Jezični poremećaji

Naziv
Jezični poremećaji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117626
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Jezični poremećaji) student će moći: samostalno analizirati pojedine karakteristike jezičnih poremećaja
Sadržaj
 1. Uvodni sat
 2. Epistemološka priroda istraživanja jezičnih poremećaja i njihova relevantnost za istraživanje jezika
 3. Jezik i mozak
 4. Afazija
 5. Dementnost
 6. 1. KOLOKVIJ
 7. Osnovne karakteristike jezičnih poteškoća kod oštećenja temporalnog i frontalnog režnja
 8. Disleksija i disgrafija
 9. 2. KOLOKVIJ
 10. Psihoze (shizofrenia)
 11. Psiholingvistička istraživanja shizofrenije
 12. Autizam
 13. Aspergerov sindrom
 14. Zaključno predavanje
 15. 3. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. nabrojiti jezične poremećaje
 2. opisati temeljne karakteristike jezičnih poremećaja
 3. usporediti razlike i sličnosti pojedinih jezičnih poremećaja
 4. argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu o jezičnim poremećajima na hrvatskom i engleskom jezika
 5. primijeniti lingvističke metode i teorije o jezičnim poremećajima u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom
 6. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja
 7. analizirati istraživanja o jezičnim poremećajima
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Kolokvij Ispit

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael, 1990: Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Ingram, John C. L., 2007: Neurolinguistics: an Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders, Cambridge: CUP.
 3. Whitaker, Harry A, 2010: Concise Encyclopedia of Brain and Language, Oxford: Elsevier.
Dopunska literatura
 1. Stimmer, Brigitte & Whiteker Harry A. (eds), 2008: Handbook of Neuroscience of language, Oxford: Elsevier.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij