Lingvistički opis francuskog jezika

Naziv
Lingvistički opis francuskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125539
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Svladavanje načina konkretnog i kritičkog lingvističkog opisa na primjeru francuskog jezika.
Sadržaj
 1. Izlaganje ciljeva i metoda rada, očekivanja na kraju semestra. Pregled osnovnih lingvističkih pojmova.
 2. Sažet osvrt na povijest francuskog jezika – mjesto francuskog među romanskim jezicima, razvoj francuskog jezika kroz stoljeća.
 3. Fonološki sustav francuskoga jezika, artikulacijsko-akustičke osobitosti vokala i konsonanata.
 4. Analiza i teorijski opis odabranih morfoloških kategorija I.
 5. Analiza i teorijski opis odabranih morfoloških kategorija II.
 6. Sintaksa : ustroj jednostavne rečenice.
 7. Sintaksa : složena rečenica.
 8. Pismena provjera.
 9. Semantika – pojam značenja, vrste značenja, fenomeni sinonimije, homonimije, polisemije, antonimije. Metafora i metonimija.
 10. Kontakti francuskog s drugim jezicima – posuđenice iz drugih jezika u francuskom jeziku (naglasak na anglicizme).
 11. Francuske posuđenice u europskim jezicima.
 12. Temeljni pojmovi lingvistike teksta I: pregled jedinica koje sudjeluju u organizaciji odnosa među rečenicama u tekstu (konektori, ritmo-melodijska interpunkcija)
 13. Temeljni pojmovi lingvistike teksta II.
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Izlaganje seminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja studenti će moći razlikovati i usporediti različite teorijske pristupe lingvističkom opisu francuskoga jezika na fonološkom, morfološkom, semantičkom i sintaktičkom planu.
 2. Nakon učenja studenti će moći primijeniti odabrani teorijski pristup francuskoga jezika na elemente fonološkog, morfološkog, semantičkog i sintaktičkog plana.
 3. Nakon učenja studenti će moći analizirati glavne elemente u odabranom lingvističkog tekstu, povezati ih s ranije usvojenim znanjima.
 4. Nakon učenja studenti će moći kritički protumačiti glavne značajke odabranih teorijskih pristupa lingvističkom opisu francuskoga jezika.
Metode podučavanja
Čitanje tekstova Analiza i tumačenje pročitanih tekstova Usmena izlaganja Pisanje seminarskog rada
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Lingvistički opisi francuskog (gramatike) temeljeni na različitim teorijskim orijentacijama.
Dopunska literatura
 1. Tesnière, L., Esquisse d’une syntaxe structurale, C. Klincksieck, Paris, 1953.
 2. Grammaire fonctionnelle du français, sous la direction d’André Martinet, Crédif, Paris, 1979.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij