Jezični svijet osjeta u poljskom i hrvatskom jeziku

Naziv
Jezični svijet osjeta u poljskom i hrvatskom jeziku
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
125607
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pokazati kako u jeziku osvješćujemo poimanje svijeta kroz naša osnovna osjetila. Otkrivanje prirođenog, genetski naslijeđenog i naučenog (kulturološkog) ponašanja (verbalnog i neverbalnog) u različitim kulturama. Sličnosti i razlike u poljskoj i hrvatskoj kulturi verbalnog i neverbalnog ponašanja kroz spoznavanja osjetilima. Odgovoriti na pitanje zašto je današnja kultura temeljena na vizualnosti i čujnosti, dok su ostala osjetila još nedovoljno uključena. Osvijestiti razlike između "toplih" i "hladnih" kultura te pokazati proksemičke i tacezičke elemente u slavenskim kulturama.
Sadržaj
 1. Preoblika neverbalnih znakova u verbalne - ujezikovljenje svijeta putem naših osjetila
 2. Vizualni pragmemi I pragmafrazemi kao osjetilne verbalne jedinice komunikacije
 3. Vizualni pragmemi I pragmafrazemi sa sastavnicom boje. Boje kao društveni simboli.
 4. Vizualizacija prostora pomoću spacijalnih pragmema I pragmafrazema. Horizontalno I vertikalno kretanje prostorom izraženo prijedlozima. Pogled u prostor s pozicija govornika. Prostor kao vremenska kategorija. Sveprostornost ili omnispacijalnost.
 5. Auditivni pragmemi I pragmafrazemi sa sastavnicama "uho". Auditivna realizacija plača I smijeha riječima.
 6. Taktilni pragmemi I pragmafrazemi I njihova klasifikacija. Preoblika tacema (jedinica dodira) u verbalne geste dodira
 7. Olfaktorni pragmemi I pragmafrazemi. Neverbalni olfaktorni znakovi u hrvatskom I poljskom jeziku. Pragmemi I pragmafrazemi sa sastavnicom "nos". Poljska I hrvatska ekvivalencija olfaktornih pragmafrazema
 8. Gustativni pragmemi I pragmafrazemi od neverbalnih do verbalnih jedinica. Vrste okusa I njihovi jezični nazivi.
 9. Proprioceptivni pragmemi I pragmafrazemi - tročlana klasifikacija. Ekstraceptivni pragmemi I pragmafrazemi sa sastavnicom "koža"
 10. Kinemaceptivni proprioceptivni pragmemi I pragmafrazemi sa sastavnicom "grč" I "ravnoteža"
 11. Intraceptivni proprioceptivni pragmemi I pragmafrazemi sa sastavnicom "srce". Organi potrbušnice u pragmafrazemima s pozitivnim I negativnim emotivnim značenjem
 12. Vrste intraceptivnoga osjeta za vrijeme: gramatičko, kulturološko, pragmatičko I semantičko vrijeme iskazano pragmemima I pragmafrazemima (realno, mjerljivo I individualno, nemjerljivo vrijeme)
 13. Subperceptivnost doživljavanja svijeta: intuitivna spoznaja, imenovanje tabua u društvu, nadnaravna moć misli I riječi.
 14. Subperceptivni pragmafrazemi sa sastavnicom "duša" I "duh"
 15. Analiza osjetilnih jedinica u original I prijevodu kraćeg književnog oblika

Ishodi učenja
 1. Usporediti odnos verbalnih i neverbalnih znakova u komunikaciji
 2. Provesti preobliku neverbalnih znakova u verbalne (ujezikovljenje neverbalne komunikacije)
 3. Osvijestiti odnos naših osjetilnih organa u percipiranju svijeta te vezu doživljenih osjeta u formiranju jezične slike svijeta.
 4. Odrediti razliku između percepcije, propriocepcije i subpercepcije u kreiranju pragmema i pragmafrazema poljskoga i hrvatskoga jezika
 5. Istražiti i komentirati razliku između prirođenih (genetskih) i stečenih (kulturnih) elemenata ponašanja u dvije srodne ali različite kulture kakva je poljska i hrvatska
 6. Izdvojiti pojedine osjetilne pragmeme i pragmafrazeme u poljskom i hrvatskom jeziku s obzirom na osjetilo kojim ih doživljujemo
 7. Analizirati subperceptivne pragmeme i pragmafrazeme objašnjavanjem tabu tema, moći riječi i moći misli.
 8. Prikazati intuitivno domišljanje smještanja duha i duše u tijelu.
 9. Usporediti originalno i prevedeno književno djelo i kritički analizirati uporabu osjetilnih elemenata
Metode podučavanja
prepoznavanje osnovnih osjetilnih jedinica definiranje predmeta I pojmova u osjetilnoj komunikaciji razlikovanje osjeta, osjetila I osjetilnosti u jeziku ispisivanje verbalnih osjeta iz književnoga djela usporedba prijevoda I originala u izražavanju verbalnih osjeta prikazba u slajdovima power-point prezentacije rad na rječniku
Metode ocjenjivanja
grupna evaluacija seminarskoga rada rasprava o sadržaju rada ocjenjivanje zalaganja na satu brojčana ocjena ispita

Obavezna literatura
 1. Neda Pintarić: Pragmatični svijet osjetilnosti, FFpress, Zagreb, 2010.
 2. Neda Pintarić: Prehrambeni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, I. znanstveni skup "Hrvatski kao drugi i strani jezik - HIDIS, Strani jezici br. 1, 2006, str. 37-50
 3. Jerzy Bartminski: Językowe podstawy obrazu swiata, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, wydanie II., 2007.
 4. Ewa Komorowska: Paleta barw we wspołczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium semantyczno-kognitywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin, 2009.
 5. Maria Peisert: smiech i usmiech jako komunikaty paraleksykalne i kulturowe, Język a Kultura 18, stgr. 233-240, 2006.
 6. Milan Moguš i Neda Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Dopunska literatura
 1. Malgorzata Witaszek-Samborska: Studia nad slownictwem kulinarnym we wspolczesnej polszczyznie, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznan, 2005.
 2. Jan Kochanowski: Treny (prijevod Nede Pintarić: Žalopojke), Maveda, Rijeka, 2013.

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij