К Паустовского). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 2. Tema: moja biografija – na primjeru teksta o Majakovskom. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. L: Tekst: «Золотая роза» (по рассказу К Паустовского). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. Tema: obitelj – rodbinski odnosi i običaji, vjenčanja, rođenja na tekstu Иван Петрович получил письмо. Ponavljanje i uvježbavanje akuzativa. L: Tekst: «Снег» (по рассказу К Паустовского). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 4. Tema: kuća i stan – stanovanje, zgrada, stan, raspored prostorija, namještaj – tekst Иван Петрович отвечает Сирпе. Ponavljanje i uvježbavanje genitiva. L: Tekst: «Старый повар» (по рассказу К Паустовского). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 5. Tema: kuća i stan – stanovanje, zgrada, stan, raspored prostorija, namještaj – tekst Иван Петрович отвечает Сирпе. Ponavljanje i uvježbavanje genitiva. L: Provjera poznavanja tekstova zadanih za samostalno čitanje. Kolokvij.
 6. Tema: kuća i stan – kućanski poslovi, zamjena stana, selidba. Tekst Marinine.Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. L: Tekst: «Корзина с еловыми шишками » (по рассказу К Паустовского). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 7. Kolokvij L: Tekst: «Куст сирени» (по рассказу А. Куприна). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 8. Tema: moj dan – dnevne aktivnosti, opis dnevnog rasporeda, radne aktivnosti i obaveze – tekst В гостях у Рамона. Vremenske konstrukcije u ruskom jeziku. L:Tekst: «Состязание» (по рассказу В. Вересаева). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka. .
 9. Tema: moj dan – opis (radni dan, praznik), slobodno vrijeme, gledanje TV. Tekst Šmelëva. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. L: Tekst: «Чьë сердце сильнее?» (по рассказу М Горького ). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 10. Tema: grad – Sankt-Peterburg, opis grada, izgleda, povijesti – tekst О Петербурге. Glagoli kretanja (ponavljanje), množina imenica i pridjeva.L: Provjera poznavanja tekstova zadanih za samostalno čitanje. Kolokvij.
 11. Tema: moj grad – opis, subjektivni odnos, omiljena mjesta, kretanje po gradu. Značenje prefikasa kod glagola kretanja. Tekst Šukšina. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja.L: Tekst: «Глупый француз» (по рассказу А. Чехова). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 12. Tema: u trgovini – svakodnevna kupovina (navike, cijene, odjeli u trgovinama) – tekst В магазине. Ponavljanje i uvježbavanje brojeva.L: Tekst: «На даче» (по рассказу А. Чехова). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 13. Tema: u robnoj kući – kupovanje (odjeli, roba, ruski suveniri). Tekst Averčenka. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja.L: Tekst: «История одного торгового предприятия» (по рассказу А. Чехова). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 14. Kolokvij L: Tekst: «Attalea Princeps» (по рассказу В. Гаршина). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 15. Ponavljanje gradiva L: Provjera poznavanja tekstova zadanih za samostalno čitanje. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. slobodno čitanje adaptiranih književnih tekstova na ruskom jeziku uz pomoć jednojezičnog rječnika
 2. obogaćivanje leksika studenata
 3. usavršavanje upotrebe poznatih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija ruskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
 4. sposobnost uočavanja odnosa među riječima na sintagmatskoj razini
 5. spremnost izražavanja vlastitog mišljenja i poboljšana komunikacija na ruskom jeziku
 6. proširivanje znanja o ruskoj kulturi, društvu i svakodnevici
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Samostalno korištenje rječnika. Diskusija o pročitanom. Rad s audio-vizualnim materijalima. Uporaba interneta. Komunikacija i interakcija sa studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В., Политова, Л.В.: Жили-были…12 уроков русского языка, Златоуст, Санкт-Петербург, 2011
 2. Одинцова, И.В.: Что вы сказали?, Златоуст, Санкт-Петербург, 2000
 3. Александрова, А. С., Кузьмич, И .П., Мелентьева, Т. И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.
 4. Новикова, Н. С., Щербакова, О. М. (2007) Синяя звезда. Москва: Флинта – Наука.
Dopunska literatura
 1. Чернышов С.И., Чернышова А.В.: Поехали!-2.I i II Русский язык для взрослых. Базовый курс: в 2 т., Златоуст, Санкт-Петербург, 2013
 2. Ермаченкова, В.С. (2010) Слушать и услышать. Санкт-Петербург: Златоуст.
 3. Гончар, А. И. (2014) Послушайте! Выпуск 2. Санкт-Петербург: Златоуст.
 4. Глазунова, О.И.: Грамматика русского языка, Златоуст, Санкт-Петербург, 2003
 5. Živković, I.: Русская грамматика в упражнениях: учебное пособие, Флинта-Наука, Москва, 2014 ili По-русски – правильно! Сборник упражнений по русской грамматике, FF-press, Zagreb, 2011.
 6. Быков, Д. Л. (2015) Девочка со спичками даёт прикурить. Санкт-Петербург: Златоуст
 7. Распутин, В. Г. (2015) Рудольфио. Санкт-Петербург: Златоуст.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar