Lingvistika i njezini dijalekti

Naziv
Lingvistika i njezini dijalekti
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37171
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Lingvistika i njezini dijalekti) student će moći: objasniti razvoj lingvističke epistemologije, kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz problematiku autonomije i jedinstvenosti lingvističke znanosti, upotrijebiti metakogniciju i metajezičnost pri jezičnim raspravama i rješavanju problema lingvističke naravi, opisati osnovne discipline postmoderne lingvistike, njihove glavne predstavnike, teorije i metodologiju, prepoznati dominantne paradigme na osnovu kojih se lingvistika konstituirala kao znanost, stručno argumentirati značaj interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti lingvistike, kao i važnost njezine autonomije, procijeniti koji su teorijski i metodološki pristupi unutar lingvistike adekvatni za istraživanje vlastitih interesa u području lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Što je dovelo do dijalektalizacije lingvistike?
 2. Aspekti dijalektalizacije: a) epistemički b) metodički c) metajezični
 3. Wilhelm von Humboldt: od jezika Duha do gramatike Nacije; lingvistika kao svojevrsna filozofija jezika, koja otkriva objekt svog istraživanja.
 4. Ferdinand de Saussure: jezik kao sistem znakova, a lingvistika kao znanost o njegovoj strukturi; lingvistika kao autonomna znanost, znanost svojeg predmeta, a ne objekta.
 5. Noam Chomsky: prema gramatici uma; lingvistika kao svojevrsna filozofija uma.
 6. Psiholingvistika: kako se jezik razvija i uči?
 7. Polusemestralna provjera (1. kolokvij)
 8. Sociolingvistika: kako ljudska društva formiraju i koriste svoje jezike?
 9. Analiza diskursa
 10. Naracija: kako se svijet pretvara u priču?
 11. Pragmatika: kako djelujemo pomoću riječi?
 12. Kognitivna lingvistika: koje su kognitivne realnosti jezika?
 13. Semiologija: kakav je odnos između jezika i drugih semioloških, znakovnih sistema?
 14. 2. kolokvij
 15. Završne rasprave i rekapitulacija stanja na kolegiju

Ishodi učenja
 1. Objasniti razvoj lingvističke epistemologije
 2. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz problematiku autonomije i jedinstvenosti lingvističke znanosti
 3. Upotrijebiti metakogniciju i metajezičnost pri jezičnim raspravama i rješavanju problema lingvističke naravi
 4. Opisati osnovne discipline postmoderne lingvistike, njihove glavne predstavnike, teorije i metodologiju
 5. Prepoznati dominantne paradigme na osnovu kojih se lingvistika konstituirala kao znanost
 6. Stručno argumentirati značaj interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti lingvistike, kao i važnost njezine autonomije
 7. Procijeniti koji su teorijski i metodološki pristupi unutar lingvistike adekvatni za istraživanje vlastitih interesa u području lingvistike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Škiljan, Dubravko (1991), Kraj lingvistike?, Zagreb: SOL - Filozofski fakultet.
 2. Coulmas, Florian (2000), The Handbook of Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Radovanović, Milorad (?), Sociolingvistika, Novi Sad: Dnevnik.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar