Leksikologija i leksikografija

Naziv
Leksikologija i leksikografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117842
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s temeljnim teorijskim pojmovima iz leksikologije i njihovom primjenom u leksikografiji.
Sadržaj
 1. Introduction to lexicology: Word. Lexeme. Morphology, Semantics, Etymology. Introduction to lexicography.
 2. Word Formation I: Inflection and derivation.
 3. Word Formation II: Compounding, conversion, reduplication, backformation.
 4. Word Formation III: Diminutives, clipping, abbreviations and acronyms, coinage, neologisms, nonce-words, nonsense words.
 5. Word Formation IV: Onomatopoeic words, eponyms, borrowing
 6. Diachrony: Semantic change (metaphor, metonymy, specialization, generalization)
 7. Diachrony: Sources of English vocabulary; loan words; false friends.
 8. Phraseology: Idioms. Traditional and modern approaches.
 9. Phraseology: Idioms and idiomaticity. Metaphor, metonymy and idioms.
 10. Phraseology: Idioms and formulaic language. Proverbs, binomials etc.
 11. Phraseology: Current research.
 12. Phraseology: Phrasal verbs.
 13. Lexicography I: Key elements of dictionaries. Definition. Usage.
 14. Lexicography II: The corpus in lexicography. Dictionary Making.Types of dictionaries. The origin of dictionaries. History of dictionaries.
 15. RevisionExam

Ishodi učenja
 1. Studenti će naučiti osnovna načela tvorbe riječi i frazeologije engleskog jezika.
 2. Studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema.
 3. Studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti.
 4. Studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću lingvističku literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom.
 5. Studenti će steći uvid u strukturiranost vokabulara engleskog jezika.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pišu se dva kolokvija ili jedan ispit. Studenti pišu seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Halliday, M.A.K and Colin Yallop (2004). Lexicology. A Short Introduction. London: Continuum
 2. Jackson, Howard and Etienne Ze Amvela (2000). Words Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. London: Continuum
 3. Gibbs, Raymond W. 2008. Idioms and Formulaic Language. in Oxford Handbook of Cognitive Linguistics
Dopunska literatura
 1. Katamba, Francis (1994). English Words, Structure, History, Usage Routledge
 2. Harley, Heidi (2006). English Words. A Linguistic Introduction.
 3. Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press
 4. Jackson, Howard (2002). Lexicography: An Introduction. Routledge

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij