Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I

Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
9
Šifra
47189
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Govorne vježbe
30

Cilj
Omogućiti studentima da savladaju osnove ukrajinske gramatike te da uspostave osnovnu komunikaciju na ukrajinskom jeziku.
Sadržaj
 1. JV: Upoznavanje s pismom. Učenje azbuke, pisanje, vježbanje izgovora, upoznavanje s akcenatskim sustavom. Konverzacijska tema Upoznavanje. Rod i broj imenica. Čitanje i sastavljanje situacijskih dijaloga. EG: Rod i broj imenica. GV: Upoznavanje s ukrajinskim književnim jezikom. Ukrajinska abeceda, podjela na samoglasnike i suglasnike, izgovor fonema /г/ і /и/, transkripcija.
 2. JV: Konverzacijska tema Obraćanje. Vježbanje čitanja. Vokativ imenica. Sklanjanje imenica muškoga i ženskoga roda na -a te imenica ženskog roda na suglasnik. Sastavljanje dijaloga. EG: Deklinacije imenica. Podjela imenica na četiri deklinacije te na tvrdu, meku i mješovitu grupu. Padeži. Sklanjanje imenica I. deklinacije. GV: Usporedba ukrajinskih i hrvatskih glasova; naglasak; najčešća ukrajinska imena, glavni brojevi. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 3. JV: Konverzacijska tema Moja obitelj. Prezent glagola (prva i druga konjugacija). Promjene u osnovama glagola prve i druge konjugacije. Glagoli svršenoga i nesvršenoga vida. Tvorba budućeg vremena od glagola svršenoga vida. Čitanje i prevođenje na hrvatski jezik. EG: Imenice III. deklinacije. Sklanjanje imenica II. deklinacije. GV: Izrazi uljudnosti, izrazi prilikom upoznavanja, razgovor na temu Як справи?, uporaba osobnih zamjenica, glagol biti u prezentu, uporaba posvojnih zamjenica його і її.
 4. JV: Konverzacijske teme Čovjek i Vanjski izgled. Ponavljanje gradiva iz gramatike. Sklanjanje imenica muškoga i srednjega roda. Opis slika. Odgovori na pitanja. EG: Dubleti u II. deklinaciji imenica. Promjene u osnovi imenica II. dekl. Sklanjanje imenica IV. dekl. GV: Nazivi zemalja na ukrajinskom jeziku, tvorba etnika, uvježbavanje korištenja izraza tipa розмовляти по-українськи / по-українському / українською мовою. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 5. JV: Kratka provjera znanja. Konverzacijska tema Moda. Odjeća i obuća. Boje. Rad na složenijim tekstovima iz navedene teme. Sklanjanje i stupnjevanje pridjeva. EG: Ponavljanje sklanjanja imenica. GV: G jed. imenica i zamjenica, prošlo, sadašnje i buduće vrijeme glagola biti, L jed. imenica, glasovne promjene (prva i druga palatalizacija), pravilna uporaba veznika і, й, та te prijedloga у/в. Leksik: obitelj i rodbinski odnosi, tvorba patronima.
 6. JV: Diktat. Konverzacijska tema Moj dom. Ponavljanje. Upotreba prijedloga s padežima. Čitanje i prijevod jednostavnog teksta. Rad na složenijem tekstu. Postavljanje pitanja. Sastavljanje dijaloga. Prepričavanje prema slici. EG: Pismena provjera znanja. GV: Imenice u L jed., mjesni prilozi, pravilna uporaba vokativa, razgovor i usvajanje leksika na temu zanimanja. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 7. JV: Konverzacijska tema Godišnja doba. Mjeseci. Dani u tjednu. Perfekt, pluskvamperfekt, kondicional. Vježbe čitanja i prevođenja. EG: Glagoli. Glagolska vremena i načini. Glagolske osnove. Podjela na dvije konjugacije. Vid glagola. Tvorba prezenta glagola nesvršenog i futura glagola svršenog vida. Promjena suglasnika. GV: Sadašnje vrijeme glagola любити, могти, вміти, дивитися; uvježbavanje konstrukcija, red riječi u jednostavnoj rečenici. Leksik: slobodno vrijeme, hobi, glazba.
 8. JV: Konverzacijska tema Akademska godina. Ponavljanje. Redni brojevi. Povratni glagoli. Sastavljanje poliloga. Prijevod na ukrajinski jezik. EG: Oblici futura glagola nesvršenog vida. Imperativ. Perfekt i pluskvamperfekt glagola. Kondicional. GV: Slaganje imenice s pridjevom u nominativu jednine i množine, pravilna uporaba padeža pri potvrdnim i negirajućim odgovorima. Leksik: osnovne boje, voće i povrće, razgovor na navedenu temu.
 9. JV: Konverzacijska tema U knjižnici. Lične zamjenice. Vježbe iz deklinacije ličnih zamjenica. EG: Pridjevi. Sklanjanje pridjeva. Stupnjevanje pridjeva. Sklanjanje glavnih brojeva odyn, dva, obydva te brojeva od 5 do 10. GV: Sadašnje vrijeme glagola варити, пити, їсти, uporaba glagola їсти u prošlom vremenu, sklanjanje pridjeva. Leksik: hrana i piće, upoznavanje s ukrajinskim jelima, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 10. JV: Provjera znanja. Konverzacijska tema Grad. Glagoli kretanja. Imperativ. Čitanje i sastavljanje dijaloga. Oblikovanje zahtjevnih rečenica. EG: Sklanjanje glavnih brojeva od 11 do 19 i od 20 do 100. Sklanjanje brojeva 40, 90, 100. Sklanjanje složenih brojeva. Sklanjanje rednih brojeva. Slaganje imenica s brojevima. GV: 10. Instrumental imenica jednine i množine. Leksik: posuđe i dnevni obroci. Razgovor na navedenu temu, ponavljanje ranije usvojenih konstrukcija.
 11. JV: Diktat. Konverzacijska tema Ukrajinski običaji i tradicije. Zimski blagdani. Futur glagola nesvršenoga vida. Neodređene zamjenice. Rad na složenijim tekstovima. EG: Pismena provjera znanja. GV: Nominativ množine imenica, imperativ glagola. Leksik: naručivanje jela i pića u restoranu i baru, služenje jelovnikom. Izrazi uljudnosti prilikom narudžbe.
 12. JV: Konverzacijska tema Radni dan. Uvježbavanje gramatike. EG: Sklanjanje ličnih zamjenica i povratne zamjenice sebe. Sklanjanje pridjevskih zamjenica mij, tvij, svij, naš, vaš, jihnij. Sklanjanje zamjenica toj, cej, jakyj, čyj, kotryj, ves’. GV: Uvježbavanje pravilne uporabe imenica u G mn. i L jed., tvorba i pravilna uporaba odnosnih pridjeva, slaganje brojeva s imenicom, brojevi do tisuću. Leksik: kupovina u trgovini, osnovni izrazi prilikom kupovine. Ukrajinska grivnja i kopijka.
 13. JV: Ponavljanje. Kratki diktat. Uvježbavanje gramatike. EG: Prilozi. Prijedlozi i njihova upotreba s padežima. GV: Tvorba deminutiva kod imenica i pridjeva. Uvježbavanje pravilne uporabe brojeva uz imenice. Leksik: kupovina na tržnici. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 14. JV: Ponavljanje. Pismeno prepričavanje teksta. Uvježbavanje gramatike. EG: Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra kroz vježbe. Priprema za ispit. GV: Povratni glagoli, glagoli kretanja: їхати, їздити, ходити, йти. Uvježbavanje korištenja rečenica s konstrukcijama знаєш яка…, знаєш, що… Leksik: škola, fakultet, putovanja.
 15. JV: Ponavljanje i kolokvij. EG: kolokvij. GV: Ponavljanje nastavnog sadržaja usvojenog tijekom semestra. Priprema studenata za ispit.

Ishodi učenja
 1. upotrijebiti lingvistički metajezik na razini elementarne gramatike
 2. nabrojati i objasniti glavne značajke pojedinih vrsta riječi u ukrajinskom jeziku
 3. pravilno koristiti gramatičke oblike
 4. ostvariti jednostavnu usmenu komunikaciju na ukrajinskom jeziku
 5. ostvariti jednostavnu pismenu komunikaciju na ukrajinskom jeziku
 6. preoblikovati jednostavnije tekstove na ukrajinskom jeziku
 7. sažeti i protumačiti smisao jednostavnijih tekstova na ukrajinskom jeziku
 8. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik jednostavnije tekstove
 9. napisati jednostavniji vlastiti tekst na ukrajinskom jeziku na neku od obrađenih tema
 10. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
Metode podučavanja
metoda rada na tekstu, usmena prezentacija nastavnog materijala, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka
Metode ocjenjivanja
diktat, kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kji pravopys v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 3. Zajčenko, N.F., Vorobjova, S.A. (2004). Praktyčnyj kurs ukrajins’koji movy dl’a inozemciv: usne movlenn’a. – Kyjiv.
 4. Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
 5. Палінська, Олеся; Туркевич, Оксана: Українська мова як іноземна КРОК 1 (А1-А2), елементарний / основний рівень, Львів, Артос-2011.
Dopunska literatura
 1. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb.
 2. Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.
 3. Gorpynyč, V.O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar