Audiotehnika

Naziv
Audiotehnika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117511
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s instrumentarijem za obradu fizikalnih parametara zvuka, s govornom i glazbenom akustikom prostorija te ih osposobiti za rad s pacijentima koji koriste slušna pomagala.
Sadržaj
 1. PredavanjaUvodno predavanje, upoznavanje s kolegijem, sustavom za učenje na daljinu, studentskim zadacima, dinamikom izvođenja vježbi etc./Osnovni pojmovi iz akustike – ponavljanje
 2. PredavanjaTemeljni pojmovi iz psihoakustike i elektroakustike /Elektroakustička pomagala - Aparati iz serije SUVAGIzrada SUVAG aparata
 3. PredavanjaElektroakustička pomagala - Vrste aparata SUVAG /Elektroakustička pomagala - Aparati iz serije SUVAG (film)
 4. VježbeVježbe na aparatu SUVAG Lingua /Odlazak u Polikliniku SUVAG i rad na ostalim aparatima iz serije SUVAG (tzv. SUVAG I, SUVAG II)
 5. PredavanjaPovijesni razvoj slušnih pomagala – do sedamdesetih godina 20. stoljeća / Suvremena slušna pomagala (analogna i digitalna), vrste slušnih aparata, dodaci.
 6. PredavanjaTehničke karakteristike slušnih aparata – kompresija, mikrofon, napredna obrada signala.VježbeOdlazak u tvrtku koja proizvodi i prodaje slušna pomagala – upoznavanje s proizvođačima aparata, načinom izrade aparata, servisom etc.
 7. VježbeOdlazak u tvrtku koja proizvodi i prodaje slušna pomagalaVježbeOdlazak u polikliniku SUVAG. Studenti prisustvuju funkcionalnim pretragama sluha gdje se izabiru optimalna slušna pomagala i vježbama prilagodbe.
 8. PredavanjaIzbor slušnog aparata, savjetovanje i edukacija korisnika. Rehabilitacija korisnika slušnih aparata – procjena ishoda. Posebnosti izbora slušnih aparata kod djece.Vježbe Razgovor s korisnikom aparata – rehabilitacija, zajednica gluhih.
 9. VježbeIskustvo iz prakse – gost predavač fonetičar – slušni aparati, komunikacija s korisnicima, izbor aparata, praćenje suvremenih tehnologija. / Iskustvo iz prakse – gost predavač fonetičar – prilagodba slušnih aparata.
 10. VježbeIskustvo iz prakse – gost predavač fonetičar – simulacija izbora slušnog aparata.PredavanjaUmjetna pužnica: definicija, zvučne simulacije, povijest – razvoj tehnologije, Hrvatska UMP povijest, vrste implanata, strategije kodiranja
 11. PredavanjaUmjetna pužnica: kriteriji za ugradnju, dijagnostika – operacija – prilagodba i rehabilitacija, prednosti (i nedostaci). Ostale vrste implanata (ABI, AMI itd.)
 12. VježbeRazgovor s korisnikom UMP / Suvremena istraživanja o kohlearnom implantu – kratka studentska izlaganja i rasprava
 13. VježbeSuvremena istraživanja o kohlearnom implantu – kratka studentska izlaganja i rasprava
 14. VježbeSuvremena istraživanja o kohlearnom implantu – kratka studentska izlaganja i rasprava
 15. VježbeKolokvij – praktični dio – postavljanje aparata SUVAG LinguaVježbePonavljanje i priprema za ispit, evaluacija.

Ishodi učenja
 1. objasniti tehničke karakteristike različitih vrsta filtra i njihovu praktičnu primjenu na uređajima (SUVAG I, SUVAG II, SUVAG Lingua)
 2. opisati povijesni razvoj slušnih pomagala
 3. nabrojati vrste slušnih pomagala
 4. razumjeti način funkcioniranja analognih i digitalnih slušnih pomagala i umjetne pužnice
 5. izabrati slušno pomagalo te odrediti optimalno slušno polje
 6. primijeniti rezultate znanstvenih istraživanja u rehabilitaciji slušanja
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe Mješovito e-učenje Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
ELEMENTI OCJENE 5% dolasci 5% pripreme za hospitacije (pitanja za goste i sl.) i dnevnici s hospitacija 20% zadaće na Omegi 5% članak o UMP i sudjelovanje u diskusiji 5% priprema i izvedba debate 10% rad na projektu 10% korištenje aparata SUVAG Lingua 40% kolokvij dodatni bodovi

Obavezna literatura
 1. Dillon, H. (2012). Hearing aids (2nd ed.). Sydney: Boomerang Press ; New York : Thieme.
 2. Johnson, K. (2003). Acoustic and auditory phonetics (2nd ed.). Malden, Mass: Blackwell Pub.
 3. Mills, M. (2011). Hearing aids and the history of electronics miniaturization. Annals of the History of Computing, IEEE, 33(2), 24–45.
 4. Moore, B. C. J. (1998). Cochlear hearing loss. London: Whurr Publishers.
 5. Sataloff, R. T. (2005). Hearing loss (4th ed.). New York: Taylor & Francis.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij