Marx i marksističke filozofije

Naziv
Marx i marksističke filozofije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51267
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvođenje u problematiku Marxove misli i marksističkih filozofija. Upoznavanje s temama Marxove filozofije i osnovnim problemima marksizma Razumijevanje osnovnih pojmova i marksističkih filozofija. Snalaženje u analizi Marxovih i marksističkih tekstova
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Pregled povijesnog razvoja Marxove misli i njene različite interpretacije
 3. Pregled razvoja marksističkih filozofija
 4. Upoznavanje s različitim marksističkim misliocima
 5. Upoznavanje s Marxovim i marksističkim promišljanjem dijalektike teorije i prakse

Ishodi učenja
 1. klasificirati različite interpretacije marksističke teorije i tradcije
 2. snalaženje unutar temama Marxove filozofije i osnovnim problemima marksizma
 3. stjecanje osnovnih znanja iz historijskoga materijalizma
 4. upoznavanje s temeljima Marxove i marksističke znanstveno- filozofske metodologije
 5. Upoznavanje temeljima Marxove i marksističke znanstveno-filozofske metodologije analize društva, povijesti i ekonomije
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. K. Marx - F. Engels, Rani Radovi, Naprijed, Zagreb (bilo koje izdanje)
 2. Marx – F. Engels, Manifest komunističke partije, (bilo koje izdanje)
 3. Marx, Prilog kritici političke ekonomije (bilo koje izdanje)
 4. Marx, Nadnica, cijena i profit, (bilo koje izdanje)
 5. Marx, Građanski rat u Francuskoj, i Marx K., Osamnaesti Brumaire Lousia Bonaparte
 6. Marx, Kritika gotskog programa, (bilo koje izdanje)
 7. Marx, Kapital (bilo koje izdanje)
 8. Gramsci, Historijski materijalizam i filozofija Benedetta Crocea, Zagreb, Naprijed, 1958.
 9. Gramsci, Izabrana dela. predgovor Jože i Marija Vilfan, Beograd, Kultura, 1959.
 10. Luxemburg, Izabrani spisi, Naprijed, Zagreb, 1974,
 11. Lenjin V. I., Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (1916), Kultura, Zagreb, 1948,
Dopunska literatura
 1. Vranicki P., Historija marksizma, ckade, Zagreb, 1987, (I i II tom).
 2. Rjazanov D. B., Marks i Engels (1922), Bigz, Beograd, 1975.
 3. Hobsbawm E., Revolutionaries, Windenfeld & Nicolson, London, 1972.
 4. Tronti M., Operai e capitale, Einaudi, Torino 1965, (ili engleski prijevod Workers and Capital (1965) -samo uvod “Marx Yesterday and Today”, web: https://operaismoinenglish.wordpress.com/2011/04/29/marx-yesterday-and-today].
 5. Kautsky K., ‘Ortodoskni marksizam’ i reformizam, Globus, Zagreb, 1979.
 6. Althusser L., Za Marxa, Nolit, Beograd, 1971,
 7. Bloch, E., Marksove teze o Fojerbahu,Bigz, Beograd, 1976.
 8. Engels F., Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, Bigz, Beograd, 1976 (ili bilo koje izdanje)
 9. Engels, Uloga rada pri pretvaranju majmuna u čovjeka, u : K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978,
 10. Engles F., Ludwig Feuerbach i kraj njemačke klasične filozofije, u: K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str. 1335-1366 (ili bilo koje drugo izdanje)
 11. Lukács G., Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1970.
 12. Petrović, G., Mišljenje revolucije, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986.
 13. Marcuse H., Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1989,
 14. Korsch K., Marksizam i revolucija, Globus, Zagreb, 1983
 15. Marx-Engels, Članci iz „Novih rajnskih novina“, Rad, Beograd, 1982.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij