Latinski jezik za arheologe II

Naziv
Latinski jezik za arheologe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117475
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Primjena latinskog jezika u arheologiji i osposobljavanje studenata antičke arheologije za čitanje i prevođenje podataka iz antičkih izvora koji su bitni u arheološkoj struci.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (povijest latinskog jezika, najstariji tekstovi na latinskom jeziku, latinske riječi u hrvatskom jeziku; čitanje i izgovor klasičnog latinskog)
 2. Prva i druga deklinacija-imenice i pridjevi. Primjeri kroatizacije latinskih riječi
 3. Treća deklinacija – imenice konsonantskih i –i osnova, podjela na rodove, izuzeci u trećoj deklinaciji, primjeri; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika, kroatizacija
 4. Četvrta i peta deklinacija. Brojevi.
 5. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne, posvojne, upitne).
 6. Konjugacija glagola, glagolska vremena. Prijedlozi.
 7. Konjugacija glagola, glagolska vremena. Prijedlozi.
 8. Akuzativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 9. Akuzativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 10. Akuzativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 11. Nominativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 12. Ablativ apsolutni; primjeri i prevođenje.
 13. Ablativ apsolutni; primjeri i prevođenje.
 14. Gerund i gerundiv, perifrastična konjugacija aktivna i perifrastična konjugacija pasivna; primjeri i prevođenje.
 15. Čitanje primjera iz Cezara; vježbanje rečenica za ispit.

Ishodi učenja
 1. Analizirati i interpretirati promjenjive i nepromjenjive riječi u latinskom jeziku
 2. Prepoznati i prevesti rečenične konstrukcije u latinskom jeziku
 3. Koristiti stečeno znanje u služenju antičkim izvorima za potrebe arheološke struke
 4. Razviti svijest o pravilnoj upotrebi latinskog jezika pri stvaranju ili ispravljanju neke hrvatske riječi proizašle iz latinskog jezika, posebno antičkih toponima
Metode podučavanja
Predavanje uz čitanje odabranih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.

Obavezna literatura
 1. V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb 1998.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij