Kognitivni modeli semantičkih promjena

Naziv
Kognitivni modeli semantičkih promjena
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124364
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente upoznati s temeljnim postavkama dijakronijske semantike kao suvremene lingvističke discipline koja u okviru kognitivne lingvistike značenjske promjene promatra u sprezi jezika, uma i izvanjezičnoga svijeta. Dijakronijska semantika jasno se odvaja od etimologije, ima niz dodirnih točaka s predstrukturalističkim i strukturalističkim razumijevanjem značenjskih promjena, a danas je razvila jasne metode kojima pristupa i tumači mehanizme koji dovode do promjena značenja.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti obilježja predstrukturalističkog, strukturalističkog i poststrukturalističkog pristupa tumačenju semantičkih promjena.
 2. Objasniti temeljne poveznice u pristupima semantičkim promjenama kroz tri lingvistička razdoblja.
 3. Objasniti što podrazumijeva naziv dijakronijska semantika kao suvremen model opisa semantičkih promjena (u okviru kognitivne lingvistike).
 4. Klasificirati temeljne metode dijakronijske semantike.
 5. Analizirati jezičnu građu uporabom metoda dijakronijske semantike.
 6. Usporediti sličnosti i razlike značenjskih promjena koje zahvaćaju srodne i nesrodne jezike.
 7. Utvrditi pravilnosti značenjskih promjena koje zahvaćaju srodne i nesrodne jezike.
 8. Samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke dijakronijskog semantičkog opisa
 9. Stručno argumentirati u raspravama o dijakronijskoj semantici i općenito o značenjskim promjenama.
 10. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu koja tematizira semantičke promjene na hrvatskom i engleskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij