Lingvistička propedeutika

Naziv
Lingvistička propedeutika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37168
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U ovom se kolegiju iznose osnovne činjenice o genetskoj klasifikaciji jezika svijeta, o raspodjeli jezične raznolikosti na kontinentima i o jezično-političkoj situaciji u državama svijeta.
Sadržaj
 1. Tipovi jezične klasifikacije (genetska, tipološka i arealna).
 2. Jezična raznolikost, osnovni pojmovi poredbene lingvistike; razlike u genetskoj i arealnoj raznolikosti po kontinentima.
 3. Problemi genetske klasifikacije; problem monogeneze jezika i širenja ljudskih populacija iz Afrike; korelacije između genetike populacija, arheologije i poredbene lingvistike.
 4. Jezici Afrike – genetska podjela i tipologija.
 5. Jezici Afrike – najvažniji jezici u većim državama.
 6. Jezici Eurazije – genetska podjela i tipologija.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Jezici Eurazije – najvažniji jezici po državama.
 9. Jezici Australije i Oceanije – genetska podjela i tipologija.
 10. Jezici Australije i Oceanije – najvažniji jezici po državama.
 11. Jezici Sjeverne Amerike – genetska podjela i tipologija.
 12. Jezici Južne Amerike – genetska podjela i tipologija.
 13. Jezici Sjeverne i Južne Amerike – najvažniji jezici po državama.
 14. Drugi kolokvij.
 15. Popravni kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći za sve velike i važne jezike svijeta navesti u koju porodicu pripadaju.
 2. Studenti će moći za sve velike i važne jezike svijeta navesti kojim se pismom pišu.
 3. Studenti će moći za sve velike i važne jezike svijeta navesti osnovne podatke o njihovom političkom statusu, povijesti i rasprostranjenosti.
 4. Studenti će moći za sve velike jezike svijeta navesti njihove osnovne tipološke karakteristike.
 5. Studenti će moći navesti podatke o broju govornika velikih jezika svijeta.
 6. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o povezanosti povijesti populacija i širenja velikih jezika i jezičnih skupina u svijetu.
 7. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o povezanosti arheologije, genetike i lingvističke pretpovijesti.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija sa zadatcima objektivnog tipa (nužno je proći jedan). Ispit sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. Matasović, R. (2001) Uvod u poredbenu lingvistiku, Matica hrvatska.
 2. Atlas jezika: podrijetlo i razvitak jezika u svijetu. (2004). Varaždin: Stanek.
 3. Matasović, R. 2011. Jezična raznolikost svijeta: podrijetlo, razvitak, izgledi. 2 izdanje. Zagreb: Algoritam.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar