Kolegij iz grčke književnosti

Naziv
Kolegij iz grčke književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118030
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Jedan od cikličkih kolegija. Omogućava razumijevanje književopovijesnoga razvoja tog helenističkog žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne bukolske poezije; upoznavanje Teokritova djela. Proučava razvoj grčke bukolske poezije, te njezin utjecaj na potonju zapadnoeuropsku književnost. Upoznaju se bukolski korpus i antičke teorije o podrijetlu bukolske poezije, problematiziraju pojmovi "bukolsko", "pastirsko" i "pastoralno", proučavaju tipični motivi bukolske i pastoralne poezije i daje pregled razvoja žanra preko Vergilija do novovjekovlja. Na primjerima odabranih Teokritovih idila te ulomaka iz Mosha i Biona studenti se upoznaju s generičkim obilježjima i raznolikošću bukolskoga korpusa. Raspravljaju se i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičke bukolske poezije i njezinih odjeka u novom vijeku. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od važnih aspekata toga pjesničkog žanra.
Sadržaj
 1. bukolski korpus
 2. antičke teorije o podrijetlu bukolske poezije
 3. "bukolsko", "pastirsko" i "pastoralno"
 4. tipični motivi bukolske i pastoralne poezije
 5. pregled razvoja žanra preko Vergilija do novovjekovlja
 6. odabrane Teokritove idile
 7. ulomci iz Mosha i Biona
 8. generička obilježja i raznolikost bukolskoga korpusa
 9. relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičke bukolske poezije i njezinih odjeka u novom vijeku
 10. samostalno istraživanje, uz primjeren nastavnikov nadzor

Ishodi učenja
 1. Navesti i kronološki prezentirati sastavnice bukolskoga korpusa.
 2. Prepoznati tipične motive bukolskoga pjesništva.
 3. Razlikovati bukolsko od nebukolskoga u opusu žanrovskoga prvaka Teokrita.
 4. Prezentirati i komentirati relevantne suvremene interpretacije grčkoga bukolskog pjesništva.
 5. Kritički procijeniti recepciju žanra u rimskoj književnosti (Vergilije, Kalpurnije Sikul, Nemezijan) i u novovjekovlju.
 6. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz Teokrita, Mosha i Biona.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. odabrane pjesme iz bukolskoga korpusa: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/
 2. tekstovi podijeljeni na kolegiju
 3. dva naslova iz popisa dopunske literature
Dopunska literatura
 1. Effe, B. (ed.). Theokrit und die griechische Bukolik. Darmstadt 1986
 2. Effe, B. Die Genese einer literarischen Gattung: die Bukolik. Konstanz 1977
 3. Effe, B. & Binder, G. Die antike Bukolik. München 1989
 4. Galavotti, C. Lingua, tecnica e poesia negli idilli di Teocrito. Roma 1952
 5. Gutzwiller, Kathryn J. Theocritus' Pastoral Analogies. The formation of a genre, Madison 1991
 6. Halperin, D. M. Before Pastoral: Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry. New Haven & London 1983
 7. Harder, M. A., Regtuit, R. F., Wakker, G. C. (edd.) Hellenistica Groningiana: Theocritus. Groningen 1996
 8. Horstmann, A. E.-A. Ironie und Humor bei Theokrit. Meisenheim am Glan 1976
 9. Hunter, R. Theocritus and the Archaeology of Greek Poetry. Cambridge 1996
 10. Rosenmeyer, T. G. The Green Cabinet: Theocritus and the European Pastoral Lyric. Berkeley 1969
 11. Schmidt, E. A. Bukolische Leidenschaft oder Über antike Hirtenpoesie. Frankfurt a.M. etc. 1987
 12. Stanzel, K.-H. Liebende Hirten. Theokrits Bukolik und die alexandrinische Poesie. Stuttgart & Leipzig 1995

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij