Jezični praktikum I

Naziv
Jezični praktikum I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117564
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usavršavanje kompetencije u govornom i pismenom izrazu; širenje poznavanja kulture zemalja njemačkoga govornoga područja; širenje interkulturalne kompetencije.
Sadržaj
 1. aktualne teme s područja zemalja njemačkoga govornoga područja
 2. analiza pisanih tekstova
 3. sastavljanje vlastitih pisanih tekstova
 4. rad na zahtjevnijim područjima gramatike: morfologija
 5. rad na zahtjevnijim područjima gramatike: sintaksa
 6. rad na zahtjevnijim područjima gramatike: semantika
 7. kontrastivna analiza težišnih morfo-sintaktičkih područja
 8. kontrastivna semantika
 9. recepcija i produkcija usmenih tekstova
 10. širenje vokabulara s odabranih područja + izrada glosara
 11. referat
 12. PPT
 13. samostalno istraživanje i obrada aktualnih kulturoloških tema
 14. diskusija o aktualnim kulturološkim temama
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. referirati o aktualnim temama s područja zemalja njemačkoga govornoga područja
 2. analizirati tekstove pisane na njemačkom jeziku (prema tekstnim vrstama i tekstnolingvističkim kategorijama)
 3. napisati različite tipove tekstova na njemačkom jeziku (esej, sažetak, opis...)
 4. prezentirati zahtjevnija područja njemačke gramatike koja učenici uče u institucionaliziranoj nastavni njemačkoga jezika
 5. proširiti vlastiti vokabular i vokabular učenika u odabranim tematskim područjima
 6. izložiti ključne informacije na temelju slušanja usmenih tekstova
 7. izraditi i održati referat
 8. izraditi i održati PPT
 9. samostalno istražiti i obraditi aktualne kulturološke teme
 10. argumentirano usmeno raspravljati o odabranim aktualnim kulturološkim temama
Metode podučavanja
diskusija, pojedinačni rad, rad u paru, rad u grupi
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje rada studenata na temelju redovitog pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, pisani i usmeni zadaci tijekom semestra, referati, kolokvij, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. autentični njemački tekstovi
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 5. Duden Richtiges und gutes Deutsch, Band 9
 6. Tatsachen über Deutschland; Tatsachen über Österreich; Izdanja zaklade Pro Helvetia, npr. Jugendliche in der Schweiz, i druga
Dopunska literatura
 1. autentični njemački tekstovi po vlastitom izboru studenata

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij