Knjiga i čitanje

Naziv
Knjiga i čitanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
125428
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim obilježjima pojedinih razdoblja u razvoju europske civilizacije temeljene na pisanoj riječi te protumačiti osnovne društvene okolnosti nastanka i razvoja knjige, važnosti čitanja i istraživanja o čitanju i korištenju knjige te općenito korištenju pisanih izvora informacija.
Sadržaj
 1. Postindustrijsko društvo – informacijsko društvo, društvena uloga informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 2. Usmena komunikacija, pismena komunikacija, online komunikacija.
 3. Pojam pismenosti.
 4. Čitanje kao društveni fenomen.
 5. Pojam čitanja, povijest čitanja i struktura čitatelja.
 6. Poticanje pismenosti i stjecanje čitateljskih navika.
 7. Pismenost u informacijskom društvu.
 8. Funkcionalna nepismenost i informacijska nepismenost.
 9. Budućnost čitanja u informacijskom društvu – papirna knjiga vs. elektronička knjiga.
 10. Dostupnost knjige u pojedinim društvenim slojevima.
 11. Ekonomski vidovi uporabe knjige. Cijena knjige.
 12. Knjiga kao predmet, funkcionalna knjiga i literarna knjiga.
 13. Bibliofilija i bibliomanija.
 14. Pojam cenzure. Povijest cenzure.
 15. Uništavanje knjiga.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati nabrojati i opisati temeljne značajke društvene zadaće knjige u različitim povijesnim razdobljima.
 2. Studenti će znati nabrojati i usporediti načine i tehnike opismenjavanja kroz povijest.
 3. Studenti će znati opisati i usporediti različite fenomene vezane uz povijest knjige i čitanja.
 4. Studenti će znati osmisliti i provesti projekt poticanja.
 5. Studenti će znati razlikovati sustave cenzure i propagande u različitim društvenim i političkim sustavima.
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi - 10% ocjene Seminarski rad - 40% ocjene Usmeni ispit - 50% ocjene

Obavezna literatura
 1. Escarpit, R. Revolucija knjige. Zagreb : Prosvjeta, 1972.
 2. Grosman, M. U obranu čitanja : čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Zagreb : Algoritam, 2010.
 3. Horrocks, C. Marshall McLuhan i virtualnost. Zagreb : Jesenski i Turk, 2001.
 4. Levinson, P. Digitalni McLuhan. Zagreb : Izvori, 2001.
 5. MacLuhan, M. Gutenbergova galaksija. Beograd : Nolit, 1973.
 6. Manguel, A. Povijest čitanja. Zagreb : Prometej, 2001.
 7. Plevnik, D. Fortuna čitanja. Osijek : Hrvatsko čitateljsko društvo, 2006.
 8. Sabolović-Krajina, D. Neki aspekti čitalačke kulture mladih. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 32 (1989), str. 71-94.
 9. Stipčević, A. Cenzura u knjižnicama. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znasnosti, 1992.
 10. Stipčević, A. Obavezni primjerak između kulture i cenzure. // Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. 1(1997), str. 9-16.
 11. Stipčević, A. Sudbina knjige. Lokve : “Benja”, 2000.
 12. Turčinec, Z. Cenzura u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43 (2000), str. 79-90.
Dopunska literatura
 1. Castells, M. Informacijsko doba : ekonomija, društvo, kultura. Zagreb : Golden marketing, 2000-2003. Sv. 1 : Uspon umreženog društva. 2000. Sv. 2 : Moć identiteta. 2002. Sv. 3 : Kraj tisućljeća. 2003.
 2. Coetzee, J. M. Giving offense : essays on censorship. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1996.
 3. Grbelja, J. Cenzura u hrvatskom novinstvu : 1945.-1990. Zagreb : Jurčić, 1998.
 4. Knjiga kao simbol. // Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje / Ernst Robert Curtius. Zagreb : Naprijed, 1998. Str. 322-376.
 5. Sabolović-Krajina, D. Čitalački interesi tinejđera. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 36 (1993), str. 59-66.
 6. Stipčević, A. Cenzura kao ograničavajući faktor u širenju informacija. // Informacijske znanosti i znanje / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znasnosti, 1993. Str. 131-138.
 7. Stipčević, A. Kako izbjeći cenzora. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.
 8. Stipčević, A. O savršenom cenzoru iliti Priručnik protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij