Književnost srednjeg vijeka

Naziv
Književnost srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117784
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studentu će se ponuditi cjelovit pregled srednjovjekovne španjolske književnosti kombinirajući kronološku i tematsko-žanrovsku metodu. Naglasak je na razumijevanju procesa u sklopu književnost ̶ duhovno okruženje. Pokazat će se suvremeni smjerovi istraživanja srednjovjekovne književnosti te nastojati ukazati na njezinu neprolaznost i moguće aktualno važenje.
Sadržaj
 1. Koncept Srednjega vijeka i srednjovjekovne književnosti (4 sata predavanja) - epoha; srednjovjekovni čovjek; politika i društvo - počeci i razvoj španjolskog jezika
 2. - srednjovjekovno književno djelo između anonimnosti i autorstva - usmena i pismena književnost - polemika između Castra i Sáncheza-Albornoza o biti španjolstva i španjolskoj povijesti - poetike srednjovjekovne književnosti – antička i srednjovjekovna književna teorija
 3. Rana poluotočna lirika (2 sat predavanja)
 4. Srednjovjekovna epika (4 sata predavanja) - cantares de gesta i žongleri
 5. - Poema de Mio Cid – čitanje djela
 6. Učeno pjesništvo (Mester de clerecía) (6 sati predavanja)
 7. - 13. stoljeće: anonimna djela i Gonzalo de Berceo
 8. - 14. stoljeće: Libro de Buen Amor – čitanje djela
 9. Srednjovjekovno kazalište (2 sata predavanja)
 10. Srednjovjekovna proza (6 sati predavanja) - Alfons X i književno-kulturno djelovanje njegova dvora
 11. - egzemplarna književnost (don Juan Manuel – čitanje odabranih kratkih priča) - viteški roman; Amadís de Gaula
 12. - sentimentalni roman; Cárcel de amor – čitanje djela
 13. Srednjovjekovni Kancijoner i veliki pjesnici 15. stoljeća (4 sata predavanja) - Baena i Cancionero General
 14. - Santillana, Mena, Jorge Manrique
 15. Doba „Katoličkih kraljeva“ (2 sata predavanja)

Ishodi učenja
 1. Student će usvajati stručni sadržaj vezan za novo gradivo koje predmet donosi i povezivati usvojeno sa sadržajima koje već posjeduju.
 2. Stalnim radom na književnim tekstovima i njihovim komentiranjem student će unaprijediti komunikacijske i jezične sposobnosti usko povezane odabranim područjem studija.
 3. Čitanjem izvornih tekstova na starošpanjolskom jeziku student će istovremeno usvajati nov vokabular kao i svijest o utemeljujućim strukturama u španjolskom kao i funkcioniranju suvremenoga jezika
 4. Raspravama na satu o pročitanoj literaturi student će uvježbavati branjenje vlastitog mišljenja i usmeno izlaganje pročitanog.
 5. Susret s istraživačkim vještinama i kritičkim instrumentarijem povezanim s područjem medievistike - Srednji vijek, kritički relativno dobro omeđen prostor kao i vremenski te idejno udaljen od suvremenosti, studentu će poslužiti kao svojevrsni laboratorij za promatranje metoda i mogućnosti znanosti o književnosti.
Metode podučavanja
Metoda izravnog poučavanja. Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom. Samostalno učenje studenta.
Metode ocjenjivanja
Vrednuje se sudjelovanje u nastavi, student uzima riječ u raspravama, pokazuje da je aktivno pristupio čitanju teksta, postavlja pitanja u slučaju nedoumica. Nastavnik ocjenjuje studentovu usmenu prezentaciju. Boduje se i sukladno tomu ocjenjuje završni pismeni rad. Udio pojedinih elemenata ocjenjivanja u završnoj ocjeni: Aktivnost studenta na predavanjima i sudjelovanje u raspravama (20% ocjene); izrada prezentacije na zadanu temu (20% ocjene); završni pismeni rad (60% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Anónimo, Poema de Mio Cid
 2. Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor
 3. Diego de San Pedro, Cárcel de amor
 4. Don Juan Manuel, Conde Lucanor
Dopunska literatura
 1. Aguinaga; Puértolas; Zavala, Historia social de la literatura española I, Castalia, Madrid, 1988.
 2. Alborg, Juan Luis, Historia de la literatura española, Tomo I, Editorial Gredos, Madrid, 1970.
 3. Deyermond, Alan, Edad Media, en Historia y crítica de la literatura española / al cuidado de Francisco Rico, crítica, Barcelona, 2001.
 4. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Gredos, Madrid (Bilo koje izdanje)
 5. Le Goff; Schmitt, Diccionario razonado del Occidente medieval, Akal, Madrid, 2013.
 6. López Estrada, Francisco, Introducción a la literatura medieval, Gredos, Madrid, 1966
 7. Menéndez Peláez, Jesús, Historia de la literatura española I. Edad Media, Everest, León, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij