Jezične vježbe iz ruskog jezika 4

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51377
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Jezične vježbe: Ovladavanje leksičko-gramatičkim znanjima i vještinama u cilju formiranja jezične i komunikativne kompetencije ostvaruje se sklopom raznolikih nastavnih sadržaja. Gramatičko-leksički ciklus vježbi težih dijelova ruske morfologije (deklinacija imena - imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva; glagolske konjugacije po klasama i grupama; glagoli kretanja). Cilj je proširiti vokabular studenata, krug tema o kojima mogu razgovarati i naučiti studente pravilnom izražavanju na ruskom jeziku. Govorne vježbe: Usvajanje novog leksika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjene naučenog materijala u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Materijal koji se obrađuje služi za upoznavanje ruske svakodnevice i usporedbu s našim načinom života. Lektira 4: Čitanjem odabranih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim i sintaktičkim konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje adaptiranih književnih tekstova potiče studente da slobodno razgovoraju na ruskom jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.
Sadržaj
 1. Tema: prijevoz – javni i osobni prijevoz, tekst Общественный транспорт или личный автомобиль? Glagoli kretanja s prefiksima. Lektira: «Доброе дело» (по рассказу Н. Телешова). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 2. Tema: prijevoz - etape kretanja, putovanja, letovi i plovidbe. Tekst o Petrogradskom tramvaju. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja.Lektira: « Зелëная лампа » (по рассказу А. Грина). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. Tema: u restoranu – prehrana, tekst Надо перекусить, restoranski menu. Upravni i neupravni govor. Lektira: « Анна на шее » (по рассказу А. Чехова). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 4. Tema: u restoranu – o ruskoj kuhinji. Tekst o zdravom teku. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. Lektira: Станционный смотритель » (по повести А. Пушкина). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 5. Tema: portret – opis čovjeka, dijelovi tijela, lica; tekst Какая встреча! Leksičko-gramatičke vježbe s pridjevima. Lektira: Provjera poznavanja tekstova zadanih za samostalno čitanje . Kolokvij.
 6. Tema: portret – odjeća i obuća, opisi ljudi. Tekst Tokareve. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. Lektira: « Холодная осень » (по рассказу Н. Бунина). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 7. Kolokvij Lektira: « Ëлка и свадьба » (по рассказу Ф. Достоевского). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 8. Tema: kultura – kino, kazalište, TV; tekst В театре, repertoar kina i kazališta. Povratni glagoli, imperativ. Lektira: « Жемчужное ожерелье » (по рассказу Н. Лескова). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka. .
 9. Tema: kultura – glazba - balet, koncerti. Tekst Kuprina. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. Lektira: «Жил старик с своею старушкой » ( Ф. Искандер ). Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 10. Tema: profesija, obrazovanje; tekst Кем быть?; razna zanimanja, struke i poslovi. Glagolski prilozi i njihova uporaba. Lektira: Provjera poznavanja tekstova zadanih za samostalno čitanje. Kolokvij.
 11. Tema: profesija, obrazovanje - srednje škole, fakulteti i poslijediplomsko obrazovanje. Sustavi obrazovanja. Tekst o Kuprinu. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. Lektira: «Злой мальчик » (А. Чехов). Slušanje audio materijala. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka
 12. Tema: tradicije, običaji, praznici; tekst С Новым годом! С новым счастьем!, čestitanja. Glagolski pridjevi. Lektira: «Опасные связи» (М. Зощенко). Slušanje audio materijala. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 13. Tema: tradicije, običaji, praznici; tekst Maslenica. Usvajanje i uvježbavanje govornih konstrukcija. Vježbe pisanja. Lektira: «Старик со сторублëвым билетом » (К. Паустовский). Slušanje audio materijala. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 14. Kolokvij Lektira: «Здравствуйте, Ваше Величесто!» (Б. Окуджава). Slušanje audio materijala. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 15. Ponavljanje semestralnog gradiva Lektira: Provjera poznavanja tekstova zadanih za samostalno čitanje. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. usavršavanje upotrebe poznatih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija ruskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
 2. slobodno čitanje adaptiranih književnih tekstova na ruskom jeziku uz pomoć jednojezičnog rječnika
 3. obogaćivanje leksika studenata
 4. sposobnost uočavanja odnosa među riječima na sintagmatskoj razini
 5. spremnost izražavanja vlastitog mišljenja i poboljšana komunikacija na ruskom jeziku
 6. proširivanje znanja o ruskoj kulturi, društvu i svakodnevici
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Samostalno korištenje rječnika. Diskusija o pročitanom. Rad s audio-vizualnim materijalima. Uporaba interneta. Komunikacija i interakcija sa studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. JV: Миллер, Л.В., Политова, Л.В.: Жили-были…12 уроков русского языка, Златоуст, Санкт-Петербург, 2011
 2. JV: Živković, I.: Русская грамматика в упражнениях: учебное пособие, Флинта-Наука, Москва, 2014 ili По-русски – правильно! Сборник упражнений по русской грамматике, FF-press, Zagreb, 2011.
 3. Lektira: Александрова, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.
Dopunska literatura
 1. JV: Чернышов С.И., Чернышова А.В.: Поехали!-2.I Русский язык для взрослых. Базовый курс: в 2 т., Златоуст, Санкт-Петербург, 2013Глазунова, О.И.: Грамматика русского языка , Златоуст, Санкт-Петербург , 2003
 2. JV: Глазунова, О.И.: Грамматика русского языка, Златоуст, Санкт-Петербург, 2003
 3. JV: Ласкарева, Е.Р.: Чистая грамматика, Златоуст, Санкт-Петербург, 2006
 4. GV: Одинцова, И.В.: Что вы сказали?, Златоуст, Санкт-Петербург, 2000
 5. GV: Audio-vizualni i tekstualni materijali s Interneta
 6. Lektira: Кузьмич, И.П. (2000) «Устные» рассказы. Москва: Флинта – Наука.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar