Komparativna pedagogija

Naziv
Komparativna pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117640
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija usvojiti i primijeniti znanja o teorijsko-metodološkim odrednicama komparativne pedagogije. Osposobiti studente za analizu i usporedbu različitih odgojno-obrazovnih sustava te za kritičku prosudbu recentnih prilika, tendencija razvoja u odabranim segmentima i aspektima djelovanja hrvatskog i drugih obrazovnih sustava, u kontekstu sve veće internacionalizacije.
Sadržaj
 1. Komparativna pedagogija kao pedagogijska disciplina: povijesni pregled.
 2. Različita određenja, svrhe i pristupi u komparativnoj pedagogiji (povijesni, filozofski, sociološki…)
 3. Metodologija komparativnih istraživanja – kvantitativne i kvalitativne metode.
 4. Povijesna dimenzija u komparativnim istraživanjima.
 5. Suvremene teme komparativne pedagogije.
 6. Kultura i tradicija u (re)konceptualizaciji komparativne pedagogije.
 7. Globalizacija: paradoks i/ili paradigma i njezin utjecaj na komparativna istraživanja odgoja i obrazovanja.
 8. Obrazovanje i nacionalni razvoj – ključne ideje i pitanja komparativnih istraživanja.
 9. Komparacija lokalno-globalno i upotreba analitičkih modela.
 10. Komparativna pedagogija i / ili područja istraživanja u internacionalnom obrazovanju.
 11. Komparativna pedagogija i politika.
 12. Odabrani primjeri komparativnih analiza nacionalnih obrazovnih sustava.
 13. Komparativne analize različitih segmenata i aspekata obrazovnih sustava (legislativa, srednjoškolsko obrazovanje, privatno školstvo, strategije obrazovanja učitelja).
 14. Specifične teme komparativne analize (međunarodni programi, specifičnosti i transformacije visokoškolskog obrazovanja, obrazovanje manjina, itd.).
 15. Komparativna istraživanja ishoda i njihova primjena; ishodi komparativnih istraživanja: izabrane teme.

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti i interpretirati teorijsko-metodološka polazišta i paradigme komparativne pedagogije.
 2. Upotrijebiti povijesnu dimenziju u komparativnim istraživanjima.
 3. Objasniti i valorizirati ključna pitanja recentne komparativne pedagogije.
 4. Analizirati utjecaj društvenih procesa na razvoj školskih sustava.
 5. Prikazati i usporediti strukture različitih obrazovnih sustava.
 6. Komparirati pojedine segmente školskog sustava.
 7. Kritički prosuditi recentne prilike i promjene u različitim aspektima hrvatskog i ostalih obrazovnih sustava.
 8. Razumjeti i vrednovati utjecaj rastuće globalizacije na komparativna istraživanja odgoja i obrazovanja,.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadaci, seminarski radovi s prezentacijom.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom: Max. = 20 bodova Prolazni prag = 5 bodova Kolokvij: Max. = 30 bodova Prolazni prag = 18 bodova Pismeni dio ispita: Max. = 30 bodova Prolazni prag = 18 bodova Usmeni ispit: Max. = 20 bodova Prolazni prag = 12 bodova Konačna ocjena: 90-100 bodova – izvrstan (5) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 70-79 bodova – dobar (3) 60-69 bodova – dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Arnove, R.F. (2007), Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. Lanham: Rowman & Littlefield publisher.
 2. Kubow, P.K.; Fossum, P. R. (2007), Comparative Education: Exploring Issues in International Context. New Yersey: Pearson Education Inc.
 3. Phillips, D.; Schweisfurth, M. (2008), Comparative and International Education: An Introduction to Theory, Method and Practice. London: Continuum.
 4. Vrgoč, H. (ur.) (1993), Školstvo u svijetu. Zagreb: HPKZ.
 5. Walford, G. (1992), Privatne škole: iskustva u deset zemalja. Zagreb: Educa.
Dopunska literatura
 1. Anweiler, O. (ur.) (1997), Bildungssysteme in Europa. Weinheim: Beltz.
 2. Kodron, C. (ed.) (1997), Comparative Education: Challenges-Intermediation-Practice. 1 i 2. Köln: Böhlau.
 3. Lauterbach, U. (2002), Vergleichende Berufsbildungsforschung. Baden-Baden: Nomos.
 4. Schriewer, J. (ed.) (2000), Discourse Formation in Comparative Education. Frankfurt: Lang.
 5. Tekuće godište različitih časopisa iz područja komparativne pedagogije te odgovarajući izvori na webu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar