Judeo-španjolski

Naziv
Judeo-španjolski
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
94701
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s osnovama židovsko-španjolskog jezika, njegova razvoja te sefardske kulture i tradicije općenito, nakon izgona španjolskih Židova-Sefarda iz Španjolske.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa studentima, opis kolegija, obveze studenata, literatura. Dogovor o terminima seminarskih radova koji su uvjet za pismeni ispit.
 2. Najstarija antička svjedočanstva o dolasku Židova na Pirinejski poluotok, suživot u doba vizgotske i maurske vladavine.
 3. Srednji vijek, progoni Židova. Pojava preobraćenika (conversos). Inkvizicija. Prvi progoni Židova. Jezik kojim Židovi govore je španjolski, s nekim hebrejskim riječima.
 4. Nastanak najstarije judeo-španjolske jezične varijante.
 5. 1492. godina – izgon iz Španjolske. Kraljevski dekret. Nastanak sefardske dijaspore kao uzrok izgona. Sefardska jezično-dijalektalna varijanta španjolskog jezika kao odraz života i razvoja u specifičnim uvjetima dijaspore (različite demografske, geografske, društvene, kulturološke i jezične okolnosti). 6. Španjolski jezik prije 1492. godine u odnosu na judeo-španjolski jezik. Sličnosti i razlike. Jezične
 6. Španjolski jezik prije 1492. godine u odnosu na judeo-španjolski jezik. Sličnosti i razlike. Jezične karakteristike judeo-španjolskog, položaj jezika i pitanje njegova jedinstva u odnosu na raznolikosti u okvirima španjolske lingvistike i dijalektologije.
 7. Pregled judeo-španjolskih dijaspora u svijetu nekad i danas. Nastanak sekundarnih dijaspora. Seminarski rad-izlaganje u trajanju od 5 minuta.
 8. Kolokvij: pisani rad o jednoj od 4 zadane teme, seminarski rad.
 9. Balkanske varijante judeo-španjolskog. Istočna i zapadna varijanta. Upoznavanje i čitanje tekstova na raznim pismima (latinica, ćirilica, rashi pismo, solitreo), seminarski rad studenta.
 10. Problem standardizacije jezika i postojanja reprezentativnih izvora za poznavanje i opis judeo-španjolskih dijalekata, seminarski rad studenta.
 11. Ladino, nastao kao pisana alternativa, seminarski rad studenta.
 12. Judeo-španjolski u 19. stoljeću u svijetu i na Balkanu, opismenjivanje stanovništva, žene kreću u škole, seminarski rad studenta.
 13. 20. stoljeće, izumiranje jezika uslijed opismenjivanja sefadskih žena. Utjecaj globalizacije na propadanje jezika, seminarski rad.
 14. Čitanje i tumačenje uzorka tradicionalnih judeo-španjolskih tekstova, seminarski rad.
 15. Judeo-španjolski danas, tečajevi, priručnici za učenje jezika, poznati Sefardi u svijetu. Čitanje suvremenih autora na judeo-španjolskom, seminarski rad.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje povijesti razvoja judeo-španjolskog jezika i osnova njegovoga jezičnog sustava kao i razvoja jezika u krajevima u koje su Sefardi naselili nakon izgona iz Španjolske 1492. godine.
 2. Stjecanje kulturne sefardske kompetecije u širem smislu riječi, stjecanje osnovnih znanja o judeo-španjolskom u kontekstu povijesnog razvoja jezika, sefardske tradicije i kulture.
 3. Razumijevanje osnovnih pojmova na judeo-španjolskom jeziku.
 4. Usvajanje poslovica kao bitnog elemenata sefardske narodne predaje.
Metode podučavanja
Predavanja, mješovito e-učenje, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Papo, Isak (1994): Cuentos sobre los Sefardíes de Sarajevo. Split, Logos; Díaz Más, Paloma (1986). Los sefardíes. Historia, lengua y cultura. Barcelona, Ríopiedra Ediciones;
 2. Díaz Más, Paloma (1986). Los sefardíes. Historia, lengua y cultura. Barcelona, Ríopiedra Ediciones;
 3. Kedourie, Elie (1992): Spain and the Jews – The Sephardi Experience: 1492 and after. London, Thames and Hudson;
 4. Bunis, David M. (1975): A Guide to reading and Writing Judezmo. New York, Adelante - The Judezmo Society;
Dopunska literatura
 1. Bunis, David M. (1973): Toward a Linguistic Geography of Judezmo. New York, Columbia University;
 2. Bunis, David M. (1975): Problems in Judezmo Linguistics. Working papers in Sephardic and Oriental Jewish Studies, num. 1. New York, The American Sephardi Federation;
 3. Hassán, Iacob M. (1995): El español sefardí (judeoespañol, ladino). U: La lengua española hoy, ur. Manuel Seco i Gregorio Salvador. Madrid, Fundación Juan March; str. 117–140;
 4. Canetti, Elias (1982): Spašeni jezik – Povijest jedne mladosti. Zagreb, Znanje;
 5. Díaz-Mas, Paloma (1993): Los sefardíes: historia, lengua y cultura, II edición, Madrid: Ríopedras Ediciones;
 6. Papo, Eliezer (1999): La Megila de Saray. Yerushalaim, Edision del Autor;
 7. Keller, Werner (1985): Historia del pueblo judío – I, II. Madrid, Biblioteca de la historia – Sarpe; Internet stranice:
 8. Internet stranice: elmundosefarad.wikidot.com, sefaradimuestro – eSefarad.com, radiosefarad.com

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar